Sats for:

Kost – sats for overtidsmat ved lange arbeidsdager

Hvis du får dekket mat av arbeidsgiver, er dette i utgangspunktet skattepliktig. Dette er fordi det anses som dekning av private utgifter.

Arbeider du lange dager utenfor hjemmet, kan du imidlertid få dekket mat og drikke skattefritt hvis arbeidsgiver kjøper inn måltidet eller dekker dine kostnader etter regning.

Reglene for skattefri overtidsmat er endret fra 2019. Det er lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du som ansatt kan få skattefri overtidsmat.

Arbeidsgiver kan dekke kostnader til et måltid ved overtid/lange arbeidsdager skattefritt etter følgende vilkår:

  • du jobber minimum 10 timer sammenhengende utenfor hjemmet. (Måltidet kan spises før du har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller 10-timers-kravet).
  • dekningen gis gjennom naturalytelse eller refusjon av dine utgifter og er begrenset til satsen nedenfor
  • ved refusjon må kostnadene til overtidsmat i tillegg dokumenteres med kvittering/faktura mv.

Utbetales matpenger ved overtid uten at dine kostnader kan dokumenteres, er beløpet skattepliktig som lønn. Dette gjelder selv om matpengene ikke overstiger satsen nedenfor.

Når dekning av overtidsmat overstiger trekk-/skattefritt beløp

Mottar du dekning av overtidsmat med mer enn 200 kroner, er det beløpet som overstiger 200 kroner trekk- og skattepliktig for deg. Dette forutsetter at arbeidsgiver splitter dekningen i en trekkfri del og en trekkpliktig del på utbetalingstidspunktet.

Splittes beløpet ikke opp eller de øvrige vilkårene som er nevnt over ikke er oppfylt, er hele beløpet skattepliktig. 

Kostsatsen for ett fritt måltid brukes ikke for overtidsmat

Satsen for fordel av arbeidsgivers dekning av fri kost (ett måltid) er ment for tilfellene der det er vanskelig å fastsette omsetningsverdien på fordelen for den enkelte skattyter. Det vil for eksempel være ved verdsettelse av et fritt måltid i kantine.

Kostsatsen for ett måltid (kr. 52 i 2024) kan likevel benyttes når arbeidstaker spiser middag i fri kantine når vilkårene for skattefri overtidsmat ikke er oppfylt, for eksempel kortere arbeidsdag enn 10 timer.


  Sats

Maksimumsbeløp for trekkfri/skattefri dekning av overtidsmat

kr 200 per døgn