Eksempler på utfylling av Aksjonærregisteroppgaven

Her viser vi deg eksempler på hvordan Aksjonnærregisteroppgaven (RF-1086) fylles ut.

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Ingen opplysninger

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 10 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Stiftelse føres i post 9 på selskapet og i post 23 på aksjonærnivå. Overkursen registreres i post 9 på selskapsnivå og legges til anskaffelseskostnaden i post 23 på aksjonærnivå.

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at stiftelsen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Finnes det kun en aksjeklasse i selskapet, skal denne registreres som ordinære aksjer. Overkursen skal registreres per aksje i post 9.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet 100 000
Antall aksjer    1 000
Pålydende per aksje       100
Innbetalt aksjekapital 100 000 
Overkurs   10 000

 

Årets opplysninger: 

Alle postene fom Post 1 tom Post 6 skal være 0.

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Likvidasjonen føres i post 11 på selskapsnivå, overkursen føres her per aksje. Det må tas stilling til om det er utbetalt vederlag fra selskapet.

På aksjonærnivå føres likvidasjonen i post 25

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at likvidasjonen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Overkursen skal registreres per aksje i post 11.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet har besluttet å tilbakebetale kr. 500 000 av tidligere innbetalt kapital.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet 5 500 000 kr (IB) 5 000 000 (UB)
Antall aksjer 1 000
Pålydende per aksje 5 500 kr 
Innbetalt aksjekapital 6 000 000 kr

 

I slutten av året ble det besluttet at 500 000 kr av aksjekapital skulle omgjøres til annen kapital. Dette reduserer selskapets totale aksjekapital og pålydende, men ikke den innbetalte aksjekapitalen da det ikke tilbakebetales noe til aksjonærene.

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet 5 000 000 kr (redusert med 500 000 kr (fjoråret))
Antall aksjer 1 000
Pålydende per aksje 5 000 kr (redusert med kr 500)
Innbetalt aksjekapital 5 500 000 kr

 

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Videre skal vi se på selve løsningen av tilbakebetalingen til aksjonæren. Reduksjon av tilbakebetalt kapital føres direkte i selskapsoppgaven i post 5. Innbetalt kapital reduseres med kr 500 000. På aksjonærnivå fyller man inn i post 22. Se utfylling i vedlegget under.

Særskilte bemerkninger:

Hvis selskapet foretar en tilbakebetaling av aksjekapital direkte til aksjonærene, uten å først gjøre den om til annen egenkapital, skal ikke post 22 benyttes. Postene 1, 2 og 5 reduseres på selskapsnivå, og nedsettelsen av kapital skal føres på post 17 og på aksjonærnivå post 27.

Utdeling av selskapets frie kapital anses som utbytte og føres i post 8 og post 21.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

Faktumopplysninger:

Aksjonær A eier alle aksjene i selskap X. I selskap X er det bare én aksjeklasse - ordinære aksjer. I fjor delte selskap X opp sine aksjer i 2 aksjeklasser – A aksjer og B-aksjer.

Selskap X før deling av aksjeklasser: (Kun ordinære aksjer)

Aksjekapital 200.000 
Antall aksjer 4.000 
Pålydende 50

Selskap X etter deling av aksjeklasser:

A-aksjer
Aksjekapital 50.000 
Antall aksjer 1.000 
Pålydende 50

B-aksjer
Aksjekapital 150.000 
Antall aksjer 3.000 
Pålydende 50

Løsning:

Selskap X må levere 3 aksjonærregisteroppgaver (leveres det på papir må det leveres et ekstra  skjema, et for avgang av A aksjer og ett for avgang av B aksjer.). Det må leveres oppgave for den ordinære aksjeklasse der det er avgangstransaksjoner på selskapsnivå og aksjonærnivå. Det må også leveres aksjonærregisteroppgave for aksjeklasse A og B der det vil være tilgangstransakjoner på selskapsnivå og aksjonærnivå.

Innrapportering fra ordinær aksjeklasse:

Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt 200.000 per 31.12. Post 2 tom Post 6 skal være 0 I post 12 må man føre opp 2 slettinger (et i hvert skjema hvis du leverer på papir). Eksempelvis sletter man først de aksjene som blir A-aksjer. Da føres det 1000 i feltet ”Antall slettede” og 3000 i feltet ”Antall etter”. Feltene Pålydende, Tidspunkt og Hendelsestype må utfylles. I feltet ”ISIN/aksjeklasse” føres ”A-aksjer”.

Deretter foretar man sletting av de 3000 aksjene som blir til B-aksjer på samme måte. Forskjellen her blir at man i feltet ”Antall etter” fører opp 0. Klokkeslett må være forskjellig fra A-aksjene.

Videre må oppgavene inneholde 2 avgangstransaksjoner på aksjonærnivå i post 26 på aksjonær A. I den ene transaksjonen føres 1000 antall aksjer i avgang og i feltet ”Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse” føres A-aksjer med riktig tidspunkt. I neste transaksjon føres 3000 antall aksjer i avgang og i feltet ”Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse” føres B aksjer med et annet tidspunkt.

Innrapportering fra aksjeklassen A-aksjer:

Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt per 31.12. 200 000. Videre må selskapet gjennom denne aksjeklasse innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 (her 1000) med tidspunktet og aksjer i tilgang (1000) på aksjonær A i post 24 med tidspunkt. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om at aksjene kommer fra ordinær aksjeklasse. Dette gjøres ved at det i post 10 i feltet ISIN/Aksjeklasse føres opp ”ordinære” og det samme føres i post 24 i feltet ”Overd.selskaps ISIN/aksjeklasse”.

Innrapportering fra aksjeklassen B-aksjer:

Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt per 31.12. 200 000. Videre må selskapet gjennom denne aksjeklasse innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 (her 3000) med tidspunktet og aksjer i tilgang (3000) på aksjonær A i post 24 med tidspunkt. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om at aksjene kommer fra ordinær aksjeklasse. Dette gjøres ved at det i post 10 i feltet ISIN/Aksjeklasse føres opp ”ordinære” og det samme føres i post 24 i feltet ”Overd.selskaps ISIN/aksjeklasse”.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et nystiftet overtakende selskap Y (virkelig verdi =AK). Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapet Y. A og B innløser hver 200 aksjer i X og begge mottar hver 250 vederlagsaksjer i Y.

Selskap X før fisjonen:
Aksjekapital 500.000
Antall aksjer 1000
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:
Aksjekapital 300.000
Antall aksjer 600
Pålydende 500

Selskap Y etter fisjonen:
Aksjekapital 200.000
Antall aksjer 500
Pålydende 400

Løsning:

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A og B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap Y.

Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonærene A og B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap.

For riktig utfylling, se eksempler på riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

 

Faktumopplysninger:

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et nystiftet overtakende selskap Y.

(Virkelig verdi =AK). Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapet Y. Selskap X nedskriver pålydende med 200 og får ny pålydende på 300. Selskap Y utsteder 500 vederlagsaksjer pålydende 400.

Selskap X før fisjonen:
Aksjekapital 500.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:
Aksjekapital 300.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 300

Selskap Y etter fisjonen:
Aksjekapital 200.000 
Antall aksjer 500 
Pålydende 400

Løsning:

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nedsettelse av aksjekapital som følge av reduksjon av pålydende i post 18 og på aksjonær A og B i post 30. I både post 18 og 30 må det gis opplysninger om det overtakende selskap Y.

Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonærene A og B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap, org.nr ISIN og aksjeklasse.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

Aksjonær A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et eksisterende overtakende selskap Y.

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet Y. A og B innløser hver 200 aksjer i X og øker pålydende med 200 i selskap Y.

Selskap X før fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 500.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 500

Selskap X etter fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 300.000 
Antall aksjer 600 
Pålydende 500

Selskap Y før fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 500.000
Antall aksjer 1000 
Pålydende 500

Selskap Y etter fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 700.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 700

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A og B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det det overtakende selskap Y.

Y (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere økning av pålydene i post 15. Transaksjonstype er forhøyelse av aksjekapital ved fisjon. Forhøyelse av AK, Økning av pålydende, dato og klokkeslett tilsvarende avgangsaksjene i det overdragende selskapet X, pålydende etter, overdragende org.nr, aksjeklasse.

I post 29 føres aksjonærens andel av økningen av kapitalen per aksje i forbindelse med økning av pålydende ved fisjon-fusjon. Transaksjonstypen er fisjon ved økning av pålydene, videre oppgis økning av pålydende per aksje og tidspunkt for kapitaløkningen. Overdragende selskaps org. nr og aksjeklasse. Aksjens inngangsverdi anses forhøyet med det innbetalte beløp.

Merk! Hvis det er A- og B-aksjer i begge selskapene, og aksjonærene ønsker å la verdiene til A-aksjene i selskap X gå til A-aksjer i selskap Y, og tilsvarende for B-aksjene, er det viktig å skille på klokkeslett slik at AR identifiserer korrekte aksjer.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave

Faktumopplysninger:

Mor eier 100 aksjer pålydende 1000 (AK =100 000) i datter. Datter innfusjoneres i mor.

Løsning:

Ved slik fusjon er det kun nødvendig med innrapportering om fusjonen fra datter. For datter fylles ut side 1, post 12 og post 26.

I post 12 er hendelsestype "Fusj. skattefri til mor eller fisj. asl § 14-11b", Antall og Tidspunkt skal fylles ut, Antall etter skal være 0.

I post 26 er hendelsestype "Fusj. skattefri til mor eller fisj. asl § 14-11b", Antall aksjer i avgang og Tidspunkt skal fylles ut.

For riktig utfylling, se aksjonærregisteroppgaven under. 

Faktumopplysninger:

A er aksjonær i selskapet X. B er aksjonær i selskapet Y. Selskap Y innfusjoneres i selskap X og aksjonær B får vederlagsaksjer i selskap X. Virkelig verdi =AK.

Selskap Y:

AK: 200.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 200

Pålydende: 1000

Selskap X:

AK: 400.000

Innbetalt AK: 200.000

Antall aksjer: 400

Pålydende: 1000

Selskap X etter fusjonen:

AK: 600 000

Innbetalt AK: 300.000

Antall aksjer: 600

Pålydene: 1 000

Ved innfusjoneringen øker X sin AK med 200 000 til 600 000 og det utstedes 200 vederlagsaksjer pålydende 1000 i selskap X.

Selskap X (etter fusjonen): AK 600.000, Innbetalt AK 300.000, Antall aksjer 600, Pålydende 1000.

Løsning:

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven (Y oppløses ifb. fusjonen). Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og avgang på aksjonær B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap X.

X (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

For aksjonær A medfører hendelsen ingen endringer som må innrapporteres.

For riktig utfylling, se utfylte aksjonærregisteroppgaver: 

Fakta:

Selskap X har to aksjonærer, A og B, med like mange aksjer i selskapet.

Begge aksjonærer skal innløse aksjer og da halveres antall aksjer og aksjekapital i selskapet. Hver aksjonær får utbetalt 100.000 kr (kr 2000 for hver innløste aksje).

Selskap X før partiell likvidasjon:

Aksjekapital 200.000

Antall aksjer 200

Pålydende 1000

Innbetalt aksjekapital 100.000

Selskap X etter partiell likvidasjon:

Aksjekapital 100.000

Antall aksjer 100

Pålydende 1000

Innbetalt aksjekapital 50.000

Løsning:

Det gjennomføres en likedeling, og hver aksjonær sitter igjen med samme eierandel som den de hadde før innløsningen av aksjer. Ved utbetaling til aksjonærene skal utbetaling større enn innbetalt kapital behandles som utbytte.

For å kunne håndtere dette riktig må selskapet ha full oversikt over hvor mye som er innbetalt kapital. Ved likedeling vil vederlaget utgjøre enten tilbakebetaling av innbetalt kapital, eller utbytte. I vårt eksempel har hver av aksjonærene en innbetalt kapital på kr 25 000 på sine innløste aksjer. Utdelingen vil derfor medføre at hver av aksjonærene skal utbyttebeskattes for kr 75 000.

I post 11, ”Vederlag totalt / Utbetalt av innbetalt kapital” skal selskapet velge transaksjonstype ”likedelt partiell likvidasjon” og føre kr 50 000 som ”Utbetalt av innbetalt kapital”. Tilsvarende gjøres på aksjonærnivå i post 25, men da med kr 25 000 for hver aksjonær.

Utbetalt beløp som overstiger det som er utbetalt av innbetalt kapital behandles som utbytte og rapporteres som vanlig i post 8 på selskapsnivå og i post 21 på aksjonærnivå. I vårt eksempel må det føres kr 150 000 i post 8 og 75 000 i post 25 på hver av aksjonærene.

Særskilte bemerkninger:

Partiell likvidasjon og utbytteutdeling må registreres med forskjell i tid, selv om det skjer på samme tid.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Selskap X før partiell likvidasjon: (Kun ordinære aksjer)

Aksjekapital: 1 000.000

Antall aksjer: 1000

Pålydende: 1000

Selskap X etter partiell likvidasjon:

Aksjekapital: 500.000

Antall aksjer: 500

Pålydende: 1000

Faktumopplysninger:

Selskap X har to aksjonærer, aksjonær A og aksjonær B, hvor begge eier 50 prosent hver.

I midten av juni bestemmer styret at 500 aksjer skal innløses. For hver aksje som innløses utdeles det et vederlag på kr 1000. Begge aksjonærer skal innløse aksjer, men etter innløsningen vil eiersitsen være endret.

Aksjonær A innløser 100 aksjer, aksjonær B innløser 400 aksjer. For å avgjøre om den partielle likvidasjonen skal rapporteres som likedeling eller skjevdeling, må man se på eierandel før og etter den partielle likvidasjonen: 

Aksjonær A Aksjonær B
Før likvidasjonen: 500 Før likvidasjonen: 500
Likviderer: - 100 Likviderer: - 400
Har igjen = 400 Har igjen = 100
I prosent av beholdningen:
400/500 * 100 % = 80 %
I prosent av beholdningen:
 100/500 * 100 % = 20 %

 

Aksjonær A har fått økt sin eierandel fra 50 % til 80 %, og aksjonær B har fått redusert sin eierandel fra 50 % til 20 %. Vi har da med en skjevdeling å gjøre. Hvis en eller flere aksjonærer i et selskap har fått redusert eierandelen, så er regelen at alle aksjonærer som innløser aksjer, skal realisasjonsbeskattes.

Innrapportering på selskapsnivå, i post 11:

Hendelsestype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall slettet: 500
Antall etter: 500
Pålydende: 1 000
Overkurs slettede:
Totalt vederlag: 500 000
Tidspunkt: Dato

I feltet ”totalt vederlag/utbetalt innbetalt kapital” er det viktig å merke seg at selskapet skal melde inn totalt vederlag ved skjevdelt partiell likvidasjon. Det er fordi skjevdelt partiell likvidasjon skal behandles som realisasjon.

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær A:

Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 100
Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kapital: 100 000
Tidspunkt: Dato

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær B:
Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 400
Totalt vederlag/ utbetalt av innbetalt kapital: 400 000
Tidspunkt: Dato

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

Faktumopplysninger:

Mor (selskap X) eier alle aksjene i Datter (selskap Z). Aksjonær A eier alle aksjene i selskap Y. Selskap Y skal innfusjoneres i Datter (selskap Z) og A får vederlag med økning av pålydende i Mor (selskap X).

Mor (Selskap X) før fusjonen:

Aksjekapital: 1.500.000
Antall aksjer: 6.000
Pålydende: 250

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital: 100.000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1.000

Mor (Selskap X) etter:

Aksjekapital: 1.600.000
Antall aksjer: 6.000
Pålydende: 266,666667

Datter (Selskap Z): skal ikke levere oppgave

Løsning:

Aksjonærregisteroppgaven påvirkes ikke for Datters del. I Datter er det ingen kapitalendringer eller endringer på aksjonærnivå.

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold (selskapet er oppløst) i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Selskapet må innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A i post 26. I post 12 må det oppgis Datters org.nr i feltet ”Overt.selskaps org.nr” og Mors org.nr i feltet "Overt.morselskaps org.nr". I feltet "Vederlagsakjser (antall)" føres Mors antall aksjer på fusjons tidpunktet. I feltet "Pålydende per vederlagsaksje" føres pålydende etter fusjon i Mor (selskap X).

Videre må selskapet innrapportere antall aksjer i avgang på aksjonær A i post 26 og det må i samme post gis opplysninger om Mors org.nr, aksjeklasse og pålydende (det skal her ikke gis opplysninger om Datter (selskap Z) som er det overtakende selskap, men opplysninger om Mor (selskap X) som faktisk utsteder vederlag med økning av pålydende).

Mor X (selskap som får vederlag med økning av pålydende) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Videre må selskapet innrapportere økning av pålydende i post 15, det samme på aksjonær A i post 29. I både post 15 og 29 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i både selskap X og Y. Selskap Y innfusjoneres i selskap X. Ved forenklet fusjon utstedes det ikke vederlagsaksjer eller økning av pålydende i selskap X.

Selskap X:

AK: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 100

Pålydende: 1000

Selskap Y:

AK: 100.000

Innbetalt AK: 100.000

Antall aksjer: 100

Pålydende: 1000

Selskap Y registrerer ordinær fusjon med 100 i vederlagsaksjer.

Selskap X registreres forenklet fusjon etter asl § 13 - 24.

Løsning:

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven (Y oppløses ifb. fusjonen). Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og avgang på aksjonær A i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap X.

X (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold (innbetalt kapital) i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere forenklet fusjon etter asl § 13 – 24 i post 15, og i post 29 for aksjonær A. Det skal bare gis opplysninger om dato, org.nr til overdragende selskap og aksjeklasse.

I post 5 økes innbetalt AK til 200.000.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

RF-1086 Utfylling forenklet fusjon etter asl §13-24

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskapet X . Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. A ønsker å gi sine aksjer i selskapet X til barnet  sitt selskap Y (Aksjonær B).

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 30

Innbetalt aksjekapital: 30 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Aksjene føres på aksjonær A i post 25 som avgang ved "gave uten kontinuitet" og på selskap Y som aksjonær som tilgang i post 23 med samme transaksjonstype "gave uten kontinuitet"

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at det er full kontinuitet også på slike saker, men aksjonærregisteret er ikke laget for kontinuitet ved overføring fra person til selskap og det må altså føres uten kontinuitet

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

Faktumopplysninger:

Selskap Mor før fusjonen:

Aksjekapital: 200 000 
Antall aksjer: 2
Pålydende: 100 000 
Innbetalt Aksjekapital: 50 000                                             

Selskap Datter før fusjonen:

Aksjekapital: 100 000 
Antall aksjer: 100 
Pålydende: 1000
Innbetalt Aksjekapital: 100 000

Faktumopplysninger:

Mor: Aksjekapital på 200 000 fordelt på to aksjer hver pålydende 100.000. (Skattemessig innbetalt kapital er kr 50 000 og fondsemitert 150 000). Aksjene eies med en aksje hver av A og B.

Det blir vedtatt å fusjonere de to selskapene med Datter som overtakende selskap og Mor som overdragende, og aksjekapitalen i Datter blir samtidig økt med 40 000 til 140 000 ved utstedelse av 40 nye aksjer. Mor slettes ved fusjonen.

Mor eier 100 aksjer pålydende 1000 (AK =100 000) i Datter. Mor innfusjoneres i Datter.

Løsning:

Mor
Fusjonen registreres i Mor som en ordinær avgangsfusjon i post 12/26 og med Datter sitt org.nr som overtakende selskap. Antall vederlag og pålydende i post 12 er antall aksjer og pålydende i Datter etter fusjonen.

Datter
Fusjonen registreres som en ordinær tilgangsfusjon i post 10/24 med 40 nyutstedte aksjer og 140 aksjer etter fusjonen, og med Mor sitt org.nr som overdragende selskapet. Her må imidlertid også antall aksjer Mor eide i Datter før fusjonen registreres om ”Antall egne overført” i post 10. Antall innløste og pålydene pr innløste aksje blir antall aksjer og pålydene i Mor.

For Mor som aksjonær føres avgangen i post 25 som ”Avgang egne fusjon/fisjon”
For aksjonærene i Mor, A og B, føres vederlaget, her 70 aksjer på hver, som ”Fusjon skattefri” i post 24 med Mor sitt org. nr. og med pålydende i Mor som overdragende selskaps pålydende.

Selskap Datter etter fusjonen:
Aksjekapital 140 000
Antall aksjer 140
Pålydende: 1000
Innbetalt Aksjekapital: 50 000

Særskilte bemerkninger:
I mange tilfeller utstedes det ikke nye aksjer i denne typen fusjoner. I disse tilfellene fylles ”Antall nyutstedte aksjer” i post 10 ut med 0, og Mor sine aksjer i Datter blir å fordele på aksjonærene i Mor i samme forhold som eierposisjonen i Mor på fusjonstidspunktet.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000 

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 30
Innbetalt aksjekapital: 30 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Endring av aksjekapitalen føres i post 1 og 2. Post 3 og 5 endres også. Når du fører aksjekapitalnedsettelsen ved å nedskrive aksjenes pålydende, skal du føre nedsettelsen i postene 17 og 27.    

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

Utfylling av nedsettelse av aksjekapital. Hovedskjema og underskjema

Faktumopplysninger:

Det er 1 aksjonær i selskap Aksjonærlån AS. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet betaler ut kr 150 000 i aksjelån, kr 50 000 i ordinært utbytte og ettergir kr 50 000 av lånet. 

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000 (UB) 
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 100 
Pålydende per aksje: 1 000 
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. 

Nye regler om aksjonærlån:

I statsbudsjettet 07.10.2015 er det bestemt at lån fra AS/ASA til personlige aksjonærer skal utbyttebeskattes etter aksjonærmodellen.

Denne endringen i regelverket vil berøre alle personlige aksjonærer og deres nærstående, som fra og med 07.10.2015 har inngått et låneforhold med selskapet.

Reglene er inntatt i skatteloven § 10-11 femte og sjette ledd. Reglene gjelder for lån fra alle selskaper i konsern, også der hvor selskapet stiller sikkerhet for aksjonærens lån. Der hvor aksjonæren har et eksisterende lån før 07.10.2015, og øker lånebeløpet skal økningen behandles som utbytte. Det samme gjelder der selskapet har økt sikkerhetsstillelse fra og med 07.10.2015.

At aksjonæren utbyttebeskattes for lånet får ikke noen betydning for selskapet, lånet skal fremdeles føres som lån i selskapets regnskap.

Det er ikke et krav om renteberegning av lånet, slik at dersom det er renter på lånet så skal disse behandles på ordinær måte. Fradrag hos aksjonær og renteinntekt hos selskap.

Tilbakebetaling av lånet:

 • Nedbetaling av lån som er utbyttebeskattet behandles som innskudd av ny kapital i selskapet med virkning for inngangsverdi og skatteposisjonen innbetalt kapital
 • Hele eller deler av lånet kan gjøres opp ved at det motregnes mot senere utbytte fra selskapet uten ytterligere beskatning.
 • Det er adgang til å ettergi lånet uten ny beskatning

Konsekvenser for innrapportering i RF-1086

Det er lagt til et nytt felt for nye hendelsestyper i post 8 i:

 • Utbytte selskap (Y)
 • Aksjonærlån (Z)

Tilsvarende er det lagt til et nytt felt i motsvarende post 22:

 • Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital (kode 10)
 • Nedbetaling av aksjonærlån (AT)
 • Ettergivelse av lån (ET)

Aksjonærlån skal nå innrapporteres som en egen hendelse i post 8 på selskapsnivå og tilsvarende innrapporteres lånet som utbytte i post 21 på aksjonærnivå.

Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet skal behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det betyr at tilbakebetalingsbeløpet (evnt fordeles) legges til inngangsverdien på aksjonærens aksjer, og skal rapporteres i post 22.

Ettergivelse av lån skal også føres i post 22, men denne påvirker ikke aksjenes inngangsverdi.

Post 6 må korrigeres i samsvar med beløp som føres i post 22, med unntak av ettergivelse av aksjonærlån.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

Faktumopplysninger:

I ekteskap er aksjer felleseie. Ved skilsmisse må det foretas en proratarisk fordeling av aksjene, det vil si at mottaker skal ha en viss andel av hvert erverv.

Avgiver har 3 transaksjoner i selskap X:

1500 aksjer 15.05.2004, kr 50 pr aksje
1000 aksjer 19.08.2009, kr 150 pr aksje
500 aksjer 30.12.2014, kr 200 pr aksje

Det blir avtalt at mottaker skal få 1500 aksjer, altså 50 prosent av hvert erverv (1500/3000).

Mottaker skal da ha:

750 aksjer 15.05.2004, kr 50 pr aksje
500 aksjer 19.08.2009, kr 150 pr aksje
250 aksjer 30.12.2014, kr 200 pr aksje

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3 000
Pålydende per aksje: 100

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3000
Pålydende per aksje: 100

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. Avgiver registrerer i post 25, mens mottaker registrerer i post 23. Det må være like tidspunkt på avgiver og mottaker. Ingen andre registreringer er nødvendig.

Særskilte bemerkninger:

Det er i utgangspunktet full kontinuitet på alle verdier. Utbetalte utbytter på tidligere år blir stående på avgiver. Det gjelder også den benyttede skjermingen. Mottaker får kun tildelt ubenyttet skjerming. Utbytte utbetalt i skilsmisseåret, men etter at delingen av aksjene er gjennomført, skal deles mellom partene.

Hvis ektefellene eier aksjer i samme selskap og ønsker å fordele begges aksjeposter, må man først overføre alle aksjene til den ene ektefellen. Når det er gjort kan de fordele aksjene på nytt.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

Faktumopplysninger:

Det er fire aksjonærer i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Det er besluttet å likvidere selskapet med påfølgende nyemisjon. Etter nyemisjonen er det tre aksjonærer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000 
Antall aksjer: 1 000 
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3 000 
Pålydende per aksje: 100 
Innbetalt aksjekapital: 300 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. Den ene aksjonæren får endret sin eierandel til 0% i selskapet ved utgangen av året. Det må derfor registreres Partiell likvidasjon, Skjevdelt på han. De resterende 3 aksjonærene skal delta på nyemisjon, og må derfor registrere Partiell likvidasjon, Likedelt. Se utfylling av RF-1086 nedenfor.

Særskilte bemerkninger:

Rekkefølgen på de partielle likvidasjonene er viktig. Den skjevdelte må gjennomføres før den likedelte.

For at selskapet ikke skal regnes som likvidert, må nyemisjonen bli registrert på samme dag som Partiell Likvidasjon likedelt.

Aksjonærene trenger ikke ha samme eierandel etter nyemisjon som de hadde før partiell likvidasjon likedelt.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

Aksjonær har et tidligere år lånt kr 200 000.

I år 2016 skal han nedbetale hele saldoen sin

 • Post 8 Utbytte kr 100 000, kr 50 pr aksje, dato 01.02.2016 ( aksjonæren har i dette tilfellet 2000 aksjer)
 • Post 21 Utbytte kr 100 000,kr 50 pr aksje, dato 01.02.2016

(i denne situasjonen er lånesaldoen redusert med 100 000 kroner og saldo er 100.000 på lånesaldoen)

Det foretas en tilbakebetaling på kr 100 000 uten noen form for knytning til utdeling fra selskapet

 • Post 22 Nedbetaling av aksjonærlån kr 100 000 dato 01.03.2016
 • Post 5 Innbetalt Aksjekapital UB må justeres opp med 100 000 kroner.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylt aksjonærregisteroppgaver:

Faktumopplysninger: 

Selskap X (Oppstartselskap) har tiltrukket seg investorer og møter kravene til skatteinsentiv ordningen. Selskap X ble startet foregående år med en aksjonær "Gründer". Han eier 100 aksjer pålydende  1 000 kr pr stk.

Investorene består av en privatperson "Aksjonær A privatperson" og et holdingselskap som heter "Holding Investor AS". Begge ønsker å skyte inn 500 000 kroner hver.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 1 100 000

Antall aksjer: 1 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 1 100 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under for Selskap X.

Stiftelse/nyemisjon med skattefradrag  føres i post 9 på selskapet og i post 23 på aksjonærnivå.

Særskilte bemerkninger:

Skattefradraget er et personlig fradrag og siden et Holdingselskap ikke kan kreve skattefradraget er det Holdingselskapet sine privat person aksjonærer som skal ha dette, basert på sin eierandel i Holdingselskapet.

I Holdingselskapets aksjonærregister oppgave skal det derfor føres fradrag for investering i oppstartselskap i post 23 for alle selskapets aksjonærer (som kan kreve fradrag i sin skattemelding). Dato må tilsvare investeringen i oppstartsselskapet og i feltet for org.nr må Oppstart A sitt org.nummer føres. Vederlag føres etter aksjonærenes eierandel. I Holding Investor AS eier Aksjonær A 50% av aksjene, mens Aksjonær B og C eier hver sin 25% andel.

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave for selskap Y (Holdingselskap).

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Selskapet øker sin aksjekapital med 100 000 ved konvertering av fordring med økning av pålydende.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 200 000

Antall aksjer: 100

Pålydene per aksje: 2 000

Innbetalt aksjekapital: 200 000

I post 15 velges: Nyemisjon v/Konvertering av fordring økning av pålydende. Forhøyelse aksjekapital 100 000, økning av pålydende 1 000 og pålydende etter 2 000

I post 29 velges: Nyemisjon v/Konvertering av fordring økning av pålydende. Forhøyelse av AK kr 100 000, økning av pålydende 1 000

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. VPS har tidligere levert for selskapet.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer:  100                                 

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer:  100                                 

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

VPS benytter ISIN for å identifisere aksjeklasse. Selskapet skal nå rapportere aksjeklasse. For at AR skal kunne kople sammen årets mot fjorårets oppgave, må selskapet rapportere hvilket ISIN VPS rapporterte året før.

I post 10 velges hendelse: Korrigering av aksjeklasse/ISIN. Her legges det inn ISIN som VPS tidligere har rapportert på selskapet. Selskapet får informasjon om dette nr ved henvendelse til VPS. Dater hendelsen med 1. januar.

Det er ingen føring i underskjema

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Aksjonær A skal selge 30% av aksjene sine til person B (aksjonær B). Aksjene selges for kr 300 000.

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 50 000           

Antall aksjer: 500      

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 50 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Aksjene som selges føres på aksjonær A i post 25 som avgang ved "salg" og på aksjonær B som tilgang i post 23 med transaksjonstype "kjøp"

Særskilte bemerkninger:

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å overføre aksjekapital over til annen egenkapital ved å redusere pålydende slik at aksjekapitalen tilfredsstiller minimumskravet på kr 30 000.

Fjorårets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 30

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Post 1 og 2 Aksjekapitalen 31.12.17 reduseres til kr 30 000.

Post 3 pålydende per aksje 31.12.17 reduseres til kr 30

Post 16 fylles ut se skjema.

Særskilte bemerkninger:

Intern overføring av aksjekapital til annen egenkapital medfører ingen føringer på aksjonæren og påvirker heller ingen opplysninger for aksjonærens rf-1088.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave.

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i X.  Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å overføre aksjekapital over til annen egenkapital ved å redusere antall aksjer slik at aksjekapitalen tilfredsstiller minimumskravet på kr 30 000.

Fjorårets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000

Antall aksjer: 300

Pålydende per aksje: 100

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Post 1 og 2 Aksjekapitalen 31.12.17 reduseres til kr 30 000.

Post 4 antall aksjer 31.12.17 reduseres til 300

Post 11 fylles ut med hendelsestype likedelt partiell likvidasjon med vederlag 0.

For aksjonærene fylles det ut post 25 med transaksjonstype likedelt partiell likvidasjon og vederlag 0.

Særskilte bemerkninger:

Slik føring som i eksemplet medfører at inngangsverdi fra de slettede aksjene overføres til de gjenværende aksjene.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

Faktumopplysninger:

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til 3 overtakende selskap W, Y og Z.

(Virkelig verdi =AK). Aksjonær A eier selskap W og Y, aksjonær B eier selskap Z. Selskap X nedskriver pålydende med 200 og får ny pålydende på 300.

Selskap W utsteder 500 vederlagsaksjer pålydende 100.

Selskap Y utsteder 125 vederlagsaksjer pålydende 400.

Selskap Z utsteder 100 vederlagsaksjer pålydende 1000.

Selskap X før fisjonen:

Aksjekapital 500.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:

Aksjekapital 300.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 300

Selskap W før fisjonen:

Aksjekapital 200.000 
Antall aksjer 2000 
Pålydende 100

Selskap W etter fisjonen:

Aksjekapital 250.000 
Antall aksjer 2500 
Pålydende 100

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital 400.000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 400

Selskap Y etter fisjonen:

Aksjekapital 450.000 
Antall aksjer 1125 
Pålydende 400

Selskap Z før fisjonen:

Aksjekapital 100.000 
Antall aksjer 100 
Pålydende 1000

Selskap Z etter fisjonen:

Aksjekapital 200.000 
Antall aksjer 200 
Pålydende 1000

Løsning:

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nedsettelse av aksjekapital som følge av reduksjon av pålydende ved oppsplitting av selskapet i post 18 og på aksjonærene A og B i post 30. I post 30 må aksjonær A gi opplysninger om de overtakende selskapene W og Y, aksjonær B gi opplysninger om det overtakende selskap Z.

W (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap og aksjeklasse.

Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap og aksjeklasse.

Z (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap og aksjeklasse.

For riktig utfylling, se riktig utfylt aksjonærregisteroppgave. 

RF-1086 Utfylling fisjon ved nedsettelse av pålydende med oppsplitting av selskap

Faktumopplysninger:

Mor (selskap X) eier alle aksjene i Datter (selskap Z). Aksjonær A eier alle aksjene i selskap Y. Selskap Y skal innfusjoneres i Datter (selskap Z) og A får vederlag med økning av pålydende i Mor (selskap X).

Mor (Selskap X) før fusjonen:

Aksjekapital: 1.500.000
Antall aksjer: 6.000
Pålydende: 250

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital: 100.000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1.000

Mor (Selskap X) etter:

Aksjekapital: 1.600.000
Antall aksjer: 6.000
Pålydende: 266,666667

Datter (Selskap Z): skal ikke levere oppgave

Løsning:

Aksjonærregisteroppgaven påvirkes ikke for Datters del. I Datter er det ingen kapitalendringer eller endringer på aksjonærnivå.

Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold (selskapet er oppløst) i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Selskapet må innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A i post 26. I post 12 må det oppgis Datters org.nr i feltet ”Overt.selskaps org.nr” og Mors org.nr i feltet "Overt.morselskaps org.nr". I feltet "Vederlagsakjser (antall)" føres Mors antall aksjer på fusjons tidpunktet. I feltet "Pålydende per vederlagsaksje" føres pålydende etter fusjon i Mor (selskap X).

Videre må selskapet innrapportere antall aksjer i avgang på aksjonær A i post 26 og det må i samme post gis opplysninger om Mors org.nr, aksjeklasse og pålydende (det skal her ikke gis opplysninger om Datter (selskap Z) som er det overtakende selskap, men opplysninger om Mor (selskap X) som faktisk utsteder vederlag med økning av pålydende).

Mor X (selskap som får vederlag med økning av pålydende) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Videre må selskapet innrapportere økning av pålydende i post 15, det samme på aksjonær A i post 29. I både post 15 og 29 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

For riktig utfylling, se eksempler på utfylte aksjonærregisteroppgaver:

footer/desktop/standard