Skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter - skatteinsentivordningen

Fra 1. juli 2017 kan personlige skattytere få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et selskap kan årlig motta maksimalt kroner 1,5 mill. i innskudd som gir rett til fradrag. Siden du som investerer kan få fradrag (fradraget er på 24 prosent av investeringen, for 2017) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 500 000 per år, vil den totale skattebelastningen kunne reduseres med inntil kroner 120 000.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan enten investere direkte i selskapet eller gjøre dette igjennom et aksjeselskap du eier helt eller delvis. For at du skal få krav på skattefradraget må selskapet det investeres i (og evt. mellomliggende selskaper) gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette må selskapet innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Innrapporteres dette korrekt vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en treårs periode ha visse bindinger:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i treårs perioden.
 • Du eller din nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i.
 • Du eller din nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden.
 • Du må videre sitte på dine aksjer i tre år.
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke vil reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen.

Oversikt over krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Krav til deg som investor:

 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen).
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum 500 000 kroner per år
 • investoren eller dens nærstående, må ikke være eller ha være aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års perioden
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års perioden kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet

Krav til selskapet:

 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk - driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 1,5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til skatteetaten (RF-1086)

For ytterligere beskrivelse av ordningen lese i Skatte-ABC under temaet "Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap" og skatteloven § 6-53.

footer/desktop/standard