Sats for:

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere "toppskatt" på høye inntekter. 


Trinnskatten for personlige skattepliktige beregnes av personinntekten. Personinntekt er lønnsinntekt og øvrige inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon.

Trinnskatten består av fem trinn. For de første 208 050 kronene av personinntekten din, skal du ikke betale trinnskatt.

  Inntekten mellom 0 – 208 050 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekten mellom 208 051 – 292 850 kroner 1,7 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 292 851 – 670 000 kroner 4,0 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 670 001 – 937 900 kroner 13,6 % trinnskatt * 
Trinn 4 Inntekten mellom 937 901 – 1 350 000 kroner  16,6 % trinnskatt
Trinn 5 Inntekten fra og med 1 350 001 kroner 17,6 %  trinnskatt

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fem trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. 

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark har fått tidligere, ble videreført ved at skattesatsen i trinn 3 var satt lavere for regionens bosatte. Fra 2024 er satsen lik for hele landet. Endringen sees i sammenheng med økning i Finnmarksfradraget.