Skjema

Dagsoppgjør eller månedsoppgjør for speditører

Bare speditører som fortoller varer på vegne av andre kan søke om dagsoppgjør eller månedsoppgjør.

Hvem kan søke?

Det er bare speditører som fortoller varer på vegne av andre som kan få dagsoppgjør eller månedsoppgjør.

Du kan ikke søke om månedsoppgjør uten tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon (samlefortolling)

Denne tillatelsen må du få fra Tolletaten, og tillatelsen må være godkjent før dere søker og skal sendes inn sammen med søknaden.

I tillegg må virksomheten oppfylle følgende vilkår:

Virksomheten må

  • være registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftregisteret
  • ha TVINN-tilgang etter gjennomført testperiode
  • være kredittverdig – hvis dere har redusert kredittverdighet kan dere likevel søke, så lenge dere stiller med bankgaranti

Slik søker du

Hvis du skal søke om månedsoppgjør, må du laste opp tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon (samlefortolling) fra Tolletaten i søknaden.

Slik behandles søknaden

Virksomheten får kreditt for et begrenset beløp ut i fra hvilket kredittbehov dere har oppgitt i søknaden.

Når vi behandler søknaden legger vi også vekt på Skatteetatens generelle tillit til virksomheten. Det vil si betalingsvilje og betalingsevne, overholdelse av relevant regelverk og inndrivelsesmuligheter. Det kan bli stilt krav om sikkerhet.

Betaling

Dere er selv ansvarlig for å betale korrekt beløp innen forfall. Dette gjelder selv om dere ikke har mottatt oversikten over deklarasjonene.

Betalingen må være mottatt av en norsk bank senest på forfallsdagen. Hvis dere betaler fra utlandet, må beløpet være godskrevet skattekontorets bank senest på forfallsdagen.

Tidspunkt for betaling av dagsoppgjør

Dere må betale samlet dagsoppgjør første virkedag etter at varene er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering (fortollet).

Tidspunkt for betaling av månedsoppgjør

Dere må betale samlet månedsoppgjør den 18. i måneden etter at varene er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering (fortollet).

Hente ut informasjon fra Altinn

Skatteetaten distribuerer oversikt over deklarasjoner som meldinger i Altinn.

I Meldingshåndboken finner dere en beskrivelse av e2b-fakturaformat som brukes for oversikt over tolldeklarasjoner med betalingsinformasjon under månedsoppgjørsordningen.

Altinn tilbyr flere måter for sluttbrukere å hente ut informasjonen på, og støtter både maskin-til-maskin-kommunikasjon og en portal hvor en kan laste ned informasjonen manuelt.

Last ned dokumentasjon for sluttbrukersystemer (PDF)

Hvis du betaler for sent eller ikke oppfyller andre vilkår

Dere er selv ansvarlig for å holde oversikt over beløpet dere skal betale.

Hvis dere ikke har betalt innen fristen, kan tillatelsen til dagsoppgjør eller månedsoppgjør bli stoppet omgående og uten forhåndsvarsel. Ved forsinket betaling må dere betale renter. Har dere stilt garanti, vil garantisten motta krav om å innfri garantien.

Hvis virksomheten ikke lenger er kredittverdig eller andre vilkår ikke lenger er oppfylt, kan det bli stilt krav om (økt) sikkerhet eller dere kan miste tillatelsen til dagsoppgjør eller månedsoppgjør.

Forholdet til tollavgiftspliktige

Dagsoppgjørsordningen eller månedsoppgjørsordning endrer ikke importørens/eksportørens ansvar for betaling av tollavgift og øvrige avgifter.

Speditøren må derfor orientere sin oppdragsgiver om at dette ansvaret ikke faller bort selv om det eventuelt er forskuttert avgifter til speditøren.

Utenlandske virksomheter kan også søke

Utenlandske virksomheter kan også søke. Virksomheten må være registrert i et foretaksregister eller tilsvarende i det landet hvor virksomheten er etablert. Hvis virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med representant, kan dere søke om dispensasjon fra kravet om registrering i Foretaksregisteret. Det samme gjelder for foretak i EU/EØS som er direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som på grunn av definisjonen av «næringsvirksomhet» i Foretaksregisterloven ikke har en tilknytning til Norge.

Har dere en utenlandsk virksomhet og ønsker dagsoppgjør eller månedsoppgjør for en norsk filial (NUF), må søknaden fremsettes av det utenlandske hovedforetaket. Virksomheten kan bli bedt om å sende inn ulike former for dokumentasjon, for eksempel regnskap, skatteattest eller liknende. Dette gjelder både i forbindelse med behandling av søknaden, og underveis i kundeforholdet.

Utenlandske virksomheter kan ikke levere søknad via skatteetaten.no. Kontakt oss for å få tilsendt skjema.

Har dere en virksomhet som er etablert i et EU/EØS-land som Norge ikke har avtale om innkrevingsbistand med, vil krav om sikkerhet bli satt som vilkår for innvilgelse. Tilsvarende gjelder for virksomheter som er etablert i land utenfor EU/EØS, selv om det er inngått avtale om innkrevingsbistand med landet.

Rettskilder

Bestemmelser fremgår av skattebetalingsforskriften: