Skjema RF-1359

Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter

Skjemaet skal leveres av aksjeselskap/allmennaksjeselskap og selskap med deltakerfastsetting som i inntektsåret har hatt gevinst, utbytte og/eller tap på aksjer og andre finansielle produkter.

Fra og med inntektsåret 2021 skal skjemaet benyttes for alle gevinster, utbytter og tap, uavhengig av om de er innenfor eller utenfor fritaksmetoden.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Med finansielle produkter mener vi blant annet aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater mm.

Gevinst eller tap på andel i selskap med deltakerfastsetting og utdelinger fra slike selskap, skal det ikke gis opplysninger om her.

Skjemaet skal ikke leveres for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 og for selskap som faller inn under særreglene om rederibeskatning.

Aksjetransaksjoner som både er omfattet av fritaksmetoden og står oppført i Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088S, er det ikke nødvendig å opplyse om i dette skjemaet (RF-1359). Unntaket gjelder imidlertid ikke for aksjetransaksjoner som står i Skatteetatens aksjeoppgave RF-1088S og som ikke er omfattet av fritaksmetoden, for eksempel transaksjoner i selskap hjemmehørende utenfor EØS registrert på Oslo Børs (dette må inn i RF-1359).

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for inntektsårene 2019, 2020 eller 2021, skal du ikke sende klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv. Endringen gjør du ved å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem via Altinn. 

Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i "Arkiv" i Altinn. Velg "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du behøver ikke å informere Skatteetaten om at du har endret.

Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å endre kontonummer for tidligere år, kan du ikke bruke kontonummerfeltet i skjemaet RF-1028. Du må logge deg inn hos Skatteetaten for å endre eller registrere kontonummer.

Logg inn i Altinn for å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett: