Inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap (aksjeselskap) - skatteinsentivordningen

Personlige skattytere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 1 million årlig for aksjeinnskudd i oppstartselskap. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2017.

Tiltakspakke - fradragsordningen er utvidet

 • Beløpsgrensen heves til 1 million kroner per investor
 • Grensen for aksjeinnskudd i oppstartselskap økes til 5 millioner kroner
 • Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021, utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående (gjelder ikke aksjonærer).

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et oppstartselskap kan årlig motta maksimalt kroner 5 millioner i innskudd som gir rett til fradrag (maksimalt kroner 1,5 millioner for innskudd gjort før 2020). Siden du som investerer kan få inntektsfradrag (fradraget reduserer skatt med 22 prosent av investeringen) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 1 million per år, vil den totale skattebelastningen for inntektsåret 2020 kunne reduseres med inntil kroner 220 000. For investering gjort før 2020, var fradraget begrenset til kroner 500 000.

Det er viktig å være klar over at ordningen kun gjelder der aksjer i oppstartselskap erverves ved stiftelse eller nytegning av aksjer ved emisjon. For å få inntektsfradrag, kan ikke den skattepliktige allerede være aksjonær i oppstartselskapet når aksjeinnskuddet foretas. Erverves aksjene på annen måte, gis det ikke fradrag.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan enten investere direkte i oppstartselskap eller gjøre dette igjennom et aksjeselskap du eier helt eller delvis - ved å delta i stiftelse eller nyemisjon i oppstartselskapet. For at du skal få krav på inntektsfradraget, må selskapet det investeres i (og eventuelt mellomliggende selskap) gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd for inntektsåret dette gjelder. Dette må oppstartselskapet (og eventuelt mellomliggende selskap) innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) med korrekt hendelsestype «Stiftelse/nyemisjon i oppstartselskap». Eventuelt mellomliggende selskap skal oppføre dette i post 23 med transaksjonstype «Fradrag for investering i oppstartselskap».

Innrapporteres dette korrekt og i tide, vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Når det gjelder nyemisjon, er det registreringsdato i Foretaksregisteret som gjelder, mens ved stiftelse er det stiftelsesdato som er gjeldende.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en eierperiode ha visse bindinger:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i de nye aksjenes ervervsår eller tre påfølgende kalenderår
 • Du eller nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i
 • Du eller nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden
 • Du må videre beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke skal reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen

Dersom vilkårene brytes i bindingstiden må du snarest egenrette skattemeldingen din for det inntektsåret fradraget ble gitt.

Dersom du gir bort alle eller deler av aksjene ved gave eller som forskudd på arv i bindingstiden, anses dette som brudd på vilkåret om å beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år.

Oversikt over krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Alle kravene må være oppfylte.

Krav til deg som investor:
 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen)
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum kroner 1 million per år
 • investoren eller dennes nærstående, må ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års eierperiode
 • rene styremedlemmer regnes ikke som ansatt etter reglene i sktl. § 6-53 fjerde ledd
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i Foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års eierperiode kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet
Krav til selskapet:
 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk - driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten (RF-1086)

For ytterligere beskrivelse av ordningen, se Skatte-ABC under temaet "Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap" og skatteloven § 6-53.