Eksempler på utfylling av aksjonærregisteroppgaven

Her viser vi deg eksempler på hvordan aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) fylles ut.

Kjøp og salg

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Aksjonær A skal selge 30% av aksjene sine til aksjonær B. Aksjene selges for kr 300 000.

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 50 000           

Antall aksjer: 1 000      

Pålydende per aksje: 50

Innbetalt aksjekapital: 50 000

Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Aksjene som selges føres på aksjonær A i post 25 som avgang med ztransaksjonstype "salg" og på aksjonær B som tilgang i post 23 med transaksjonstype "kjøp". Antall solgte/kjøpte aksjer, 300 stk., vederlag/anskaffelsesverdi og tidspunkt må det også opplyses om i post 25/23.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Stiftelse og sletting av aksjeselskap

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Ingen opplysninger

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000

Antall aksjer: 1 000

Pålydende per aksje: 30

Innbetalt aksjekapital: 30 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Stiftelse føres i post 9 på selskapet og i post 23 på aksjonærnivå. 

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at stiftelsen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Finnes det kun en aksjeklasse i selskapet, skal denne registreres som ordinære aksjer. I postene 1–5 må det fylles ut med 0 i inngående beholdning 1. januar.

Det er dato for signering av stiftelsesdokumentet som er avgjørende for levering av aksjonærregisteroppgaven – ikke registreringstidspunktet i Foretaksregisteret. Er for eksempel stiftelsesdokumentet signert av alle stifterne i desember år én, og selskapet registrert i Foretaksregisteret i januar år to, må det leveres aksjonærregisteroppgave fra og med år én.

Selv om selskapet ikke har hatt noen aktivitet, skal det sendes inn aksjonærregisteroppgave for stiftelsesåret.

For riktig utfylling, se eksempel på riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Det blir bestemt å utfisjonere 20 % av selskapet til selskap Y som stiftes ved fisjonen.

Selskap X før fisjonen:

Aksjekapital: 200 000
Innbetalt aksjekapital: 200 000
Innbetalt overkurs: 40 000
Antall aksjer: 200
Pålydende: 1 000

Selskapet X etter fisjonen:

Aksjekapital: 160 000
Innbetalt aksjekapital: 160 000
Innbetalt overkurs: 32 000
Antall aksjer: 160
Pålydende: 1 000

Selskap Y etter fisjonen:

Aksjekapital: 40 000
Innbetalt aksjekapital: 40 000
Innbetalt overkurs: 8 000
Antall aksjer: 40
Pålydende: 1 000

Løsning:

X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere antall slettede aksjer i post 12 og tilsvarende i avgang på aksjonær A i post 26. I både post 12 og 26 må det også gis opplysninger om det overtakende selskap Y.

Y (overtakende selskap) må innrapportere den nye selskapskapitalen på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det også gis opplysninger om det overdragende selskap X.

Særskilte bemerkninger:

Når det gjelder aksjekapitalen, så er det den skattemessige innbetalte aksjekapitalen i overdragende selskap som skal omfordeles i post 5. Det er den skattemessige innbetalte overkursen i post 6 i overdragende selskap som skal omfordeles og ikke den regnskapsmessig/bokførte overkursen.

Det er ikke datoen i stiftelsesdokumentet som skal legges til grunn i selskap Y, men dato for beslutning av gjennomføringen av fisjonen i foretaksregisteret. Dersom gjennomføringsdatoen blir etter 31.12. mens "stiftelsesdato" for selskap Y er året før, må Skatteetaten kontaktes. Dersom det blir utfisjonert til flere selskap, må hver utfisjonering ha forskjellige klokkeslett.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Aksjonær A har hatt et enkeltpersonsforetak som skal omdannes til aksjeselskap som A eier 100%. Skattemessig egenkapital i enkeltpersonsforetaket på omdannelsestidspunket var 210 000 kroner. Det nystiftede aksjeselskapet skal ha en aksjeklasse, ordinære aksjer, og en aksjekapital på 30 000 som består av 100 aksjer a 300 kroner.

Opplysninger fra fjoråret:

Postene 1–6 må fylles ut med 0 i inngående beholdning 1. januar.

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 300
Innbetalt aksjekapital: 30 000
Overkurs: 180 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Omdannelsen føres i post 9 på selskapsnivå og i post 23 på aksjonærnivå. Overkursen registreres per aksje i post 9. I post 23 registreres total anskaffelsesverdi som består av aksjekapital og total overkurs.

Særskilte bemerkninger:

Det er her viktig å merke seg at omdannelsen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Merk også at det er netto skattemessige verdier (skattemessig egenkapital) som skal innrapporteres som anskaffelseskost. Denne kan avvike fra regnskapsmessig egenkapital.

Ved omdannelse fra selskap med deltakerfastsetting er det viktig å merke seg følgende:

 • Aksjonærens anskaffelsesverdi som skal føres i post 23, finner en ved å ta utgangspunkt i RF-1233, Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting, for foregående år, avsnitt VI i kolonne I, post 640 for hver enkelt deltaker/aksjonær.
 • Innbetalt kapital som skal føres i post 5 og 6, finner en også i RF-1233 for foregående år, avsnitt VI i kolonne II, post 640 for alle deltakerne/aksjonærene.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Aksjonær A er eneaksjonær i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet 100 000
Antall aksjer    1 000
Pålydende per aksje       100
Innbetalt aksjekapital 100 000 
Overkurs   10 000

 

Årets opplysninger: 

Alle postene 16 skal være 0 ved utgangen av inntektsåret.

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Likvidasjonen føres i post 11 på selskapsnivå. Det må tas stilling til om det er utbetalt vederlag fra selskapet.

Hvis det er utbetalt likvidasjonsutbytte (vederlag ved likvidasjonen), skal dette føres som totalt vederlag i post 11 og 25. Det er det totale beløpet som aksjonær(ene) mottar, som skal føres her. I eksempelet nedenfor er det vist et tilfelle hvor selskapet er likvidert med et likvidasjonsutbytte (altså totalt utdelt beløp fra selskapet ved likvidasjonen) på kr 125 000. Dersom det ikke er utdelt noe likvidasjonsutbytte, for eksempel ved konkurs, må beløpet føres med kr 0 i postene 11 og 25.

På aksjonærnivå føres likvidasjonen i post 25.

Særskilte bemerkninger:

Det er viktig å merke seg at likvidasjonen skal føres både på selskaps- og aksjonærnivå. Merk at likvidasjonsutbytte utelukkende skal føres som “Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kapital” i postene 11 og 25. Likvidasjonsutbytte skal ikke rapporteres i postene 8 og 21 og heller ikke som tilbakebetaling av innbetalt kapital i post 22. 

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Skatteinsentivordninga

Faktumopplysninger: 

Selskap X (Oppstartsselskap) har tiltrukket seg investorer og oppfyller kravene til skatteinsentivordningen. Selskap X ble startet foregående år med en aksjonær "Gründer". Han eier 100 aksjer pålydende 1 000 kr per stykk.

Investorene består av en privatperson "Aksjonær A privatperson" og et holdingselskap som heter "Holding Investor AS". Begge ønsker å skyte inn 500 000 kroner hver.

Aksjonær "Gründer" oppfyller ikke kravene til ordningen fordi han allerede er aksjonær i selskapet.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000

Antall aksjer: 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 100 000

Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 1 100 000

Antall aksjer: 1 100

Pålydende per aksje: 1 000

Innbetalt aksjekapital: 1 100 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under for Selskap X.

Hendelsestype Stiftelse/nyemisjon med inntektsfradrag føres i post 9 på selskapet og i post 23 på aksjonærnivå.

Regler om inntektsfradrag ved investering i oppstartsselskap:

Skatteinsentivordningen (fradrag ved investering i oppstartselskap) trådte i kraft i 2017.  Fra og med inntektsåret 2020 ble maksimaltinvesteringsbeløp med fradragsrett i skattemeldingen for den enkelte personlige skattepliktige økt til kr 1 000 000 per år. Minstebeløp for personlig skattepliktig er kr 30 000. Ved investering foretatt av mellomliggende aksjeselskap (typisk holdingselskap) gjelder minstebeløp og maksimalt beløp tilsvarende for personlig aksjonær i mellomliggende aksjeselskap.

I tillegg får investor beholde full inngangsverdi på aksjene. Kapitaltilførselen kan bestå av både aksjekapital og innbetalt overkurs. Fra og med inntektsåret 2020  ble maksimalt investert beløp etter skatteinsentivordningen økt til kr 5 000 000 årlig for det enkelte oppstartselskap.

Investor må beholde aksjene i 3 kalenderår etter året for utstedelsen av aksjene. I tilfelle dette vilkåret brytes må personlig skattepliktig med inntektsfradrag foreta ny egenfastsetting av skattemeldingen for det inntektsår fradraget var oppført – der fradraget nulles. Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som bestemmer skattemessig virkningstidspunkt for aksjekapitalforhøyelse.

Det er kun  registrerte aksjekapitalforhøyelser som gir grunnlag for fradrag etter ordningen. For ytterligere beskrivelse av ordningen og oversikt over alle krav som må oppfylles, vises det til Skatte-ABC under tema "Aksjer - aksjeinnskudd i oppstartsselskap", skatteloven § 6-53 og Inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap (aksjeselskap) - skatteinsentivordningen - Skatteetaten.

Særskilte bemerkninger ved investering foretatt av mellomliggende aksjeselskap (typisk holdingselskap):

Inntektsfradraget er et personlig fradrag og siden et mellomliggende investerende aksjeselskap (kun ett ledd) ikke kan kreve inntektsfradraget er det investerende aksjeselskap sine personlige aksjonærer som skal ha dette forholdsmessig basert på sin eierandel i investerende aksjeselskap.

 

I investerende aksjeselskaps aksjonærregisteroppgave skal det derfor  oppføres transaksjonstype ”Fradrag for investering i oppstartselskap” i post 23 for alle selskapets personlige aksjonærer som kan kreve fradrag i sin skattemelding.  Tidspunkt må eksakt samsvare med oppført tidspunkt i oppstartsselskapets aksjonærregisteroppgave og i feltet for org.nr må Selskap X sitt org. nummer føres. Anskaffelsesverdi føres etter aksjonærenes eierandel. I Holding Investor AS eier Aksjonær A 50% av aksjene, mens Aksjonær B og C eier hver sin 25% andel.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave for Holding Investor AS:

Fisjon og fusjon

Faktumopplysninger:

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskap X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til 3 overtakende selskap W, Y og Z.

Virkelig verdi = AK. Aksjonær A eier selskap W og Y, aksjonær B eier selskap Z. Selskap X nedskriver pålydende med 200 og får ny pålydende på 300.

Selskap W utsteder 500 vederlagsaksjer pålydende 100.

Selskap Y utsteder 125 vederlagsaksjer pålydende 400.

Selskap Z utsteder 100 vederlagsaksjer pålydende 1000.

Selskap X før fisjonen:

Aksjekapital 500 000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 500
Innbetalt aksjekapital 500 000
Innbetalt overkurs 20 000

Selskap X etter fisjonen:

Aksjekapital 300 000 
Antall aksjer 1000 
Pålydende 300
Innbetalt aksjekapital 300 000
Innbetalt overkurs 12 000

Selskap W før fisjonen:

Aksjekapital 200 000 
Antall aksjer 2000 
Pålydende 100
Innbetalt aksjekapital 200 000
Innbetalt overkurs 10 000

Selskap W etter fisjonen:

Aksjekapital 250 000 
Antall aksjer 2 500 
Pålydende 100
Innbetalt aksjekapital 250 000
Innbetalt overkurs 12 000

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital 400 000 
Antall aksjer 1 000 
Pålydende 400
Innbetalt aksjekapital 400 000
Innbetalt overkurs 15 000

Selskap Y etter fisjonen:

Aksjekapital 450 000 
Antall aksjer 1 125 
Pålydende 400
Innbetalt aksjekapital 450 000
Innbetalt overkurs 17 000

Selskap Z før fisjonen:

Aksjekapital 100 000 
Antall aksjer 100 
Pålydende 1 000
Innbetalt aksjekapital 100 000
Innbetalt overkurs 10 000

Selskap Z etter fisjonen:

Aksjekapital 200 000 
Antall aksjer 200 
Pålydende 1 000
Innbetalt aksjekapital 200 000
Innbetalt overkurs 14 000

Løsning:

Selskap X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nedsettelse av aksjekapital som følge av reduksjon av pålydende ved oppsplitting av selskapet i post 18. . På aksjonærene A og B benyttes post 30, og det må gis opplysninger om overtakende selskapene W og Y som to hendelser på aksjonær A, men begge skal ha samme tidspunkt som post 18. Aksjonær B må gi opplysninger om det overtakende selskap Z, og hendelsen skal ha samme tidspunkt som post 18.

Selskap W (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap og aksjeklasse. I post 10 i feltet "Pålydende per innløst aksje" er det pålydende i overdragende selskap X etter fisjonen som skal oppgis. Antall aksjer i overdragende selskap (som er det samme før og etter fisjonen) føres i feltet "Antall innløste aksjer". Tidspunktet som oppgis i post 10/24 må være identisk med tidspunkt som er oppgitt i post 18/30 på selskap X.

Selskap Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap og aksjeklasse. I post 10 i feltet "Pålydende per innløst aksje" er det pålydende i overdragende selskap X etter fisjonen som skal oppgis. Antall aksjer i overdragende selskap (som er det samme før og etter fisjonen) føres i feltet "Antall innløste aksjer". Tidspunktet som oppgis i post 10/24 må være identisk med tidspunkt som er oppgitt i post 18/30 på selskap X.

Selskap Z (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap og aksjeklasse. I post 10 i feltet "Pålydende per innløst aksje" er det pålydende i overdragende selskap X etter fisjonen som skal oppgis. Antall aksjer i overdragende selskap (som er det samme før og etter fisjonen) føres i feltet "Antall innløste aksjer". Tidspunktet som oppgis i post 10/24 må være identisk med tidspunkt som er oppgitt i post 18/30 på selskap X.

Særskilte bemerkninger:

Dersom det foreligger skattemessig innbetalt overkurs i overdragende selskap så skal denne reduseres i samme forhold som utfisjoneringen.

Det bemerkes at når det fisjoneres ut til ett overtakende selskap skal hendelsestype "Fisjon ved reduksjon av pålydende" benyttes i post 18 og 30.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave: 

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskap X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et nystiftet overtakende selskap Y (virkelig verdi = AK). Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapt Y. A og B innløser 200 aksjer hver i X og begge mottar 250 vederlagsaksjer hver i Y.

Selskap X før fisjonen:
Aksjekapital 500 000
Innbetalt overkurs 20 000
Antall aksjer 1 000
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:
Aksjekapital 300 000
Innbetalt overkurs 12 000
Antall aksjer 600
Pålydende 500

Selskap Y etter fisjonen:
Aksjekapital 200 000
Innbetalt overkurs 8 000
Antall aksjer 500
Pålydende 400

Løsning:

Selskap X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A og B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap Y.

Selskap Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonærene A og B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap.

Særskilte bemerkninger:

Det er den skattemessige innbetalte overkursen i post 6 i overdragende selskap som skal omfordeles og ikke den regnskapsmessig/bokførte overkursen.  Skattemessig innbetalt aksjekapital i post 5  i overdragende selskap skal omfordeles. . Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave.

Faktumopplysninger:

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskap X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et nystiftet overtakende selskap Y.

Virkelig verdi = AK. Aksjonærene A og B skal eie hver sin halvpart av selskapet Y. Selskap X nedskriver pålydende med 200 og får ny pålydende på 300. Selskap Y utsteder 500 vederlagsaksjer pålydende 400.

Selskap X før fisjonen:
Aksjekapital 500 000 
Innbetalt overkurs 20 000
Antall aksjer 1 000 
Pålydende 500

Selskap X etter fisjonen:
Aksjekapital 300 000 
Innbetalt overkurs 12 000 
Antall aksjer 1 000 
Pålydende 300

Selskap Y etter fisjonen:
Aksjekapital 200 000 
Innbetalt overkurs 8 000 
Antall aksjer 500 
Pålydende 400

Løsning:

Selskap X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nedsettelse av aksjekapital som følge av reduksjon av pålydende i post 18 og på aksjonær A og B i post 30. I både post 18 og 30 må det gis opplysninger om det overtakende selskap Y.

Selskap Y (overtakende selskap) må innrapportere de nye kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonærene A og B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap X.

Særskilte bemerkninger:

Det er den skattemessige innbetalte overkursen i post 6 i overdragende selskap som skal omfordeles og ikke den regnskapsmessige/bokførte overkursen. Skattemessig innbetalt aksjekapital i post 5 i overdragende selskap skal omfordeles.  Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

Det bemerkes at dersom det utfisjoneres til flere overtakende selskaper skal hendelsestype "Fisjon ved oppsplitting av selskap" benyttes i post 18 og 30, jfr eksempelet "Fisjon ved nedsettelse av pålydende med oppsplitting av selskap".

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Aksjonær A og B eier hver sin halvpart av selskap X. Overdragende selskap X skal fisjonere ut 40 prosent av sine verdier til et eksisterende overtakende selskap Y.

Aksjonærene A og B eier hver sin halvpart av selskapet Y. A og B innløser 200 aksjer hver i X og øker pålydende med 200 i selskap Y.

Selskap X før fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 500 000 
Innbetalt overkurs 20 000 
Antall aksjer 1 000 
Pålydende 500

Selskap X etter fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 300 000 
Innbetalt overkurs 12 000 
Antall aksjer 600 
Pålydende 500

Selskap Y før fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 500 000
Innbetalt overkurs 10 000
Antall aksjer 1 000 
Pålydende 500

Selskap Y etter fisjon-fusjonen:
Aksjekapital 700 000 
Innbetalt overkurs 18 000
Antall aksjer 1 000 
Pålydende 700

Selskap X (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A og B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det det overtakende selskap Y.

Selskap Y (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere økning av pålydende i post 15. Transaksjonstype er forhøyelse av aksjekapital ved fisjon. Det skal oppgis forhøyelse av aksjekapital, økning av pålydende, dato og klokkeslett tilsvarende avgangsaksjene i overdragende selskap X, pålydende etter, overdragende org.nr og aksjeklasse.

I post 29 føres aksjonærens andel av økningen av kapitalen i forbindelse med økning av pålydende ved fisjon-fusjon. Transaksjonstypen er fisjon ved økning av pålydende, videre oppgis økning av pålydende per aksje og tidspunkt for kapitaløkningen, overdragende selskaps org. nr og aksjeklasse.

Merk! Hvis det er A- og B-aksjer i begge selskapene, og aksjonærene ønsker å la verdiene til A-aksjene i selskap X gå til A-aksjer i selskap Y, og tilsvarende for B-aksjene, er det viktig å skille på klokkeslett slik at aksjonærregisteret identifiserer korrekte aksjer.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Mor eier 100 aksjer pålydende 1000, som gir en aksjekapital på 100 000 kr i datter. Datter innfusjoneres i mor.

Løsning:

Ved slik fusjon er det kun nødvendig med innrapportering om fusjonen fra datter. For datter fylles ut side 1, post 12 og post 26.

I post 12 er hendelsestype "Fusj. skattefri til mor eller fisj. asl § 14-11 b", antall og tidspunkt skal fylles ut og antall etter skal være 0.

I post 26 er hendelsestype "Fusj. skattefri til mor eller fisj. asl § 14-11 b", antall aksjer i avgang og tidspunkt skal fylles ut.

Særskilte bemerkninger:

Skattemessig innbetalt aksjekapital og skattemessig innbetalt overkurs i datter (post 5 og 6) skal ikke videreføres i Mor.

Mors org.nr. skal ikke oppgis i post 12/26.

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er aksjonær i selskap X. B er aksjonær i selskapet Y. Selskap Y innfusjoneres i selskap X og aksjonær B får vederlagsaksjer i selskap X. Virkelig verdi = AK.

Selskap Y før fusjonen:

Aksjekapital: 200.000
Innbetalt aksjekapital: 100.000
Innbetalt overkurs: 20.000
Antall aksjer: 200
Pålydende: 1000

Selskap X før fusjonen:

Aksjekapital: 400.000
Innbetalt aksjekapital: 200.000
Innbetalt overkurs: 30.000
Antall aksjer: 400
Pålydende: 1000

Selskap X etter fusjonen:

Aksjekapital: 600 000
Innbetalt aksjekapital: 300.000
Innbetalt overkurs: 50.000
Antall aksjer: 600
Pålydende: 1 000

Ved innfusjoneringen øker selskap X sinaksjekapital i post 1 med 200 000 til 600 000 og det utstedes 200 vederlagsaksjer pålydende 1000.

Løsning:

Selskap Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven (Y oppløses ifb. fusjonen). Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og avgang på aksjonær B i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap X.

Selskap X (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 og aksjer i tilgang på aksjonær B i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

For aksjonær A medfører hendelsen ingen endringer som må innrapporteres.

Særskilte bemerkninger:

Når det gjelder aksjekapitalen så er det den skattemessige innbetalte aksjekapitalen i overdragende selskap som skal omfordeles i post 5. Det er den skattemessige innbetalte overkursen i post 6 i overdragende selskap som skal omfordeles og ikke den regnskapsmessig/bokførte overkursen. Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave: 

Faktumopplysninger:

Selskap Mor før fusjonen:

Aksjekapital: 200 000 
Antall aksjer: 2
Pålydende: 100 000 
Innbetalt aksjekapital: 50 000
Innbetalt overkurs: 12 000                                          

Selskap Datter før fusjonen:

Aksjekapital: 100 000 
Antall aksjer: 100 
Pålydende: 1000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 10 000

Faktumopplysninger:

Mor: Aksjekapital på 200 000 fordelt på to aksjer hver pålydende 100.000. Skattemessig innbetalt kapital er kr 50 000 og fondsemitert 150 000. Aksjene eies med en aksje hver av A og B.

Det blir vedtatt å fusjonere de to selskapene med Datter som overtakende selskap og Mor som overdragende, og aksjekapitalen i Datter blir samtidig økt med 40 000 til 140 000 ved utstedelse av 40 nye aksjer. Mor slettes ved fusjonen.

Mor eier 100 aksjer pålydende 1000 (AK =100 000) i Datter. Mor innfusjoneres i Datter.

Løsning:

Mor
Fusjonen registreres i Mor som en ordinær avgangsfusjon i post 12/26 og med Datter sitt org.nr som overtakende selskap. Antall vederlag og pålydende i post 12 er antall aksjer og pålydende i Datter etter fusjonen.

Datter

Fusjonen registreres som en ordinær tilgangsfusjon i post 10/24 med 40 nyutstedte aksjer og 140 aksjer etter fusjonen, og med Mor sitt org.nr som overdragende selskap. Her må imidlertid også antall aksjer Mor eide i Datter før fusjonen registreres i feltet ”Antall egne aksjer overført” i post 10. I feltene "Antall innløste aksjer" og "Pålydende pr innløste aksje" føres antall slettede aksjer og pålydende i Mor.

For Mor som aksjonær føres avgangen i post 25 som ”Avgang egne fusjon/fisjon”.

Aksjonærene A og B i Mor må legges til som nye aksjonærer i Datter. Det må registreres en tilgang på 70 aksjer på hver med transaksjonstype ”Fusjon skattefri” i post 24, med Mor sitt org. nr. og med pålydende i Mor som overdragende selskaps pålydende.

Selskap Datter etter fusjonen:
Aksjekapital 140 000
Antall aksjer 140
Pålydende: 1000
Innbetalt Aksjekapital: 50 000
Innbetalt overkurs: 12 000

Særskilte bemerkninger:

I mange tilfeller utstedes det ikke nye aksjer i denne typen fusjoner. I disse tilfellene fylles ”Antall nyutstedte aksjer” i post 10 ut med 0, og Mor sine aksjer i Datter blir å fordele på aksjonærene i Mor i samme forhold som eierposisjonen i Mor på fusjonstidspunktet. Ved en omvendt mor-datterfusjon vil skatteposisjonen innbetalt aksjekapital og overkurs som overdragende Mor har på Datter falle bort. Dvs. at det kun er skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs i Mor som skal tas med i post 5 og 6 pr 31.12 i Datter.

Både transaksjonstype "Avgang egne fisjon/fusjon" og "Fusjon skattefri" skal føres med samme tidspunkt.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i både selskap X og Y. Selskap Y innfusjoneres i selskap X. Ved forenklet fusjon utstedes det ikke vederlagsaksjer eller økning av pålydende i selskap X.

Selskap X:

Aksjekapital: 100 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 12 000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1 000

Selskap Y:

Aksjekapital: 100 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 10 000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1 000

Løsning:

Selskap Y (overdragende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven (Y oppløses ifb. fusjonen). Videre må selskapet innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 ved bruk av hendelsestype fusjon skattefri og avgang på aksjonær A i post 26. I både post 12 og 26 må det gis opplysninger om det overtakende selskap X. I post 12 må feltet for antall vederlagsaksjer fylles ut med antall aksjer det er i overtakende selskap X på fusjonstidspunktet.

Selskap X (overtakende selskap) må innrapportere endrede kapitalforhold (innbetalt kapital) i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere forenklet fusjon etter asl. § 13 – 24 i post 15, og i post 29 for aksjonær A. Det skal bare gis opplysninger om dato, org.nr til overdragende selskap og aksjeklasse.

I post 5 økes innbetalt aksjekapital til 200.000 og post 6 innbetalt overkurs til 22.000.

Særskilte bemerkninger:

Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Mor (selskap X) eier alle aksjene i Datter (selskap Z). Aksjonær A eier alle aksjene i selskap Y. Selskap Y skal innfusjoneres i Datter (selskap Z) og A får vederlag med økning av pålydende i Mor (selskap X).

Mor (Selskap X) før fusjonen:

Aksjekapital: 1 500 000
Antall aksjer: 6 000
Pålydende: 250
Innbetalt aksjekapital: 800 000
Innbetalt overkurs: 12 000

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 10 000

Mor (Selskap X) etter:

Aksjekapital: 1 600 000
Antall aksjer: 6 000
Pålydende: 266,67
Innbetalt aksjekapital: 900 000
Innbetalt overkurs: 22 000

Datter (Selskap Z):
Skal ikke rapportere konsernfusjonen

Løsning:

Aksjonærregisteroppgaven påvirkes ikke for Datters del. I Datter er det ingen kapitalendringer eller endringer på aksjonærnivå.

Selskap Y (overdragende selskap) oppløses, og må innrapportere endrede kapitalforhold (selskapet er oppløst) i selskapet på side 1 i aksjonærregisteroppgaven. Selskapet må innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A i post 26. I post 12 må det oppgis Datters org.nr i feltet ”Overt.selskaps org.nr” og Mors org.nr i feltet "Overt.morselskaps org.nr". I feltet "Vederlagsaksjer (antall)" føres Mors antall aksjer på fusjons tidspunktet. I feltet "Pålydende per vederlagsaksje" føres pålydende etter fusjon i Mor (selskap X).

Videre må selskapet innrapportere antall aksjer i avgang på aksjonær A i post 26 og det må i samme post gis opplysninger om Mors org.nr, aksjeklasse og pålydende. Det presiseres atdet  her ikke skal gis opplysninger om Datter (selskap Z) som er det overtakende selskap, men opplysninger om Mor (selskap X) som faktisk utsteder vederlag med økning av pålydende).

Mor (Selskap X) (selskap som får vederlag med økning av pålydende) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i AR-oppgaven. Videre må selskapet innrapportere økning av pålydende i post 15, det samme på aksjonær A i post 29. I både post 15 og 29 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

Særskilte bemerkninger:

Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Mor (selskap X) eier alle aksjene i Datter (selskap Z). Aksjonær A eier alle aksjene i selskap Y. Selskap Y skal innfusjoneres i Datter (selskap Z) og A får vederlagsaksjer i Mor (selskap X).

Mor (Selskap X) før fusjonen:

Aksjekapital: 1 500 000
Antall aksjer: 6 000
Pålydende: 250
Innbetalt aksjekapital: 800 000
Innbetalt overkurs: 12 000

Selskap Y før fisjonen:

Aksjekapital: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 10 000

Mor (Selskap X) etter:

Aksjekapital: 1 600 000
Antall aksjer: 6 400
Pålydende: 250
Innbetalt aksjekapital: 900 000
Innbetalt overkurs: 22 000

Datter (Selskap Z):

Skal ikke rapportere konsernfusjonen.

Løsning:

Aksjonærregisteroppgaven påvirkes ikke for Datter. I Datter er det ingen kapitalendringer eller endringer på aksjonærnivå.

Selskap Y (overdragende selskap) oppløses, og må innrapportere endrede kapitalforhold på side 1 i AR-oppgaven. Selskapet må innrapportere selskapets slettede aksjer i post 12 og antall aksjer i avgang (antall innløste aksjer) på aksjonær A i post 26. I post 12 må det oppgis Datters org.nr i feltet ”Overt.selskaps org.nr” og Mors org.nr i feltet "Overt.morselskaps org.nr". I tillegg må aksjeklasse i Mor oppgis, og i feltet "Vederlagsaksjer (antall)" føres 400. I feltet "Pålydende per vederlagsaksje" føres pålydende i Mor (selskap X) 250.

Videre må selskapet innrapportere antall aksjer i avgang på aksjonær A i post 26 og det må i samme post gis opplysninger om Mors org.nr, aksjeklasse og pålydende. Det presiseres at det her ikke skal gis opplysninger om Datter (selskap Z) som er det overtakende selskap, men utelukkende opplysninger om Mor (selskap X) som faktisk utsteder vederlagsaksjer.

Mor (Selskap X) må innrapportere endrede kapitalforhold i selskapet på side 1 i Aksjonærregisteroppgaven. Videre må selskapet innrapportere nyutstedte aksjer i post 10, det samme på aksjonær A i post 24. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om det overdragende selskap Y.

Særskilte bemerkninger:

Når det gjelder aksjekapitalen så er det den skattemessige innbetalte aksjekapitalen i overdragende selskap som skal omfordeles i post 5. Det er den skattemessige innbetalte overkursen i post 6 i overdragende selskap som skal omfordeles og ikke den regnskapsmessig/bokførte overkursen. Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Denne transaksjonstypen brukes når overdragende selskap ved fisjon eller fusjon overfører aksjer til overtakende selskap. Oovertakende blir eier av aksjene istedenfor overdragende.

Transaksjonstypen kan også brukes ved for eksempel omdannelse fra personlig næringsvirksomhet til aksjeselskap, hvis det ved omdannelsen overføres aksjer. Merk at dette kun gjelder hvis aksjene inngår som en del av næringsvirksomheten. Dersom det skjer overføring av andre aksjer må man bruke transaksjonstypene kjøp og salg (se eget eksempel). I slike tilfeller skal prisen som fastsettes mellom partene settes til markedsverdi på aksjene.

Faktumopplysninger:

Selskap Y skal innfusjoneres i selskap X og blir deretter slettet. Selskap Y eier 20 aksjer av totalt 100 i selskap Z. Denne aksjeposten må i forbindelse med fusjonen overføres til overtakende selskap X. Resterende 80 aksjer eies av aksjonær A, Ola Nordmann.

Selskap Z:

Aksjekapital: 100 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1 000

Løsning:

Selskap Z må innrapportere endrede eierforhold på aksjonærnivå. For aksjonær Y må det i post 25 føres 20 aksjer i avgang ved å benytte transaksjonstype "Overføring med skattemessig kontinuitet". Organisasjonsnummeret til mottaker (selskap X) oppgis i feltet “Mottakers org.nr.”. Overtakende selskap X må opprettes som aksjonær, og i post 23 må det føres en tilgang med 20 aksjer med transaksjonstype "Overføring med skattemessig kontinuitet". Organisasjonsnummeret til giver (selskap Y) oppgis i feltet “Givers org.nr.”. Benytt tidspunktet for gjennomføringen av fisjonen/fusjonen. Tidspunktet må være det samme for både giver og mottaker.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Kapitalendringer

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Selskapet øker sin aksjekapital med 100 000 ved konvertering av fordring med økning av pålydende.

Om det er snakk om en nyemisjon med innskudd av penger brukes samme fremgangsmåte men da med transaksjonstype «Nyemisjon ved økning av pålydende» i stedet for «Nyemisjon v/konv. fordring økning pålydende».

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 200 000
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 2 000
Innbetalt aksjekapital: 200 000

I post 15 velges: «Nyemisjon v/konv. fordring økning pålydende». Forhøyelse aksjekapital 100 000, økning av pålydende 1 000 og pålydende etter 2 000

I post 29 velges: «Nyemisjon v/konv. fordring økning pålydende». Forhøyelse av AK kr 100 000, økning av pålydende 1 000

Særskilte bemerkninger:

Det er i utgangspunktet nominell økning i aksjekapitalen og eventuell overkurs som øker aksjonærens inngangsverdi på aksjene. Er imidlertid verdien av aksjevederlaget/fordringens omsetningsverdi på konverteringstidspunktet lavere enn nominell økning i aksjekapital inkl. eventuell overkurs, er det denne lavere verdien som skal benyttes som inngangsverdi på aksjene.

Det er per i dag ingen teknisk løsning i Aksjonærregisteret for å kunne rapportere verdien av aksjevederlaget/fordringens omsetningsverdi via aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) slik at aksjonær får riktig skattemessig inngangsverdi på aksjene. Aksjonær må derfor selv korrigere inngangsverdien når de mottar årets aksjeoppgave ved å henvende seg til Skatteetaten.

Tilsvarende vil gjelde ved bruk av transaksjonstype "«Nyemisjon v/konv. fordring økning pålydende»" ved utstedelse av aksjer i postene 9/23 (se eget eksempel).

Se også omtale i Skatte-ABC under emne "Aksjer – realisasjon", avsnitt 6 "Inngangsverdi", punkt 6.10 "Aksjer ervervet ved konvertering av lån til selskapet."

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave:

Dersom en ansatt i et aksjeselskap får kjøpe aksjer til en underpris, skal denne underprisen innrapporteres som lønn (naturalytelse) til vedkommende ansatte. Se sktl. § 5-14 første ledd bokstav a og Skatte-ABC under tema "Aksjer – ansattes erverv til underpris".

Det beløpet som skal innrapporteres som «nyemisjon ansattaksjer» i post 23, skal i slike tilfeller settes til summen av det beløpet aksjonæren har betalt for aksjene og det beløpet som vedkommende aksjonær er skattlagt for som lønn.

På aksjonærregisteroppgaven skal dette rapporteres ved å bruke post 9 og 23 og hendelses- og transaksjonstype "Nyemisjon ansatteaksjer".

Faktumopplysninger:

Selskap X eies med 60 % av aksjonærer som kun er investorer og ikke ansatt i selskapet, og de øvrige 40 % eies av ansatt A og B med 20 % hver. Selskapet skal øke nominell aksjekapital med kr 100 000 hvorav kr 40 000 er en rettet emisjon mot de to ansatte i selskapet og resterende mot øvrige investoraksjonærer. Aksjonær A og B får tildelt 20 aksjer hver pålydende kr 1 000. De betaler kr 20 000 hver for aksjene, dvs. kr 1 000 per aksje. Markedsverdi per nyutstedt aksje er kr 2 500. De øvrige aksjonærene betaler totalt kr 150 000.

Selskap X:

Aksjekapital: 100 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 0
Antall aksjer: 100
Pålydende: 1 000

Selskap X etter emisjonen:

Aksjekapital: 200 000
Innbetalt aksjekapital: 200 000
Innbetalt overkurs: 90 000
Antall aksjer: 200
Pålydende: 1 000

Løsning:

I post 9 blir det to føringer. Det må rapporteres 40 nyutstedte aksjer à kr 1 000 og hendelsestype "Nyemisjon ansatteaksjer". I tillegg må det rapporteres 60 nyutstedte aksjer à kr 1 000, overkurs kr 1 500 per aksje og hendelsestype "Nyemisjon" (emisjon ved nytegning).

I post 23 på hver av aksjonærene A og B, skal markedsverdi på totalt kr 50 000 rapporteres som anskaffelsesverdi, selv om det bare er innbetalt kr 20 000, og transaksjonstype "Nyemisjon ansatteaksjer". For de øvrige investor aksjonærene må det benyttes transaksjonstypen "Nyemisjon" i post 23 og total anskaffelsesverdi kr 150 000.

Transaksjonene må skilles med ulike klokkeslett.

Innbetalt aksjekapital i post 5 skal økes med kr 100 000. Innbetalt overkurs i post 6 øker fra kr 0 til kr 90 000 da det kun er investoraksjonærene som har betalt inn overkurs.

Særskilte bemerkninger:

Total fordel utgjør kr 30 000 på hver av aksjonærene A og B. De er blitt lønnsbeskattet for fordelen ved kjøp av aksjer til underprisen med kr 30 000.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Selskapet øker sin aksjekapital fra kr 30 000 til kr 50 000. Dette gjøres ved konvertering av en fordring på kr 20 000 til aksjekapital. Det utstedes 20 nye aksjer a kr 1 000.

Om det er snakk om en nyemisjon med innskudd av penger brukes samme fremgangsmåte men da med transaksjonstype «Nyemisjon» i stedet for «Nyemisjon ved konvertering av fordring».

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 30
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 30 000

Innbetalt overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 50 000
Antall aksjer: 50
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 50 000

Innbetalt overkurs: 0

I post 9 velges: «Nyemisjon v/Konvertering av fordring» Antall nyutstedte aksjer 20, antall aksjer etter 50, pålydende pr aksje 1 000.

I post 23 velges: «Nyemisjon v/Konvertering av fordring» Antall aksjer i tilgang 20, total anskaffelsesverdi 20 000.

Særskilte bemerkninger:

Det er i utgangspunktet nominell økning i aksjekapitalen og eventuell overkurs som øker aksjonærens inngangsverdi på aksjene. Er imidlertid verdien av aksjevederlaget/fordringens omsetningsverdi på konverteringstidspunktet lavere enn nominell økning i aksjekapital inkl. eventuell overkurs, er det denne lavere verdien som skal benyttes som inngangsverdi på aksjene.

Det er per i dag ingen teknisk løsning i Aksjonærregisteret for å kunne rapportere verdien av aksjevederlaget/fordringens omsetningsverdi via aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) slik at aksjonær får riktig skattemessig inngangsverdi på aksjene. Aksjonær må derfor selv korrigere inngangsverdien når de mottar årets aksjeoppgave ved å sende inn skjema RF-1088K (korrigerbar aksjeoppgave).

Tilsvarende vil gjelde ved bruk av transaksjonstype "Nyemisjon ved konvertering av fordring" ved økning av pålydende i postene 15/29 (se eget eksempel).

Se også omtale i Skatte-ABC under emne "Aksjer – realisasjon", avsnitt 6 "Inngangsverdi", punkt 6.10 "Aksjer ervervet ved konvertering av lån til selskapet."

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Aksjonær A er eneaksjonær i selskap X. Det er én aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000 

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 30
Innbetalt aksjekapital: 30 000

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Endring av aksjekapitalen føres i post 1 og 2. Post 3 og 5 endres også. Aksjekapitalnedsettelsen føres ved å nedskrive aksjenes pålydende i postene 17 og 27.

Særskilte bemerkninger:

Dersom aksjekapitalen inneholder fondsemittert kapital, anses denne som tilbakebetalt først og må spesifiseres i eget felt i post 27. Denne tilbakebetalingen anses skatterettslig som utbytte, og skal dermed også føres i post 8 på selskapsnivå og post 21 på aksjonærnivå med samme dato og klokkeslett som nedsettelsen i post 17 og 27 (deles opp). Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen.

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Det er fire aksjonærer i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Det er besluttet å nedsette aksjekapitalen i selskapet til kr 0, med påfølgende nyemisjon. Det ble ikke foretatt noen utbetaling til aksjonærene. Etter nyemisjonen er det tre aksjonærer.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000 
Antall aksjer: 1 000 
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Innbetalt overkurs: 10 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3 000 
Pålydende per aksje: 100 
Innbetalt aksjekapital: 375 000
Innbetalt overkurs: 7 500

Løsning:

Aksjonær A får endret sin eierandel til 0% i selskapet ved utgangen av året. Det må derfor registreres "Partiell likvidasjon, skjevdelt" på han. De resterende 3 aksjonærene skal delta på nyemisjon, og må derfor registrere "Partiell likvidasjon, likedelt".

Innrapportering på selskapsnivå, i post 11:

Hendelsestype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall slettet: 250
Antall etter: 750
Pålydende: 100
Overkurs per slettet aksje: 10
Totalt vederlag: 0
Tidspunkt: Dato, klokkeslett må være før den likedelte

Hendelsestype: Likedelt partiell likvidasjon
Antall slettet: 750
Antall etter: 0
Pålydende: 100
Overkurs per slettet aksje: 10
Totalt vederlag: 0
Tidspunkt: Dato, klokkeslett må være senere enn den skjevdelte

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær A:

Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 250
Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kapital: 0
Tidspunkt: Dato, klokkeslett må være før den likedelte

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær B, C og D:

Transaksjonstype: Likedelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 250
Totalt vederlag/ utbetalt av innbetalt kapital: 0
Tidspunkt: Dato, klokkeslett må være senere enn den skjevdelte

Innrapportering på selskapsnivå, i post 9:

Transaksjonstype: Nyemisjon
Antall nyutstedte aksjer: 3 000
Antall etter: 3 000
Pålydende: 100
Tidspunkt: Dato, klokkeslett må være senere enn de partielle likvidasjonene

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 23, aksjonær B, C og D:

Transaksjonstype: Nyemisjon
Antall aksjer i tilgang: 1 000
Total anskaffelsesverdi: 100 000
Tidspunkt: Dato, klokkeslett må være senere enn de partielle likvidasjonene

Særskilte bemerkninger:

Rekkefølgen på de partielle likvidasjonene er viktig. Den skjevdelte må gjennomføres før den likedelte.

For at selskapet ikke skal regnes som likvidert, må nyemisjonen bli registrert på samme dag som Partiell Likvidasjon likedelt.

For de aksjonærene som fortsetter som aksjonærer i selskapet, er innbetalt kapital på de slettede aksjene fortsatt i behold i selskapet. Aksjonærens inngangsverdi på de gamle aksjene vil bli omfordelt på hans nye aksjer.

Det er registreringstidspunktet i Foretaksregisteret som skal benyttes for hendelsen. Aksjonærene trenger ikke ha samme eierandel etter nyemisjon som de hadde før partiell likvidasjon likedelt, men for at det ikke skal bli realisasjon må de ha minst samme eierandel som før nedskrivningen.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Fakta:

Selskap X har to aksjonærer, A og B, som har like mange aksjer i selskapet.

Begge aksjonærer skal innløse aksjer, og med det halveres antall aksjer og aksjekapital i selskapet. Hver aksjonær får utbetalt 100 000 kr (2 000 kr for hver innløst aksje).

Selskap X før partiell likvidasjon:

Aksjekapital 200 000
Antall aksjer 200
Pålydende 1 000
Innbetalt aksjekapital 100 000

Selskap X etter partiell likvidasjon:

Aksjekapital 100 000
Antall aksjer 100
Pålydende 1 000
Innbetalt aksjekapital 50 000

Løsning:

Det gjennomføres en likedeling, og hver aksjonær sitter igjen med samme eierandel som den de hadde før innløsningen av aksjer. Ved utbetaling til aksjonærene skal utbetaling som er større enn innbetalt kapital behandles som utbytte.

For å kunne håndtere dette riktig må selskapet ha full oversikt over hvor mye som er innbetalt kapital. Ved likedeling vil vederlaget utgjøre enten tilbakebetaling av innbetalt kapital eller utbytte. I vårt eksempel har hver aksjonær en innbetalt kapital på 25 000 kr på sine innløste aksjer. Utdelingen vil derfor medføre at hver aksjonær skal utbyttebeskattes for 75 000 kr.

I post 11, ”Vederlag totalt / Utbetalt av innbetalt kapital” skal selskapet velge transaksjonstype ”likedelt partiell likvidasjon” og føre 50 000 kr som ”Utbetalt av innbetalt kapital”. Tilsvarende gjøres på aksjonærnivå i post 25, men da med 25 000 kr for hver aksjonær.

Utbetalt beløp som overstiger det som er utbetalt av innbetalt kapital behandles som utbytte og rapporteres i post 8 på selskapsnivå og i post 21 på aksjonærnivå. I vårt eksempel må det føres 150 000 kr i post 8 og 75 000 kr i post 21 på hver aksjonær.

Særskilte bemerkninger:

Partiell likvidasjon og utbytteutdeling må registreres med ulike klokkeslett, selv om det skjer på samme tid.

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave:

Selskap X før partiell likvidasjon: (Kun ordinære aksjer)

Aksjekapital: 1 000 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende: 1 000
Innbetalt aksjekapital 1 000 000
Innbetalt overkurs 20 000

Selskap X etter partiell likvidasjon:

Aksjekapital: 500 000
Antall aksjer: 500
Pålydende: 1 000
Innbetalt aksjekapital 500 000
Innbetalt overkurs 10 000

Faktumopplysninger:

Selskap X har to aksjonærer, aksjonær A og aksjonær B, som eier 50 prosent hver.

I midten av juni bestemmer styret at 500 aksjer skal innløses. For hver aksje som innløses utdeles det et vederlag på kr 1000. Begge aksjonærer skal innløse aksjer, men etter innløsningen vil eiersitsen være endret.

Aksjonær A innløser 100 aksjer, aksjonær B innløser 400 aksjer. For å avgjøre om den partielle likvidasjonen skal rapporteres som likedeling eller skjevdeling, må man se på eierandel før og etter den partielle likvidasjonen: 

Aksjonær A Aksjonær B
Før likvidasjonen: 500 Før likvidasjonen: 500
Likviderer: - 100 Likviderer: - 400
Har igjen = 400 Har igjen = 100
I prosent av beholdningen:
400/500 * 100 % = 80 %
I prosent av beholdningen:
 100/500 * 100 % = 20 %

 

Aksjonær A har fått økt sin eierandel fra 50 % til 80 %, og aksjonær B har fått redusert sin eierandel fra 50 % til 20 %. Vi har da med en skjevdeling å gjøre. Hvis en eller flere aksjonærer i et selskap har fått redusert eierandelen, så er regelen at alle aksjonærer som innløser aksjer, skal realisasjonsbeskattes.

Innrapportering på selskapsnivå, i post 11:

Hendelsestype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall slettet: 500
Antall etter: 500
Pålydende: 1 000
Overkurs slettede: 20
Totalt vederlag: 500 000
Tidspunkt: Dato

I feltet ”totalt vederlag/utbetalt innbetalt kapital” er det viktig å merke seg at selskapet skal melde inn totalt vederlag ved skjevdelt partiell likvidasjon. Det er fordi skjevdelt partiell likvidasjon skal behandles som realisasjon.

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær A:

Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 100
Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kapital: 100 000
Tidspunkt: Dato

Innrapportering på aksjonærnivå, i post 25, aksjonær B:
Transaksjonstype: Skjevdelt partiell likvidasjon
Antall avgang: 400
Totalt vederlag/ utbetalt av innbetalt kapital: 400 000
Tidspunkt: Dato

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å overføre aksjekapital over til annen egenkapital ved å redusere pålydende slik at aksjekapitalen tilfredsstiller minimumskravet på kr 30 000.

Fjorårets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 30
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Post 1 og 2 Aksjekapital 31.12. reduseres til kr 30 000.

Post 3 pålydende per aksje 31.12. reduseres til kr 30

Post 16 fylles ut, se skjema.

Særskilte bemerkninger:

Intern overføring av aksjekapital til annen egenkapital ved endring av pålydende medfører ingen føringer på aksjonæren og påvirker heller ingen opplysninger for aksjonærens RF-1088. Innbetalt aksjekapital påvirkes ikke av nedsettelsen da nedsettelsesbeløpet ikke er utbetalt til aksjonær jf. post 5 i skjema.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskap X.  Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å overføre aksjekapital over til annen egenkapital ved å redusere antall aksjer slik at aksjekapitalen tilfredsstiller minimumskravet på kr 30 000.

Fjorårets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Overkurs: 0

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 300
Pålydende per aksje: 100
Innbetalt aksjekapital: 100 000
Overkurs: 0

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Post 1 og 2 Aksjekapitalen 31.12. reduseres til kr 30 000.

Post 4 antall aksjer 31.12. reduseres til 300

Post 11 fylles ut med hendelsestype likedelt partiell likvidasjon med vederlag 0.

For aksjonærene utfylles post 25 med transaksjonstype likedelt partiell likvidasjon og vederlag 0.

Særskilte bemerkninger:

Føringen i eksemplet medfører at inngangsverdi for de slettede aksjene overføres/omfordeles til de gjenværende aksjene. Innbetalt aksjekapital påvirkes ikke av nedsettelsen da nedsettelsesbeløpet ikke er utbetalt til aksjonær jf. post 5 i skjema.

For riktig utfylling, se ekempel på utfylt aksjonærregisteroppgave: 

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskapet "Splitt AS". Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å splitte aksjene ved at antall aksjer øker fra 100 til 400.  

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000  

Antall aksjer: 100 

Pålydende per aksje: 1000 

Innbetalt aksjekapital: 100 000 

Innbetalt overkurs: 50 000 

Årets opplysninger (etter splitt) 

Total aksjekapital i selskapet: 100 000  

Antall aksjer: 400 

Pålydende per aksje: 250 

Innbetalt aksjekapital: 100 000 

Innbetalt overkurs: 50 000  

Løsning:   

Hendelsen "splitt" registreres i post 10 i aksjonærregisteroppgaven på selskapsnivå. Her registreres totalt antall nyutstedte aksjer og totalt antall aksjer etter, henholdsvis 300 og 400 aksjer. Pålydende fylles også ut med 250 per utstedt aksje.   

Dato for hendelsen settes til registreringstidspunkt i foretaksregisteret.  

Post 3 pålydende per aksje reduseres til 250 

Post 4 antall aksjer i denne aksjeklassen økes til 400.  

På aksjonærnivå benyttes post 24 med transaksjonstype "splitt" og antall aksjer i tilgang 300. Tidspunkt må samsvare med tidspunkt i post 10. 

Særskilte bemerkninger:   

Nominell aksjekapital i post 1 og 2 forblir uendret ved en splitt.    

Skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs i post 5 og 6 forblir også uendret ved en splitt. Skattemessig innbetalt kapital omfordeles på alle aksjene.   

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave: 

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskapet, "Spleis AS". Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet ønsker å spleise aksjene, slik at antall aksjer reduseres fra 100 til 25. 

Opplysninger fra fjoråret: 

Total aksjekapital i selskapet: 100 000  

Antall aksjer: 100 

Pålydende per aksje: 1000 

Innbetalt aksjekapital: 100 000 

Innbetalt overkurs: 50 000 

Årets opplysninger (etter spleis):  

Total aksjekapital i selskapet: 100 000  

Antall aksjer: 25 

Pålydende per aksje: 4000 

Innbetalt aksjekapital: 100 000 

Innbetalt overkurs: 50 000  

Løsning:   

Hendelsen «Spleis» registreres i post 12 i aksjonærregisteroppgaven på selskapsnivå. Her registreres totalt antall slettede aksjer og totalt antall aksjer etter.  75 aksjer slettes, og det er 25 aksjer igjen etter sletting. «Pålydende per aksje» fylles ut med 1000 og «pålydende etter» fylles ut med 4000.   

Dato for hendelsen settes til registreringstidspunkt i foretaksregisteret.   

Post 3 pålydende per aksje økes til kr 4 000.

Post 4 antall aksjer i denne aksjeklassen reduseres til 25. 

På aksjonærnivå benyttes post 26 med transaksjonstype "Spleis" og antall aksjer i avgang 75. Tidspunkt må samsvare med tidspunkt oppgitt i post 12. 

Særskilte bemerkninger:   

Nominell aksjekapital i post 1 og 2 forblir uendret ved en spleis.   

Skattemessig innbetalt aksjekapital og overkurs i post 5 og 6 forblir også uendret ved en spleis.  Sum skattemessig innbetalt kapital skal omfordeles på de nye aksjene.   

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave: 

Utbytte, aksjonærlån og tilbakebetaling

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet Utbytte AS. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet har delt ut kr 100 000 i ordinært skatterettslig utbytte den 01.06.20XX.

Selskapsopplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 30
Innbetalt aksjekapital: 30 000

Løsning:

Utdelingen skal føres i post 8 på selskapsnivå og post 21 på aksjonærnivå. Velg hendelsestype "utbytte" og oppgi utdelt utbytte per aksje og tidspunkt for utdelingen.

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under.

Særskilte bemerkninger:

Skatterettslig utbytte omfatter enhver fordel ved hel eller delvis vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær. Det er datoen for vedtaket i generalforsamlingen som er avgjørende for hvilket tidspunkt utbytte skal rapporteres på aksjonærregisteroppgaven. Dette gjelder uavhengig av om utbytte blir utbetalt samme år eller et senere år.

I tillegg til rapporteringen av utbytte i aksjonærregisteroppgaven, behandles dette formuesmessig som fordring/gjeld på skattemeldingen for aksjonær/selskap. Vedtar selskapet et ekstraordinært utbytte, skal dette også rapporteres på aksjonærregisteroppgaven samme år som det vedtas.

Merk at utbytte skal rapporteres i postene 8 og 21 selv om hele eller deler av dette beløpet er motregnet tidligere skattlagt aksjonærlån. Aksjonærregisteret vil automatisk redusere skattepliktig utbytte på aksjonærens hånd med det utbytte som er innrapportert i aksjonærregisteroppgaven post 21 på den aktuelle aksjonæren. Dersom selskapet tidligere har gitt aksjonærlån og det utbytte som nå er utdelt ikke er motregnet mot dette aksjonærlånet, må man under post 21 i Altinn hake av for “behold aksjelån”.

For riktig utfylling, se eksempel på riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Det er én aksjonær i selskap Aksjonærlån AS. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet betaler ut kr 150 000 i aksjonærlån, kr 50 000 i ordinært utbytte og ettergir kr 60 000 av lånet. 

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000 (UB) 
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 100 
Pålydende per aksje: 1 000 
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Løsning:

I dette eksemplet føres aksjonærlån kr 150 000 i post 8 og 21. Videre føres utbytte kr 50 000 også i post 8 og 21. Ettergivelsen på kr 60 000 føres i post 22. Ingen av føringene påvirker post 6.

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. 

Nye regler om aksjonærlån:

I statsbudsjettet 07.10.2015 ble det bestemt at lån fra AS/ASA til personlige aksjonærer skal utbyttebeskattes etter aksjonærmodellen.

Denne endringen i regelverket vil berøre alle personlige aksjonærer og deres nærstående, som fra og med 07.10.2015 har inngått et låneforhold med selskapet.

Reglene er inntatt i skatteloven § 10-11 femte og sjette ledd. Reglene gjelder for lån fra alle selskaper i konsern. Dersom lånet tas opp i datter må dette innrapporteres som utbytte i mor der den skattepliktige er aksjonær. Reglene gjelder også der hvor selskapet stiller sikkerhet for aksjonærens lån. 

At aksjonæren utbyttebeskattes for lånet får ikke noen betydning for selskapet, lånet skal fremdeles føres som lån i selskapets regnskap.

Det er ikke et krav om renteberegning av lånet, slik at dersom det er renter på lånet så skal disse behandles på ordinær måte. Fradrag hos aksjonær og renteinntekt hos selskap.

Tilbakebetaling av lånet:

 • Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet behandles som inngangsverdi for aksjonæren.
 • Hele eller deler av lånet kan gjøres opp ved at det motregnes mot senere utbytte fra selskapet uten ytterligere beskatning.
 • Det er adgang til å ettergi lånet uten ny beskatning.

Konsekvenser for innrapportering i RF-1086

Det er en egen hendelsestype i post 8 for aksjonærlån.

Tilsvarende er det tre hendelsestyper i post 22:

 • Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital
 • Nedbetaling av aksjonærlån
 • Ettergivelse av aksjonærlån

Aksjonærlån skal innrapporteres som en egen hendelse i post 8 på selskapsnivå og tilsvarende innrapporteres lånet som utbytte i post 21 på aksjonærnivå.

Nedbetaling av lån som tidligere er utbyttebeskattet skal behandles som innskudd av ny kapital på aksjonærens hånd. Det betyr at tilbakebetalingsbeløpet legges automatisk til inngangsverdien på aksjonærens aksjer, og skal rapporteres i post 22, se eget eksempel.

Når det gjelder hvorvidt denne nedbetalingen skal være med som innbetalt overkurs i post 6 eller ikke, så venter vi på en avklaring. Inntil avklaringen foreligger, vil det være opp til selskapet selv om de ønsker å ha dette med som innbetalt overkurs i post 6 eller ikke. Dette vil ikke ha noen betydning for den enkelte aksjonær sin inngangsverdi – den blir uansett justert med det nedbetalte beløpet

Ettergivelse av lån som føres i post 22, påvirker ikke aksjenes inngangsverdi.

Særskilte bemerkninger:

Dersom aksjonæren tidligere har mottatt skattepliktig lån fra selskapet, vil senere utbytteutdeling automatisk bli motregnet lånesaldoen slik at utbytte ikke kommer til beskatning. Dette forutsetter at utbytte ikke utbetales men brukes til nedbetaling av lånet. Det understrekes at utbytte som motregnes, må innrapporteres i post 8/21.

Dersom utbytte ikke brukes til motregning av lån, men utbetales til aksjonær, skal dette skattlegges som vanlig utbytte. Ved rapportering via Altinn må man i slike tilfeller krysse av i feltet "Beholde aksjelån" i post 21.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

En aksjonær har tidligere år lånt kr 200 000 som er behandlet etter reglene for aksjonærlån.

I år skal aksjonæren nedbetale hele saldoen sin.

 • Post 8 Utbytte kr 100 000, kr 50 pr aksje. Aksjonæren har i dette tilfellet 2000 aksjer.
 • Post 21 Utbytte kr 100 000, kr 50 pr aksje

Utbytte utbetales ikke, lånesaldoen reduseres med  kr 100 000 og gjenstående saldo er kr 100 000.

Deretter foretas det en nedbetaling på kr 100 000 uten noen form for knytning til utdeling fra selskapet

 • Post 22 Nedbetaling av aksjonærlån kr 100 000

Særskilte bemerkninger

Nedbetalingen på kr 100 000 legges automatisk til inngangsverdien på aksjonærens aksjer.

Når det gjelder hvorvidt denne nedbetalingen skal være med som innbetalt overkurs i post 6 eller ikke, så pågår det for tiden en diskusjon internt i Skatteetaten på hva som er riktig her. Inntil slik avklaring foreligger vil det være opp til selskapet selv om de ønsker å ha dette med som innbetalt overkurs i post 6 eller ikke. Dette vil ikke ha noen betydning for den enkelte aksjonær sin inngangsverdi – den blir uansett justert med det nedbetalte beløpet.

For riktig utfylling, se utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Selskapet har besluttet å tilbakebetale kr. 500 000 av tidligere innbetalt kapital.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet 5 500 000 kr (IB) 5 000 000 (UB)
Antall aksjer 1 000
Pålydende per aksje 5 500 kr (IB) 5 000 (UB)
Innbetalt aksjekapital 6 000 000 kr

 

I slutten av fjoråret ble det besluttet at 500 000 kr av aksjekapital skulle omgjøres til annen kapital. Dette reduserer selskapets totale aksjekapital og pålydende, men ikke den innbetalte aksjekapitalen da det ikke tilbakebetales noe til aksjonærene.

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet 5 000 000 kr 
Antall aksjer 1 000
Pålydende per aksje 5 000 kr 
Innbetalt aksjekapital 6 000 000 kr (IB) 5 500 000 kr (UB)

 

Løsning:

Tilbakebetalingen av tidligere innbetalt kapital på kr 500 000 skal redusere post 5 per 31.12 (UB). På aksjonærnivå benyttes post 22 og transaksjonstype "Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital". Se utfylling i vedlegget under.

Særskilte bemerkninger:

En slik tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital reduserer inngangsverdien på aksjonærens aksjer.

Hvis selskapet foretar en tilbakebetaling av aksjekapital direkte til aksjonærene, uten å først gjøre den om til annen egenkapital, skal ikke post 22 benyttes. Postene 1, 2 og 5 reduseres på selskapsnivå, og nedsettelsen av kapital skal føres på post 17 og på aksjonærnivå post 27.

Dersom det i tillegg er utdeling av selskapets frie kapital anses dette som utbytte og føres i post 8 og post 21.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Familieforhold

Faktumopplysninger: 

Aksjonær A er eneaksjonær i selskapet X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. Aksjonær A ønsker å gi sine aksjer i selskap X til barnet sitt selskap Y (aksjonær B).

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 30 000
Antall aksjer: 1 000
Pålydende per aksje: 30
Innbetalt aksjekapital: 30 000
Overkurs: 0

Løsning:

Aksjene føres på aksjonær A i post 25 som avgang ved "Arv/gave m/skattem. kontinuitet ". Mottakers organisasjonsnummer må legges inn. Selskap Y opprettes som aksjonær og det registreres en tilgang i post 23 med samme transaksjonstype "Arv/gave m/skattem. kontinuitet ". Givers fødselsnummer må legges inn.

Særskilte bemerkninger:

Det er et vilkår at aksjene har en positiv inngangsverdi. Dersom aksjene har en negativ inngangsverdi, og verdien på de aksjene som overføres er lavere enn den skattefordelen giver oppnår med å kvitte seg med aksjene, kan det være grunnlag for å anvende skatteloven §§ 13-1 og 13-2, jfr. Bindende forhåndsuttalelse nr. 08/2018.

For riktig utfylling, se eksempel på riktig utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

I ekteskap er aksjer vanligvis felleseie. Ved skilsmisse skal mottaker ha en viss andel av hvert erverv.

Avgiver har 3 transaksjoner i selskap X:

1500 aksjer 15.05.2004, kr 50 pr aksje
1000 aksjer 19.08.2009, kr 150 pr aksje
500 aksjer 30.12.2014, kr 200 pr aksje

Det blir avtalt at mottaker skal få 1500 aksjer, altså 50 prosent av hvert erverv (1500/3000).

Mottaker skal da ha:

750 aksjer 15.05.2004, kr 50 pr aksje
500 aksjer 19.08.2009, kr 150 pr aksje
250 aksjer 30.12.2014, kr 200 pr aksje

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3 000
Pålydende per aksje: 100

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 300 000
Antall aksjer: 3 000
Pålydende per aksje: 100

Løsning:

Tallene over fylles inn som vist i vedlegget under. Avgiver registrerer i post 25, mens mottaker registrerer i post 23. Transaksjonstype er "Fordeling mellom ektefeller ved skilsmisse". Det må være like tidspunkt på avgiver og mottaker. Ingen andre registreringer er nødvendig.

Særskilte bemerkninger:

Det er i utgangspunktet full kontinuitet på alle verdier. Mottaker får eventuelt tildelt andel av ubenyttet skjerming. Utbytte utbetalt i skilsmisseåret, men etter at delingen av aksjene er gjennomført, skal deles mellom partene.

Hvis ektefellene eier aksjer i samme selskap og ønsker å fordele begges aksjeposter, må man først overføre alle aksjene til den ene ektefellen. Når det er gjort kan de fordele aksjene på nytt.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Aksjeklasse og ISIN

Faktumopplysninger:

Aksjonær A eier alle aksjene i selskap X. I selskap X er det bare én aksjeklasse, ordinære aksjer. I fjor delte selskap X opp sine aksjer i 2 aksjeklasser: A-aksjer og B-aksjer.

Selskap X før deling av aksjeklasser (kun ordinære aksjer):

Post 1: Total aksjekapital 200 000
Post 2: Aksjekapital i denne aksjeklassen 200 000 
Post 3: Pålydende 50
Post 4: Antall aksjer 4 000

Post 5: Innbetalt aksjekapital 200 000
Post 6: Innbetalt overkurs 10 000

Selskap X etter deling av aksjeklasser:

A-aksjer
Post 1: Total aksjekapital 200 000
Post 2: Aksjekapital i denne aksjeklassen 50 000 
Post 3: Pålydende 50
Post 4: Antall aksjer 1 000 

Post 5: Innbetalt aksjekapital 50 000
Post 6: Innbetalt overkurs 2 500

B-aksjer
Post 1: Total aksjekapital 200 000
Post 2: Aksjekapital i denne aksjeklassen 150 000 
Post 3: Pålydende 50
Post 4: Antall aksjer 3 000 

Post 5: Innbetalt aksjekapital 150 000
Post 6: Innbetalt overkurs 7 500

Løsning:

Selskap X må levere 3 aksjonærregisteroppgaver. Det må leveres oppgave for ordinær aksjeklasse der det er avgangstransaksjoner på selskapsnivå og aksjonærnivå. Det må også leveres aksjonærregisteroppgave for aksjeklassene A og B. Postene 2, 4, 5 og 6 må fordeles i samsvar med nye vedtekter som i eksempelet er 25% for aksjeklasse A og 75% for aksjeklasse B. Det må også registreres tilgangstransaksjoner på selskapsnivå og aksjonærnivå.

Innrapportering fra ordinær aksjeklasse:

Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt 200.000 per 31.12. Post 2 t.o.m post 6 skal være 0. I post 12 må man føre opp to slettinger, én i hvert skjema hvis du leverer på papir). Eksempelvis sletter man først de aksjene som blir A-aksjer. Da føres det 1000 i feltet ”Antall slettede” og 3000 i feltet ”Antall etter”. Feltene Pålydende, Tidspunkt og Hendelsestype må utfylles. I feltet ”ISIN/aksjeklasse” føres ”A-aksjer”.

Deretter foretar man sletting av de 3000 aksjene som blir til B-aksjer på samme måte. Forskjellen her blir at man i feltet ”Antall etter” fører opp 0. Klokkeslett må være forskjellig fra A-aksjene.

Videre må oppgavene inneholde to avgangstransaksjoner på aksjonærnivå i post 26 på aksjonær A. I den ene transaksjonen føres 1000 antall aksjer i avgang og i feltet ”Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse” føres A-aksjer med riktig tidspunkt. I neste transaksjon føres 3000 antall aksjer i avgang og i feltet ”Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse” føres B-aksjer med et annet tidspunkt.

Innrapportering fra aksjeklassen A-aksjer:

Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt 200 000 per 31.12.. Videre må selskapet gjennom denne aksjeklasse innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 med tidspunkt og aksjer i tilgang. Videre må tilsvarende rapporteres på aksjonær A i post 24 med tidspunkt og aksjer i tilgang. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om at aksjene kommer fra ordinær aksjeklasse. Dette gjøres ved at det i post 10 i feltet ISIN/Aksjeklasse, føres opp ”ordinære aksjer” og det samme føres i post 24 i feltet ”Overd.selskaps ISIN/aksjeklasse”.

Innrapportering fra aksjeklassen B-aksjer:

Det må innrapporteres endrede kapitalforhold på side 1 i oppgaven. Post 1 på side 1 skal imidlertid ikke påvirkes av hendelsen. Aksjekapitalen for hele selskapet er fortsatt 200 000 per 31.12.. Videre må selskapet gjennom denne aksjeklasse innrapportere nyutstedte aksjer i post 10 med tidspunkt og aksjer i tilgang. Videre må tilsvarende rapporteres på aksjonær A i post 24 med tidspunkt og aksjer i tilgang. I både post 10 og 24 må det gis opplysninger om at aksjene kommer fra ordinær aksjeklasse. Dette gjøres ved at det i post 10 i feltet ISIN/Aksjeklasse, føres opp ”ordinære aksjer” og det samme føres i post 24 i feltet ”Overd.selskaps ISIN/aksjeklasse”.

Er det flere aksjonærer må man fylle ut ett underskjema for den enkelte aksjonær på samme måte som beskrevet ovenfor.

For riktig utfylling, se eksempel på utfylt aksjonærregisteroppgave:

Faktumopplysninger:

Aksjonær A er eneaksjonær i selskap X. Det er en aksjeklasse i selskapet, ordinære aksjer. VPS har tidligere levert for selskapet.

Opplysninger fra fjoråret:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

Årets opplysninger:

Total aksjekapital i selskapet: 100 000
Antall aksjer: 100
Pålydende per aksje: 1 000
Innbetalt aksjekapital: 100 000

VPS benytter ISIN for å identifisere aksjeklasse. Selskapet skal nå rapportere aksjeklasse. For at aksjonærregisteret skal kunne koble sammen årets mot fjorårets oppgave, må selskapet rapportere hvilket ISIN VPS rapporterte året før.

I post 10 velges hendelse: Korrigering av aksjeklasse/ISIN. Her legges det inn ISIN som VPS tidligere har rapportert på selskapet. Selskapet får informasjon om dette nummeret ved henvendelse til VPS. Dater hendelsen med 1. januar.

Det er ingen føring i underskjema.

For riktig utfylling, se eksempel på riktig utfylt aksjonærregisteroppgave: