Sats for:

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere "toppskatt" på høye inntekter. 


Trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten består av fire trinn. For de første 174 500 kroner av personinntekten din skal du ikke betale trinnskatt.

  Inntekten mellom 0 - 174 500 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekten mellom 174 500 – 245 650 kroner 1,9 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 245 650 – 617 500 kroner 4,2 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 617 500 – 964 800 kroner 13,2 % trinnskatt *
Trinn 4 Inntekten over  964 800 kroner 16,2 % trinnskatt

* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 11,2 %

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. 

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i Finnmark og Nord-Troms har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 11,2 % for denne regionens bosatte.

footer/desktop/standard