Skjema RF-1329

Tollkreditt

Tollkreditt gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet. Tollkreditt er en ordning som gjør det enklere å betale toll og avgifter. Dere får utsatt betalingsfrist fordi tollavgift og øvrige avgifter som påløper i en måned, har forfallsdato den 18. i neste måned.

Uten tollkreditt må dere betale avgiftene på deklarasjonstidspunktet – det vil si ved grensepassering.

Logg inn og lever RF-1329:

Søk om tollkreditt

Hvem kan søke tollkreditt?

Tollkreditt gis kun til virksomheter som importerer varer i eget navn (tollavgiftspliktige). Vi gir derfor ikke tollkreditt til speditører eller lignende. Dere kan ikke låne bort eller la andre benytte tollkreditten.

I tillegg gjelder følgende krav for virksomheten:

  • Må være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret.
  • Må være kredittverdig. Har virksomheten nedsatt kredittverdighet, kan dere likevel søke om tollkreditt hvis dere kan stille sikkerhet (bankgaranti).
  • Dere kan bare bruke tollkreditten for deklarasjon som leveres via TVINN.

Merverdiavgift ved innførsel skal rapporteres i mva-meldingen for virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Gjelder innførselen for disse virksomhetene kun varer med merverdiavgift, har de ikke behov for tollkreditt.

Er virksomheten ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret (offentlig virksomhet m.v.), skal merverdiavgift betales ved innførsel og omfattes av tollkreditt.

Slik behandles søknaden

Behandlingstid for søknad om tollkreditt er cirka to uker.

Tollkreditt gis for et begrenset beløp ut i fra hvilket kredittbehov virksomheten har opplyst i søknad om tollkreditt. I behandlingen av søknaden legger vi vekt på Skatteetatens generelle tillit til virksomheten. Det vil si betalingsvilje, betalingsevne, overholdelse av relevant regelverk samt inndrivelsesmuligheter. Det kan bli stilt krav om sikkerhetsstillelse (bankgaranti) som vilkår for å innvilge tollkreditt. Vi overvåker kontinuerlig kredittverdigheten. Forverres kredittverdigheten kan vi stille krav om sikkerhet eller at eksisterende sikkerhet økes. Dere kan også miste tillatelsen.

Forfall, betaling og kontoutskrift

Det koster 100 kr per måned i de månedene tollkreditten brukes ved innførsel. Dette betaler dere til Skatteetaten.

Beløp som er belastet tollkreditten i en kalendermåned, har forfallsdato den 18. i neste kalendermåned.

Eksempel:
Dere importerer varer til Norge henholdsvis 4., 10. og 20. mars. Toll og avgifter for alle varene forfaller til betaling 18. april.

Betalingen må være mottatt av en norsk bank senest på forfallsdagen. Hvis dere betaler fra utlandet, må beløpet være godskrevet skattekontorets bank senest på forfallsdagen.

Opplysningene om tollkreditt og betalingsfrister er kun tilgjengelig i Altinn. Vi sender ikke ut faktura og dere er selv ansvarlig for å ha oversikt over dette, og betale korrekt beløp. Opplysninger om tolldeklarasjoner og beløp (kontoutskrift) vil normalt være tilgjengelig i Altinn fra den 3. i påfølgende måned.

Kontoutskriften legges som en melding i Altinn i pdf-format og e2b-format. I Meldingshåndboken finner dere en beskrivelse av e2b-formatet.

Altinn tilbyr flere måter en sluttbruker kan hente ut informasjonen på, og støtter både maskin-til-maskin-kommunikasjon og en portal hvor en kan laste ned informasjonen manuelt.

Last ned dokumentasjon for sluttbrukersystemer (PDF)

Sluttbruker må selv velge hvilke mekanismer en ønsker å benytte for å hente meldinger.

Tolldeklarasjon regnes som faktura og fungerer derfor som regnskapsbilag. Hvis dere mangler tolldeklarasjoner, må dere ta kontakt med speditøren som har foretatt fortollingen, ettersom det er de som skal sende fortollingspapirene.

Dersom dere oppdager at speditøren dere bruker har foretatt feilbelastninger, må dere snarest melde dette til speditøren. Speditøren må på sin side rette opp i feilbelastningen. Den som har tollkreditt er ansvarlig for krav som ikke blir betalt korrekt.

Hvis dere overskrider kredittgrensen som ble satt da dere søkte om tollkreditt, blir deklarasjonen stoppet i Tollvesenets fortollingssystem (TVINN). Dere må derfor selv holde oversikt over hvilke beløp som belastes tollkreditten. Viser det seg at kredittgrensen er for lav, kan dere søke om endring av kredittgrense.

Hvis dere betaler for sent, vil tollkreditten bli stengt automatisk. Ved forsinket betaling må dere i tillegg betale renter.

 

Skatteetaten vil overvåke virksomhetens kredittverdighet så lenge kundeforholdet består. Hvis virksomheten ikke lenger er kredittverdig eller andre vilkår ikke lengre er oppfylt, kan tollkreditten bli tilbakekalt.

Ved redusert kredittverdighet kan det bli stilt krav om sikkerhetsstillelse eller en økning av allerede stilt sikkerhet.

 

Hvis kredittgrensen på tollkreditten er satt for lavt eller for høyt, kan dere søke om endring av kredittgrense.

Dersom dere var nødt til å stille sikkerhet for å få tollkreditt og ønsker å få vurdert krav til sikkerhet på nytt, kan dere søke om frafallelse av garantikrav til tollkreditten. Skatteetaten vil da gjøre ny kredittvurdering.

Hvis dere ikke bruker tollkredittkontoen over en lengre periode, kan kontoen bli stengt automatisk, og dere må da søke om gjenåpning av kreditten.

Dere må søke med foretakets organisasjonsnummer, ikke ditt eget fødselsnummer.

 

Hvis dere må øke kredittgrensen eller kredittverdigheten blir redusert, kan Skatteetaten kreve at dere stiller sikkerhet for kreditten eller øker denne. Sikkerhet for tollkreditt skal stilles i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller forsikringsselskap.

Banken må utarbeide garantiteksten i tråd med vår standard.

 

Dersom dere ikke vet hvilket tollkredittnummer dere har, kan dere kontakte oss. Vi kan ikke oppgi tollkredittnummeret uten å vite at den som henvender seg representerer bedriften som eier tollkreditten.

Det enkleste er å sende en henvendelse via Altinn. Dere må logge inn som bedriften som eier tollkreditten.

 

Utenlandske virksomheter kan også søke om tollkreditt. Virksomheten må være registrert i et foretaksregister eller tilsvarende i det landet virksomheten er etablert. Hvis virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant, kan dere søke om dispensasjon fra kravet om registrering i Foretaksregisteret. Det samme gjelder foretak hjemhørende i EU/EØS som er direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som ikke har en tilknytning til Norge som følger av begrepet næringsvirksomhet etter Foretaksregisterloven.

Har dere en utenlandsk virksomhet og ønsker tollkreditt for en norsk filial (NUF), er det den utenlandske virksomheten som blir kredittvurdert, i tillegg til filialen. Virksomheten kan bli bedt om å sende inn ulike former for dokumentasjon, for eksempel regnskap, skatteattest eller liknende. Dette gjelder både når dere søker og underveis i kundeforholdet.

Virksomheter av typen norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) kan ikke levere skjema via Altinn. Kontakt oss for å få tilsendt skjema.

Har dere en virksomhet som er etablert i et EU/EØS-land som Norge ikke har avtale om innkrevingsbistand med, vil krav om sikkerhet bli satt som vilkår for kreditt. Tilsvarende gjelder for virksomheter som er etablert utenfor EU/EØS selv om det er inngått avtale om innkrevingsbistand med landet.