Soneplassering

Arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen som gjelder i den sonen der arbeidsgiver anses å drive virksomhet. 

Se oversikt over soneinndeling.

Arbeidsgiver anses å drive virksomhet der virksomheten skal være registrert etter enhetsregisterloven

Det er beregningsenhetens registreringssted på tidspunktet for utbetaling av lønn som er avgjørende. 

Registreringen i Enhetsregisteret skal samsvare med hvor virksomheten faktisk/reellt sett drives.

Dersom en virksomhet flytter uten å sende endringsmelding til Enhetsregisteret, eller at sendt endringsmelding ikke er registrert i Enhetsregisteret, gir de registrerte opplysningene i Enhetsregisteret uriktige opplysninger om virksomhetens lokalisering. Dersom opplysningene i Enhetsregisteret gir uriktige opplysninger om hvor virksomheten faktisk er lokalisert, skal arbeidsgiveren likevel benytte satsen for den sonen der foretaket skulle vært registrert.

Underenheter 

Foretak som driver virksomhet i forskjellige geografiske områder (eller innen ulike næringer), skal registrere hver enkelt virksomhet som en enhet/underenhet i det aktuelle området. Se enhetsregisterforskriften § 10

For å kunne registrere en underenhet må minst én person ha fast arbeidsplass på adressen. 

Hver underenhet utgjør en egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift. Det er satsen i sonen der underenheten er registrert som skal benyttes på lønnskostnadene knyttet til denne virksomheten. 

Selv om hver underenhet er en egen beregningsenhet, skal innberetning og innbetaling av arbeidsgiveravgift gjøres samlet. 

Dersom et foretak har registreringspliktige underenheter som av ulike årsaker ikke er registrert med eget underorganisasjonsnummer i Enhetsregisteret, skal underenheten likevel anses som en egen beregningsenhet. Satsen i sonen der underenheten skulle vært registrert skal benyttes. Det samme gjelder dersom underenheten er registrert i Enhetsregisteret, men av ulike årsaker er registrert med feil adresse. 

Regelverket om Enhetsregisteret oppstiller noen unntak fra plikten til å registrere underenheter, dette gjelder eksempelvis ambulerende virksomhet, se omtale av dette under.

Det gis ikke fribeløp til hver underenhet som er registrert på ulike adresser. En juridisk enhet har bare krav på ett fribeløp. 

Flytting av virksomhet i løpet av året

Dersom hovedenhet eller underenhet flytter fra en sone til en annen sone i løpet av året, får flyttingen virkning fra og med påfølgende kalendermåned. 

Endringsmelding vedrørende flytting av enheten, skal "uten ugrunnet opphold" sendes til Enhetsregisteret. Det er flyttedatoen som er oppgitt i endringsmeldingen, som skal legges til grunn. Dette gjelder forutsatt at den innmeldte flyttedatoen er den faktiske/reelle flyttedatoen. 

Ambulerende virksomhet  

Hovedregelen er at foretak skal bruke satsen som gjelder i sonen der foretaket er registrert i Enhetsregisteret. Hvis foretaket har økonomisk aktivitet på flere steder, skal det normalt opprettes underenheter på hvert enkelt sted. Dersom du som arbeidsgiver driver ambulerende virksomhet, plikter du imidlertid ikke å opprette og registrere underenheter i Enhetsregisteret.

Med ambulerende virksomhet menes foretak med virksomhet som etter sin art også utføres på andre steder enn der foretaket er registrert. Bygg/anlegg, transport og arbeidsutleie er typiske eksempler på ambulerende virksomhet. 

Dersom du som arbeidsgiver driver ambulerende virksomhet til en annen sone enn sonen du er registrert i, gjelder det en særregel som på visse vilkår pålegger deg  å anvende satsen som gjelder i sonen der arbeidet utføres.

Det følger av særregelen at dersom hoveddelen av en arbeidstakers arbeid utføres i en annen sone enn sonen der virksomheten er registrert, er det satsen i denne andre sonen som skal benyttes på lønnskostnadene knyttet til dette arbeidet, se Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 (4). 

Med hoveddelen av arbeidet menes mer enn halvparten av antall arbeidsdager (eller arbeidstimer) arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiver i løpet av kalendermåneden.