OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

OTP - obligatorisk tjenestepensjon er en pensjonsordning for dine ansatte. Du som arbeidsgiver plikter å betale en prosentdel av de ansatte sin lønn til pensjonssparing.

De fleste arbeidsgivere i privat sektor må opprett en pensjonsordning for sine ansatte.

Krav til deg som arbeidsgiver

Du må opprette pensjonsordning for dine ansatte når du oppfyller minst ett av disse vilkårene:

 • Foretaket har minst to personer med arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling.

  Blomsterbutikken Fiona ENK har 2 ansatte, begge i 80 prosentstillinger. Blomsterbutikken er OTP-pliktig.

  Hvis blomsterbutikken Fiona ENK har 2 ansatte, begge i 50 prosentstillinger, er de ikke OTP-pliktig.

 • Foretaket har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket og en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.

  Malerfirmaet Fine Farger AS har 1 ansatt i 100 prosent stilling uten eierinteresser. Fine Farger AS er OTP-pliktige.

  Hvis Fine Farger AS har 1 ansatt i 50 prosent stilling, og eieren selv jobber 100 prosent i firmaet, er de ikke OTP-pliktige.

 • Foretaket har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

  Bra Film & Foto AS har 20 ansatte, hvor 10 ansatte har 20 prosentstillinger, og 10 ansatte har 50 prosentstillinger. Bra Film & Foto AS har til sammen 7 årsverk og er OTP-pliktige.

  Hvis Bra Film & Foto AS har 8 ansatte, alle i 20 prosentstillinger er de ikke OTP-pliktige.

 

 • Aksjeselskap (AS) 
 • Allmennaksjeselskap (ASA) 
 • Ansvarlig selskap (ANS)
 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Andre selskapsformer som har arbeidstakere

Statlige og kommunale virksomheter har ikke plikt til å opprette pensjonsordning etter OTP-loven.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) eller frilanser, velger du selv om du vil opprette en pensjonsordning.

Opprette OTP

Innen seks måneder fra plikten oppstår, må du opprette en avtale om OTP med en godkjent pensjonsinnretning (bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond). 

Du som arbeidsgiver innbetaler et beløp for dine ansatte som tilsvarer minimum to prosent av lønnen til pensjonsordningen. Det kan avtales en høyere innskuddsprosent eller sats for dine arbeidstakere, innenfor rammen som er satt i pensjonslovene.

Pensjonsordningen må være lik for alle ansatte. Mer informasjon om beregning av pensjon kan du få fra pensjonsinnretningen du har avtale med.

Hvis din bedrift har en utenlandsk pensjonsordning, kan Finanstilsynet avgjøre om pensjonsavtalen oppfyller kravene i OTP-loven. 

Melde inn ansatte i pensjonsordningen

Hvis bedriften din plikter å ha pensjonsordning, gjelder pensjonsordningen for ansatte som:

 • har fylt 20 år
 • har minst en 20 prosent stilling
 • er pliktig medlem av folketrygden

Du må melde inn ansatte som har rett på OTP i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag, eller fra det tidspunktet den ansatte oppfyller kravene. Eksempelvis når en ansatt fyller 20 år.

Du har plikt til å spare til pensjon når den ansatte har tjent over 1G (grunnbeløpet).

Kravene over er minimumskravene til medlemskap i pensjonsordningen. Din bedrift kan etablere pensjonsordning som gir ansatte pensjonssparing fra en lavere alder, lavere stillingsprosent eller om de tjener under 1G.

Rapportere i a-meldingen

Hvis din bedrift er OTP-pliktig, må du oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning du har inngått avtale med.

Når du skal opprette pensjonsordning for dine ansatte, står du fritt til å velge mellom innskudds-, foretaks- eller tjenestepensjon.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig sparing fastsatt som en prosentandel av lønn (minimum 2 prosent). Pensjonsutbetalingene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av disse.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold 

Foretakspensjon

I en foretakspensjonsordning (også kalt ytelsesordning) skal den ansatte sikres et avtalt pensjonsnivå, når man også tar hensyn til pensjon fra folketrygden. Premien vil variere fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen.

Lov om foretakspensjon 

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en kombinasjon av innskudds- og foretakspensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalder.

Lov om tjenestepensjon 

Dersom du er OTP-pliktig og ikke oppretter en pensjonsordning, vil du ved et tilsyn bli pålagt å opprette en avtale. 

Tvangsmulkt

Hvis pålegget om opprettelse ikke er fulgt innen en fastsatt frist, vil du få tvangsmulkt.

Tvangsmulkten er kroner 250 per ansatt per dag og løper inntil pensjonsordningen er opprettet.

Du kan klage hvis du får pålegg om å opprette pensjonsordning, eller hvis du får vedtak om tvangsmulkt.

Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Du har mulighet til å be om at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 

Slik klager du
Logg deg inn i Altinn

Du må vise til hvilke vedtak du klager på og begrunne klagen. Klagen bør inneholde hvorfor du mener vedtaket er feil, og sende med eventuell dokumentasjon som vi trenger for å behandle klagen.

Vi vil vurdere saken din på nytt. Hvis vedtaket ikke blir endret, blir klagen din sendt videre til behandling i Skattedirektoratet.