Sats for:

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere "toppskatt" på høye inntekter. 


Trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten består av fem trinn. For de første 198 349 kronene av personinntekten din, skal du ikke betale trinnskatt.

  Inntekten mellom 0 – 198 349 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekten mellom 198 350 – 279 149 kroner 1,7 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 279 150 – 642 949 kroner 4,0 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 642 950 – 926 799 kroner 13,5 % trinnskatt * 
Trinn 4 Inntekten mellom 926 800 – 1 499 999 kroner  16,5 % trinnskatt
Trinn 5 Inntekten over  1 500 000 kroner 17,5 %  trinnskatt

* bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark 11,5 %

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fem trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. 

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i tiltakssonen Troms og Finnmark har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 11,5 prosent for denne regionens bosatte.