Sats for:

Kalkulasjonsfaktor - formuesverdsettelse av næringseiendom

Kalkulasjonsfaktoren kunngjøres i januar i året etter inntektsåret. Faktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom.


Viktig informasjon

Kalkulasjonsfaktoren er 0,085. 

Unntak: For inntektsåret 2023 er kalkulasjonsfaktoren 0,095 for næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap og som ligger i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. 

Dette er nytt for inntektsåret 2023 

Kalkulasjonsfaktoren for inntektsåret 2023 for ikke-børsnoterte selskap skal økes med 1 prosentenhet for næringseiendommer utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger (storbykommunene). 

Se hva ikke-børsnoterte selskap må gjøre:

Selskapet må i skattemelding for 2023 endre beløpet som vises i kortet «sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi på næringseiendom på grunn av økt kalkulasjonsfaktor blir hensyntatt. Dette danner grunnlag for samlet verdi av aksjene.

Aksjonærene får da riktige formuesverdier på aksjene forhåndsutfylt i sine skattemeldinger for 2024.

Selskapet er ikke omfattet av ordningen med forhøyet kalkulasjonsfaktor for næringseiendom og skal ikke foreta seg noe. Aksjeformuen vil bli forhåndsutfylt med riktige verdier i aksjonærens skattemelding for inntektsåret 2024.

Dette vil blant annet gjelde selskap som har kapitalendring med inn- eller utbetaling og nystiftede selskap. Selskapet må i skattemelding for 2023 endre beløpet som vises i kortet «sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi på næringseiendom på grunn av økt kalkulasjonsfaktor blir hensyntatt.

Aksjonærene i slike selskap vil ikke få forhåndsutfylt aksjeformuen på disse aksjene i skattemeldingen sin. De får i stedet tilsendt en korrigert aksjeoppgave etter at selskapet har levert sin skattemelding. Aksjeoppgaven tar utgangspunkt i formuesverdi fastsatt i selskapet for inntektsåret 2023, som skal inneholde næringseiendom med forhøyet kalkulasjonsfaktor. 

Siden reglene om forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom først skal ha virkning fra 2024 for aksjonærene, vil verdien av aksjeformuen i aksjeoppgaven gi for lav formuesverdi til bruk i aksjonærenes skattemelding for inntektsåret 2023. 

Selskapet må derfor i tillegg beregne en alternativ sum formue uten forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom. Så må selskapet beregne ny verdi per aksje og informere aksjonærene slik at de bruker denne verdien i skattemelding for inntektsåret 2023. Selskapet skal ikke rapportere dette til Skatteetaten.