Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet

Når du importerer varer, skal du betale tollavgift og øvrige avgifter. Hvordan du skal betale er avhengig av om du er en virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og om du er registrert for særavgifter eller ikke.

Merverdiavgift

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.

  • Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret betaler du alle avgiftene til den som frakter varen for deg eller til Tolletaten
  • Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du beregne merverdiavgiften selv og rapportere via mva-meldingen.


Særavgifter

En særavgift er en skatt som legges på import, produksjon eller omsetning av enkelte varer. Særavgiftene betales av produsent eller importør.

  • Hvis du ikke er registrert for den aktuelle særavgiften betaler du alle avgiftene til Tolletaten ved grensepassering, til den som fortoller varen for deg eller du belaster virksomhetens tollkreditt.
  • Hvis du er registrert for den aktuelle særavgiften betaler du til Skatteetaten og rapporterer via skattemelding for særavgifter.

 

Tollkreditt og dagsoppgjør

  • Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet. Med tollkreditt får du utsatt betalingsfrist, og betaler tollavgift og særavgifter samlet hver måned.
  • Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner betales samlet første virkedag etter at varene er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering (fortollet). Dagsoppgjør kan bare gis til speditører som deklarerer varer på vegne av andre.
  • Månedsoppgjør er en oppgjørsordning der deklarasjoner belastet i løpet av en kalendermåned betales samlet den 18. i påfølgende måned etter at varene er deklarert for prosedyren overgang til fri disponering (fortollet). Månedsoppgjør kan bare gis til speditører om deklarerer varer på vegne av andre og som har tillatelse fra Tolletaten til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon (samlefortolling).

Import til privat bruk?

Når du importerer varer til privat bruk betaler du alle avgiftene til Tolletaten ved grensepassering eller til den som frakter varen for deg.