Sats for:

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt. Trinnskatt til staten ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter tidligere "toppskatt" på høye inntekter. 


Trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten består av fire trinn. For de første 169 000 kroner av personinntekten din skal du ikke betale trinnskatt.

  Inntekten mellom 0 - 169 000 kroner Ingen trinnskatt
Trinn 1 Inntekten mellom 169 000 – 237 900 kroner 1,4 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 237 900 – 598 050 kroner 3,3 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 598 050 – 962 050 kroner 12,4 % trinnskatt *
Trinn 4 Inntekten over  962 050 kroner 15,4 % trinnskatt

* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 10,4 %

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 for 2016 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert til 2016-nivå. Satsene og inntektsnivåene er de samme uansett om du skattelegges i skatteklasse 1 eller om du skattelegges under ett med ektefelle i skatteklasse 2.

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt ble redusert fra 27 % til 25 % med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i Finnmark og Nord-Troms har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 10,4 % for denne regionens bosatte.