Skjema RF-1359

Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som har skattepliktig gevinst, utbytte og/eller fradragsberettiget tap på aksjer og andre finansielle produkter. 

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Med finansielle produkter mener vi blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm.

Gevinst eller tap på andel i selskap med deltakerfastsetting og utdelinger fra slike selskap skal det ikke gis opplysninger om her.

Skjemaet skal ikke leveres for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 og for selskap som faller inn under særreglene om rederibeskatning.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

 

 

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for inntektsårene 2017, 2018 eller 2019, skal du ikke sende klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv. Endringen gjør du ved å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem via Altinn. 

Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i "Arkiv" i Altinn. Velg "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du behøver ikke å informere Skatteetaten om at du har endret.

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Innsending av ny skattemelding for inntektsåret 2016 og tidligere, blir behandlet som klage (anmodning om endring). Legg ved en forklaring på hvorfor skattemeldingen ønskes endret.