Sats for:

Merverdiavgiftssatser for kulturarrangementer, idrettsarrangementer og spillerrettigheter

Som hovedregel er merverdisatsen 12 % for inngangsbilletter for museer, gallerier, fornøyelsesparker, større idrettsarrangementer og så videre.


Inngangsbilletter til utstillinger i museer og gallerier

Vare / tjeneste Sats Kommentar
Inngangsbilletter 12% Generell regel for inngangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer.
Se også merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.
Andre tilbud som er en del av det samlede museums- eller galleritilbudet, for eksempel undervisning eller omvisning, og som er inkludert i billettprisen 12%  
Annen avgiftspliktig virksomhet som for eksempel servering, garderobebetjening og reklame 25%  
Omsetning av programmer, suvenirer og lignende 25% Unntaket om omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer til bagatellmessig verdi (100 kroner eller mindre), kan gjelde. Se merverdiavgiftsloven § 3-12 første ledd bokstav a.
Formidling av inngangsbilletter til museer og gallerier 12% Formidling av inngangsbilletter til utstillinger som finner sted i utlandet er fritatt for merverdiavgift. Du kan lese mer om avgiftsplikten for formidling i merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd. Reglene for den reduserte satsen er beskrevet i merverdiavgiftsloven § 5-9 og merverdiavgiftsloven § 6-29 annet ledd bokstav d.

 

Inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre

Vare / tjeneste Sats Kommentar
Inngangsbilletter og betaling for aktiviteter som naturlig inngår som en del av tilbudet, for eksempel berg- og dalbane 12%

Generell regel for inngangsbilletter til kultur og sportsarrangementer.

Konserter, teaterforestillinger og sceneopptreden inkludert i inngangsbilletten i fornøyelsesparker og opplevelsessentre 12%  
Konserter, teaterforestillinger og sceneopptreden i fornøyelsesparker og opplevelsessentre som ikke er inkludert i inngangsbilletten Unntatt Se merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd.
Annen avgiftspliktig virksomhet som drives av fornøyelsesparken eller   opplevelsessenteret, eksempelvis kafé- eller restaurantvirksomhet og reklame 25%  
Salg av mat- og drikkevarer fra for eksempel kiosk i fornøyelsespark og opplevelsessentre 15%  
Omsetning av rett til jakt eller fiske 25% Dette er fordi at slik omsetning skal skje på like vilkår. Private grunneiere må beregne merverdiavgift med sats på 25 prosent ved omsetning av de samme rettighetene.
Adgang til fiskedam eller adgang til skjerping i nedlagte gruver og   "gullgraving" i opplevelsessentre og fornøyelsesparker 12%  
Drift av underholdningsautomater 25% Hvis bruken inngår i inngangsbilletten gjelder redusert sats.
Formidling av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og   opplevelsessentre i Norge. 12% Avgiftsplikten for formidling fremgår av merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd, området for den reduserte satsen fremgår av merverdiavgiftsloven § 5-10 og fritaket følger av merverdiavgiftsloven § 6-29 annet ledd bokstav e.
Formidling av inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentre i utlandet er fritatt for merverdiavgift. 0% (Fritatt)  
Inngangspenger til tivoli eller billetter for å benytte ulike   underholdningstilbud på tivoli Unntatt Omreisende tivolier skal ikke beregne merverdiavgift av eventuelle inngangspenger eller av vederlag som betales for å benytte ulike underholdningsinnretninger. Det er heller ikke er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til denne underholdningsvirksomheten. Se også merverdiavgiftsloven § 3-7 første ledd.

 

Uttaksmerverdiavgift ved gratisbilletter eller rabatter

Hvis et museum eller galleri gir publikum gratis adgang eller adgang til redusert pris, vil dette i utgangspunktet være et avgiftspliktig gaveuttak, eventuelt et uttak i reklameøyemed. Vanlige rabatter, for eksempel til større grupper av besøkende, gir ikke plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift.

Unntak for uttaksmerverdiavgift

Du skal ikke beregne uttaksmerverdiavgift hvis verdien av uttaket er 100 kroner eller mindre. Det er ytelsen til den enkelte mottaker som er avgjørende for beløpsgrensen. Hvis inngangsbilletten koster 100 kroner eller mindre (inklusive merverdiavgift), skal du ikke beregne uttaksmerverdiavgift når eksempelvis studenter eller pensjonister kommer gratis inn.

Du skal ikke beregne uttaksmerverdiavgift hvis tjenesten gis gratis på veldedig grunnlag. For eksempel gratis adgang for personer som ellers ikke ville hatt råd til å besøke stedet. Gratis adgang til pensjonister og studenter generelt, er ikke omfattet av dette fritaket.

Mer om plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak: Merverdiavgiftsloven §§ 3-21 til 3-23. Unntaket for varer av bagatellmessig verdi fremgår av merverdiavgiftsloven § 3-23 bokstav d og fritaket for tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag følger av merverdiavgiftsloven § 6-19 første ledd.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Museer og gallerier som er registrert for omsetning av inngangsbilletter til utstillinger, har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i denne virksomheten.

Dette gjelder ikke for inngående merverdiavgift på personkjøretøy, servering, representasjon, oppføring og drift av fast eiendom til bolig- eller velferdsformål og kost til ansatte.

Museer og gallerier kan fradragsføre inngående merverdiavgift for kjøp av kunst og antikviteter. Vi forutsetter at gjenstandene er av samme art som eller er et element i utstillingene.

Noen museer og gallerier har gratis adgang til utstillingene. Disse kan ikke fradragsføre inngående merverdiavgift på varer og tjenester anskaffet til bruk i denne utstillingsvirksomheten. Grunnen er at de ikke oppfyller vilkåret for avgiftsplikt, nemlig at det skal skje en omsetning.

Hvis museet eller galleriet krever inngangspenger bare til enkelte avdelinger, vil det kun være fradragsrett for anskaffelser til disse avdelingene. For fellesanskaffelser, for eksempel utgifter til felles inngangsparti, kontorer mv., vil de kunne kreve fradrag for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den avgiftspliktige virksomheten.

Mer om fradragsrett for inngående merverdiavgift: Merverdiavgiftsloven §§ 8-1 og 8-2, jf. og § 8-3 første ledd bokstav c siste del. Mer om begrensningene i fradragsretten: Merverdiavgiftsloven §§ 8‑3 og 8-4.

Justering av inngående merverdiavgift

Du må justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift hvis bruken av en kapitalvare (driftsmiddel) endres fra et formål som har rett til fradrag til et formål som ikke har rett til fradrag, eller motsatt.

Et museum eller galleri som er registrert for billettinntekter og som oppfører en bygning til bruk i utstillingsvirksomheten, har fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene. Hvis billettinntektene senere synker under beløpsgrensen for registrering, men museet eller galleriet fortsatt har avgiftspliktig virksomhet knyttet til bygningen, eksempelvis kafevirksomhet eller reklameinntekter, regner vi dette som en bruksendring av bygningen. Bruksendringen fører til at virksomheten må justere den inngående merverdiavgiften som de har ført fradrag for tidligere.

Justeringsbestemmelsene finnes i merverdiavgiftsloven kapittel 9.

Inngangsbilletter til idrettsarrangementer

Vare / tjeneste  Sats  Kommentar 
Inngangsbilletter til idrettsarrangementer 12% Når vi vurderer om arrangementet er et idrettsarrangement, ser vi på aktiviteten er tilsluttet Norges idrettsforbund, den olympiske eller paralympiske komité. Adgang til bilsport- og travarrangementer vil omfattes av avgiftsplikten.
Utleie av andre lokaler i idrettsanlegg, for eksempel utleie av   lokaler til møter, kurs eller konferanser 12% Les mer om avgiftsplikten i  merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.
Annen avgiftspliktig omsetning, for eksempel fra   parkeringsvirksomhet, og reklame 25%  
Omsetning av mat- og drikkevarer, for eksempel fra kiosk 15%  
Omsetning av programmer, suvenirer og lignende 25% Omsetningen kan være omfattet av unntaket for omsetning fra veldedige   og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig   verdi (100 kroner eller mindre).
Ved utleie av lokaler i idrettsanlegg der utleier også står for serveringen 25% Dette skal beregnes av hele vederlaget dersom serveringen beløpsmessig ikke er av underordnet betydning. Er serveringstjenesten av underordnet betydning, skal den ha en sats på 25 prosent, mens utleien av lokalene skal ha en sats på 12 prosent. Dette er de samme reglene som gjelder ved utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering, jf. merverdiavgiftsloven § 3‑11 annet ledd bokstav b. Les mer om området for den reduserte satsen i merverdiavgiftsloven § 5-11.
Formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangementer som finner sted i utlandet 0% (Fritatt)  

Spillerrettigheter

Vare / tjeneste  Sats Mer info
Omsetning og utleie idrettsutøvere 25% Aktører som baserer sitt tilbud minimum 80 prosent på frivillig innsats (idrettslag osv.), er skjermet fra denne avgiftsplikten. Du må kunne dokumentere den frivillige innsatsen ved kontroll. Les mer om dette i merverdiavgiftsloven § 3-8 annet ledd.
Omsetning og utleie idrettsutøvere til utlandet 0% (fritatt)

Hvis kjøperen av spillerrettigheten er næringsdrivende i utlandet, er omsetningen eller utleien fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-22 annet ledd.

Skjer omsetningen eller utleien av spillerrettigheter til kjøper i utlandet som ikke er næringsdrivende, og spilleren faktisk skal brukes i utlandet, er omsetningen fritatt for merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 6-22 første ledd, jf. annet ledd annet punktum.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift

Aktører som er registrert for idrettsarrangementer (billettinntekter), har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomhet med slik omsetning. Dette gjelder ikke for eksempel for anskaffelse av personkjøretøy, serveringstjenester, kunst og antikviteter, representasjon, oppføring og drift av fast eiendom til bolig- eller velferdsformål og kost til ansatte osv. Fradragsretten gjelder heller ikke merverdiavgift på kost og drikke til bruk for spillere under kamper og treninger.

Fradragsretten for inngående merverdiavgift er betinget av at anskaffelsene er til bruk i den registrerte virksomheten. Dersom en registrert idrettsarrangør oppfører et idrettsanlegg som også skal lånes ut til idrettsklubben, må det foretas en fordeling av inngående merverdiavgift. Idrettsanlegget anses i et slikt tilfelle for å være til bruk også til formål utenfor den registrerte virksomheten.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift følger av §§ 8-1 og 8-2. Begrensningene i fradragsretten fremgår av merverdiavgiftsloven §§ 8-3 og 8-4.

Justering av inngående merverdiavgift

Registrerte virksomheter må justere tidligere fradragsført inngående merverdiavgift hvis bruken av en kapitalvare (driftsmiddel) endres fra et formål som har rett til fradrag til et formål som ikke har rett til fradrag, eller motsatt.

En idrettsklubb som er registrert for billettinntekter og som oppfører et idrettsanlegg til bruk i denne avgiftspliktige virksomheten, vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføringskostnadene. Dersom billettinntektene senere synker under beløpsgrensen for registrering, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1 annet ledd, men klubben fortsatt har avgiftspliktig virksomhet knyttet til idrettsanlegget, eksempelvis reklameinntekter, regnes dette som en bruksendring. Bruksendringen fører til at virksomheten må justere inngående merverdiavgift som de har ført fradrag for tidligere.

Les mer om justeringsbestemmelsene er i merverdiavgiftsloven kapittel 9.

Uttaksmerverdiavgift

Dersom det er gratis adgang til et idrettsarrangement, eventuelt adgang til redusert pris, for enkeltpersoner eller grupper, vil dette i utgangspunktet måtte anses som et avgiftspliktig gaveuttak, eventuelt uttak i reklameøyemed. Alminnelige rabatter, for eksempel til større grupper av besøkende, vil imidlertid ikke utløse plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift.

Det skal heller ikke beregnes uttaksmerverdiavgift dersom verdien av uttaket er bagatellmessig, dvs. 100 kroner eller mindre. Det er den enkelte ytelse til den enkelte mottaker som er avgjørende for nevnte beløpsgrense. Dersom inngangsbilletten koster 100 kroner eller mindre (inklusive merverdiavgift), skal det ikke beregnes uttaksmerverdiavgift når eksempelvis studenter eller pensjonister kommer gratis inn.

Det skal heller ikke beregnes uttaksmerverdiavgift dersom tjenesten ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag. Som eksempel kan nevnes gratis adgang, eventuelt adgang til redusert pris, for personer som ellers ikke ville hatt råd til å besøke stedet. Gratis adgang til pensjonister og studenter generelt, vil ikke omfattes av dette fritaket.

Ved utlån av personell mellom klubb og eget selskap skal det beregnes uttaksmerverdiavgift. Det er en forutsetning at personen yter tjenester som omsettes i, benyttes i, eller på annen måte har tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten.

Plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak følger av merverdiavgiftsloven §§ 3-21 til 3-23. Unntaket for varer av bagatellmessig verdi fremgår av merverdiavgiftsloven § 3-23 bokstav d og fritaket for tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag følger av merverdiavgiftsloven § 6-19 første ledd.