Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Valutalån, fra inntektsåret 2016

Fra og med inntektsåret 2016 skal alle banker mv. som har kunder med valutalån rapportere realisert kursgevinst/kurstap til Skatteetaten.

Om realisert kursgevinst/kurstap se nedenfor "Realisasjon av valutalån".

Hvilke opplysninger skal rapporteres til Skatteetaten

-Låntakere som er registrert med fødselsnummer (d-nummer), inkludert enkeltpersonforetak. 
-Realisert kursgevinst (agio) / Kurstap (disagio)

Informasjon om rapporteringen: 
-Metode for beregning følger FIFU prinsippet 
-Med valutalån menes også kurv-valutalån, valutapoollån, osv.

Se for øvrig rettledning for innrapportering av innskudd, utlån og renter mv.

Realisasjon av valutalån

Innfrielse, hel eller delvis: Hel eller delvis innfrielse av lån i utenlandsk valuta anses som realisasjon. Dette gjelder også der lån i utenlandsk valuta nedbetales med samme valutasort som lånet, f eks dersom et valutalån i Euro nedbetales med Euro fra innskuddskonto. Ved hel eller delvis innfrielse av gjeld i utenlandsk valuta beregnes realisert valutagevinst/tap ved at det innfridde beløp multipliseres med differansen mellom valutakurs på opptrekkstidspunktet (tidspunktet for opptakelsen av lånet) og innfrielsestidspunktet.

Opplåning: Gevinst/tap beregnes her etter FIFU — prinsippet (Først Inn Først Ut). Kurs på det opprinnelige lånebeløpet benyttes frem til summen av betalte avdrag er lik det opprinnelige lånebeløp. For avdrag utover dette, benyttes kurs ved utbetalingstidspunkt for forhøyelsen.

Refinansiering: Hvorvidt refinansiering skal likestilles med realisasjon må avgjøres etter en konkret vurdering. Avgjørende er normalt hvem som har tatt initiativet til refinansieringen. Er det låntaker selv (debitor) som tar initiativ og lånet overføres til ny kreditor vil refinansieringen medføre realisasjonsbeskatning. Blir derimot et lån overført til ny kreditor uten at debitor medvirker, vil dette være et viktig moment i favør av ikke å anse refinansieringen som realisasjon for debitor.

Bytte av valuta: Det er sikker praksis at når fordring eller gjeld konverteres til annen valuta anses dette som realisasjon. Et eksempel på dette er at man tar opp et lån i euro og senere bytter dette lånet til et lån i dollar.

Lån betales ikke ved forfall: Skjer ikke innfrielse av lånet ved forfall og dette skyldes at partene har avtalt utsatt forfallstid, kan låneforholdet ikke anses realisert før fordringen faktisk innfris Det samme må antas å gjelde selv om det bare er en av partene (debitor eventuelt kreditor) som er skyld i forsinkelsen.

Ettergivelse av gjeld: Bortfall av fordring eller ettergivelse av gjeld på grunn av debitors manglende betalingsevne, anses ikke som realisasjon og det skal ikke beregnes valutagevinst/tap.

Krav om innløsning: Dersom et lån kreves innbetalt før forfall, enten av låntaker eller långiver, er det det nye forfallstidspunktet som er utgangspunkt for beregningen av valutagevinst/tap.

Når det gjelder Innskudd/bankfordring i utenlandsk valuta er det besluttet at opplysningsspliktige foreløpig kun skal rapportere valutasort.

Formatet som skal benyttes er innskudd, utlån og rente-formatet.

Regneeksempler

Vanlig lån:

Lån i USD 100.000 år 1 vekslingskurs på opptrekkstidspunktet = 7,5
Nedbetaling USD 20.000 i år 1 (1 avdrag) vekslingskurs på nedbetalingstidspunktet = 8,-
Valutatap år 1 USD 20.000 * (7,5 * 8)  = NOK 10.000 

År 2:

Nedbetaling USD 20.000 på kurs 8,-  
Nedbetaling USD 30.000 på kurs 8,5  
   
Valutatap USD 20.000 (7,5 – 8)   = NOK 10.000
Valutatap USD 30.000 (7,5 – 8,5)  = NOK 30.000
Totalt = NOK 40.000

År 3:

Kunden ønsker å øke USD lånet med USD 120.000 slik at totalt lån er USD 150.000
Økningen foretas på kurs 9,-  
Ingen nedbetaling   
Valutagevinst/tap er = NOK 0,-

 

Med FIFU

År 4:

Nedbetaling USD 50.000 på kurs 8,5 (her benyttes FIFU regelverket)

Valutatap USD 30.000 (7,5 – 8,5) = NOK 30.000 
Valutagevinst USD 20.000 (9 – 8,5) = NOK 10.000
Totalt valutatap = NOK 20.000

 

Nedbetaling av valutalån med valuta:

Lån i USD 100.000 år 1 midtkurs på opptrekkstidspunktet =7,5
Nedbetaling USD 20.000 i år 1 (1 avdrag) midtkurs på nedbetalingstidspunktet =8,-
Valutatap år 1 USD 20.000 * (7,5 * 8) = NOK 10.000

Vi får samme resultat om kunden veksler fysisk eller nedbetaler med samme valuta som lånet er i.

Svar på spørsmål fra rapporteringspliktige

Bruk av vekslingskurser: Dersom man veksler for kunden brukes faktisk vekslingskurs f.eks. på spot-kontrakten. Dersom kunden nedbetaler et USD lån i USD benytter man dagens midtkurs (bankens/Norges bank sin).

Vedlegg

Benytte terminkurser tilknyttet valutalån (PDF)