OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

OTP - obligatorisk tjenestepensjon er en pensjonsordning for dine ansatte. Du som arbeidsgiver plikter å betale et beløp tilsvarende minst to prosent av de ansatte sin lønn til pensjonssparing.

De fleste arbeidsgivere i privat sektor må opprett en pensjonsordning for sine ansatte.

Krav til deg som arbeidsgiver

Du må opprette pensjonsordning for dine ansatte når du oppfyller minst ett av disse vilkårene:

 • Foretaket har minst to personer og begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling.

  Blomsterbutikken Fiona ANS har to ansvarlige eiere der begge har arbeidstid og inntekter fra virksomheten som tilsvarer 75 prosentstilling. De har også en ansatt i 20 prosentstilling. Blomsterbutikken oppfyller vilkåret, og er OTP-pliktig.

  Hvis blomsterbutikken Fiona ANS har to ansvarlige eiere der begge har arbeidstid og inntekter fra virksomheten som tilsvarer 50 prosentstillinger, og en ansatt i 50 prosentstilling, oppfyller de ikke vilkåret.

 • Foretaket har minst én arbeidstaker som ikke har eierinteresser i foretaket, og en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.

  Malerfirmaet Fine Farger AS har 1 ansatt uten eierinteresser i 100 prosentstilling. Fine Farger AS oppfyller vilkåret og er OTP-pliktige.

  Hvis Fine Farger AS har 1 ansatt i 50 prosentstilling, og eieren selv jobber 100 prosent i firmaet, oppfyller malerfirmaet ikke vilkåret.

 • Foretaket har personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

  Bra Film & Foto AS har 11 ansatte, hvor 5 ansatte har 20 prosentstillinger, og 4 ansatte har 50 prosentstillinger. 2 av de ansatte har 10 prosentstillinger, og vil ikke inngå i beregningen av antall årsverk da disse er under grensen på 20 prosentstillinger. Bra Film & Foto AS har dermed til sammen 3 årsverk og oppfyller vilkåret og er OTP-pliktige.

  Hvis Bra Film & Foto AS har 8 ansatte og alle er i 20 prosentstillinger, har de til sammen 1,6 årsverk og oppfyller ikke vilkåret.

 

 • Aksjeselskap (AS) 
 • Allmennaksjeselskap (ASA) 
 • Ansvarlig selskap (ANS)
 • Enkeltpersonforetak (ENK)
 • Andre selskapsformer som har arbeidstakere

Statlige og kommunale virksomheter har ikke plikt til å opprette pensjonsordning etter OTP-loven.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende uten ansatte (innehaver av enkeltpersonforetak eller deltaker i ansvarlig selskap) eller frilanser, velger du selv om du vil opprette en pensjonsordning.

Opprette OTP

Innen seks måneder fra plikten oppstår, må du opprette en avtale om OTP med en godkjent pensjonsinnretning (bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond). 

Du som arbeidsgiver innbetaler et beløp for dine ansatte som tilsvarer minimum to prosent av lønnen til pensjonsordningen. Det kan avtales en høyere innskuddsprosent eller sats for dine arbeidstakere, innenfor rammen som er satt i pensjonslovene.

Pensjonsordningen må være lik for alle ansatte. Mer informasjon om beregning av pensjon kan du få fra pensjonsinnretningen du har avtale med.

Hvis din bedrift har en utenlandsk pensjonsordning, kan Finanstilsynet avgjøre om pensjonsavtalen oppfyller kravene i OTP-loven. 

Melde inn ansatte i pensjonsordningen

Hvis bedriften din plikter å ha pensjonsordning, gjelder pensjonsordningen for arbeidstakere som:

 • er pliktig medlem av folketrygden
 • har fylt 13 år
 • har inntekt som overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Grensen er 1 000 kroner, eller 10 000 kroner om din virksomhet er en skattefri organisasjon.

Du må melde inn ansatte som har rett på OTP i pensjonsordningen med virkning fra første arbeidsdag.

Rapportere i a-meldingen

Hvis din bedrift er OTP-pliktig, må du oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning du har inngått avtale med. Dere må oppgi pensjonsinnretningens organisasjonsnummer hver måned, fra og med måneden pensjonsavtalen trer i kraft. Merk at pensjonsinnretning skal rapporteres i tillegg til avgiftspliktige tilskudd og premier til pensjon.

Det er viktig at arbeidsforholdsopplysninger er oppdaterte i a-meldingen. Sørg for at ansattes start- og sluttdato, stillingsprosent og eventuelle permisjoner er korrekt.

Når du skal opprette pensjonsordning for dine ansatte, står du fritt til å velge mellom innskudds-, foretaks- eller tjenestepensjon.

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. I en innskuddsbasert pensjonsordning blir årlig sparing fastsatt som en prosentandel av lønn (minimum 2 prosent). Pensjonsutbetalingene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av disse.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold 

Foretakspensjon

I en foretakspensjonsordning (også kalt ytelsesordning) skal den ansatte sikres et avtalt pensjonsnivå, når man også tar hensyn til pensjon fra folketrygden. Premien vil variere fra år til år, og stiger med lønnsutviklingen.

Lov om foretakspensjon 

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en kombinasjon av innskudds- og foretakspensjon. Arbeidsgiver skal i opptjeningsperioden bygge opp medlemmenes pensjonsbeholdning ved årlige innskudd i prosent av lønn. Pensjonsbeholdningen sikrer en fastsatt utbetaling fra pensjonsalder.

Lov om tjenestepensjon 

Dersom du er OTP-pliktig og ikke oppretter en pensjonsordning, vil du ved et tilsyn bli pålagt å opprette en avtale. 

Tvangsmulkt

Hvis pålegget om opprettelse ikke er fulgt innen en fastsatt frist, vil du få tvangsmulkt.

Tvangsmulkten er kroner 250 per ansatt per dag og løper inntil det er dokumentert at pensjonsordningen er opprettet.

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det gjelder å opprette eller betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte, vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Du kan klage hvis du får pålegg om å opprette pensjonsordning, eller hvis du får vedtak om tvangsmulkt.

Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Du har mulighet til å be om at gjennomføringen av vedtaket utsettes. 

Slik klager du
Logg deg inn i Altinn

Du må vise til hvilke vedtak du klager på og begrunne klagen. Klagen bør inneholde hvorfor du mener vedtaket er feil, og sende med eventuell dokumentasjon som vi trenger for å behandle klagen.

Vi vil vurdere saken din på nytt. Hvis vedtaket ikke blir endret, blir klagen din sendt videre til behandling i Skattedirektoratet.

 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Filmen handler om obligatorisk tjenestepensjon, forkortet til OTP. Vi forklarer når du som arbeidsgiver har plikt til å opprette OTP for ansatte, og hvordan du skal rapportere OTP i a-meldingen.