Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere "toppskatt" på høye inntekter. 


Trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten består av fire trinn. For de første 180 800 kroner av personinntekten din skal du ikke betale trinnskatt.

  Inntekten mellom 0 - 180 800 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekten mellom 180 800 – 254 500 kroner 1,9 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 254 500 – 639 750 kroner 4,2 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 639 750 – 999 550 kroner 13,2 % trinnskatt *
Trinn 4 Inntekten over  999 550 kroner 16,2 % trinnskatt

* bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark 11,2 %

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. 

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 11,2 % for denne regionens bosatte.