Skjema RF-1233

Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Selskap som leverer RF-1215 Selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS med videre) skal levere RF-1233 som vedlegg til selskapsmeldingen.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Selskapet leverer ett RF-1233 for hver deltaker, medregnet deltaker som har realisert andelen i begynnelsen av året (dvs. også de som har realisert med virkning fra 1. januar i inntektsåret).

Deltakerne i slike selskap skal levere RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.