Sats for:

Formuesverdi bolig

Ved beregning av formuesskatt skal eiendeler du måtte ha ved årets utgang, som hovedregel verdsettes til det eiendelen er verdt på det frie markedet. For boligeiendom er det imidlertid gjort unntak, og en lavere verdi kalt formuesverdi, skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt.  

Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien settes til angitt prosent av denne boligverdien avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig.

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.

Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.


Formuesverdi boligeiendom

Type bolig Formuesverdi
Primærbolig 25 prosent av boligverdien
Sekundærbolig 90 prosent av boligverdien

Formuesverdien skal ikke overstige:

Type bolig Grenser
Primærbolig 30 prosent dokumentert markedsverdi
Sekundærbolig Dokumentert markedsverdi

Formuesverdier som overstiger disse grensene kan kreves nedjustert.

Verdsettingsrabatter gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.