Avgifter ved kjøp av varer fra utlandet

Når du importerer varer, skal du betale toll og avgifter. Hvordan du skal betale er avhengig av om du er en virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og om du er registrert for særavgifter eller ikke.

Merverdiavgift

I de aller fleste tilfeller skal du betale merverdiavgift når du importerer varer til Norge.

  • Hvis du ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret betaler du alle avgiftene til den som frakter varen for deg eller til Tolletaten
  • Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du beregne merverdiavgiften selv og rapportere via mva-meldingen.


Særavgifter

En særavgift er en skatt som legges på import, produksjon eller omsetning av enkelte varer. Særavgiftene betales av produsent eller importør.

  • Hvis du ikke er registrert for den aktuelle særavgiften betaler du alle avgiftene til Tolletaten ved grensepassering, til den som fortoller varen for deg eller du belaster virksomhetens tollkreditt.
  • Hvis du er registrert for den aktuelle særavgiften betaler du til Skatteetaten og rapporterer via skattemelding for særavgifter.

 

Tollkreditt og dagsoppgjør

  • Tollkreditt er en kreditt som gis til virksomheter som importerer varer fra utlandet. Med tollkreditt får du utsatt betalingsfrist, og betaler toll og særavgifter samlet hver måned.
  • Dagsoppgjør er en oppgjørsordning der tolldeklarasjoner som er levert i løpet av en dag, betales samlet påfølgende virkedag etter fortolling. Dagsoppgjør kan bare gis til speditører som fortoller varer på vegne av andre.

Import til privat bruk?

Når du importerer varer til privat bruk betaler du alle avgiftene til Tolletaten ved grensepassering eller til den som frakter varen for deg.