Skattefradrag ved investering i gründerbedrifter/oppstartsbedrifter - skatteinsentivordningen

Fra 1. juli 2017 kan personlige skattytere få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et selskap kan årlig motta maksimalt kroner 1,5 mill. i innskudd som gir rett til fradrag. Siden du som investerer kan få fradrag (fradraget er på 22 prosent av investeringen for 2019) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 500 000 per år, vil den totale skattebelastningen for inntektsåret 2018 kunne reduseres med inntil kroner 115 000.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan enten investere direkte i selskapet eller gjøre dette igjennom et aksjeselskap du eier helt eller delvis. For at du skal få krav på skattefradraget må selskapet det investeres i (og evt. mellomliggende selskaper) gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette må selskapet innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Innrapporteres dette korrekt vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en treårs periode ha visse bindinger:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i treårs perioden.
 • Du eller din nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i.
 • Du eller din nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden.
 • Du må videre sitte på dine aksjer i tre år.
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke vil reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen.

Oversikt over krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Krav til deg som investor:

 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen).
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum 500 000 kroner per år
 • investoren eller dens nærstående, må ikke være eller ha være aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års perioden
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års perioden kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet

Krav til selskapet:

 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk - driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 1,5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten (RF-1086)

For ytterligere beskrivelse av ordningen lese i Skatte-ABC under temaet "Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap" og skatteloven § 6-53.

footer/desktop/standard