Kreditfradrag for skatt betalt i utlandet

Kreditfradrag er fradrag for skatt som er betalt i utlandet, for å unngå dobbel beskatning.

For å kreve fradrag må det gjelde samme inntekt, og skatten i utlandet må være bestemt og betalt.

Gjelder det meg?

Dette gjelder deg som har et selskap som har betalt skatt i utlandet.

Dette må du gjøre

Skattemelding

Du krever kreditfradrag for utenlandsk betalt skatt i skattemeldingen, og du må levere skattemelding med næringsspesifikasjon senest 31. mai. 

 • Fradrag for skatt betalt i utlandet krever du ved å fylle ut «Metode ved dobbeltbeskatning» 

Dokumentasjon

Du kan ikke kreve kreditfradrag i skattemeldingen før du har mottatt dokumentasjon på at utenlandsk skatt er fastsatt og betalt. 

Dokumentasjonen må være på norsk, et annet nordisk språk eller engelsk. Hvis du har dokumentasjon på et annet språk må du få det oversatt av en offentlig godkjent translatør. 

Krav for å få fradrag

Du kan kreve fradrag i norsk skatt, hvis du har dokumentasjon og alle disse tre vilkårene er oppfylt:

 • selskapet er hjemmehørende i Norge
 • inntekten er skattlagt i Norge og utlandet samme år
 • skatten er fastsatt, bestemt og betalt i utlandet

Et selskap er vanligvis hjemmehørende i Norge hvis ett av disse vilkårene er oppfulgt:

 • selskapet er stiftet etter norsk selskapsrett
 • selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene
 • selskapet har reell ledelse i Norge

Dette kan du ikke kreve fradrag for

Du kan ikke kreve kreditfradrag dersom:

 • utenlandsk inntekt er unntatt fra beskatning i Norge på grunn av egen skatteavtale. Se landene Norge har skatteavtale med.
 • skatt av utbytte eller gevinst fra aksjesalg er omfattet av fritaksmetoden. Fritaksmetoden gjelder for selskap hjemmehørende i EØS-land.
 • utenlandsk skatt gjelder avgift, gebyr eller skatt som tilsvarer norsk tilleggsskatt.
 • utenlandsk skatt tilsvarer norsk toll eller merverdiavgift.

Hva er maksimalt kreditfradrag for skatt betalt i utlandet?

 • Maksimalt fradrag er det Norge er forpliktet til å gi i fradrag i følge det enkelte lands skatteavtale med Norge.
 • Du kan kreve fradrag i norsk skatt med det samme beløpet som du har betalt i skatt i utlandet.
 • Fradraget for utenlandsk betalt inntektsskatt kan ikke være større enn skatten du betaler i Norge.
 • Utenlandsk skatt som ikke har fått fradrag for, kan du kreve fradrag for senere år, inntil fem år fram i tid.

Eksempler

Du har betalt 100 000 kr i skatt til utlandet. Norsk skatt er 100 000 kr.

Du kan kreve fradrag for 100 000 kr i norsk skatt.

Du har betalt 60 000 kr i skatt til utlandet. Norsk skatt er 100 000 kr.
Du kan kreve fradrag for 60 000 kr norsk skatt.

Du har betalt 150 000 kr i skatt til utlandet. Norsk skatt er 100 000 kr.

Du kan kreve fradrag for 100 000 kr i norsk skatt. Fradraget du ikke får dette året, 50000 kr, kan du kreve fradrag for senere år. 

Fradrag fra tidligere år og fradrag frem i tid

Du kan kreve kreditfradrag for utenlandsk skatt som du ikke fikk fradrag for i skatteoppgjøret. Det kan du gjøre inntil fem år fram i tid.

Retten til å overføre fradrag gjelder også dersom Norge og utlandet har forskjellige tidfestingsregler.

Dersom kreditfradrag til fremføring gjelder flere tidligere år, skal det eldste året trekkes fra først.

Utenlandsk skatt som ikke kommer til fradrag i norsk skatt, kan tilbakeføres til tidligere år.

Fradraget kan ikke være større enn maksimalt kreditfradrag året før.  

Du kan bare tilbakeføre ubenyttet kreditfradrag dersom du kan sannsynliggjøre at du ikke kommer til å ha inntekt fra utlandet de neste fem årene.

Spesielt for

Avvikende regnskapsår beskriver hvilket år en inntekt skal skattes for eller en utgift skal fradragsføres.

Når det er avvikende regnskapsår skal fradrag for den utenlandske skatten fordeles mellom inntektsårene.

Periode:

Kalenderår i Norge (01.01 - 31.12.)
Avvikende regnskapsår i utlandet, perioden (01.04 - 31.03.)

Betalt skatt i utlandet:

01.04. år 1 – 31.03.år 2: Betalt skatt i utlandet 90 000 kr

01.04. år 2 – 31.03 år 3: Betalt skatt i utlandet 30 000 kr

01.04. år 3 – 31.03 år 4: Betalt skatt i utlandet 60 000 kr

Kreditfradrag i Norge:

År 1

Perioden er 9 måneder.

01.04. – 31.12.:  90 000 kr x 9/12 år = 67 500 kr

Kreditfradrag i norsk skatt blir 67 500 kr

 

År 2

Periodene er til sammen 12 måneder, og fordeles mellom år 1 og år 2.01.01 – 31.03.   90 000 kr x 3/12 år = 22 500 kr

01.04. - 31.12.   + 30 000 kr x 9/12 år = 22 500 kr

Sum kreditfradrag år 2:                          45 000 kr

Kreditfradrag i norsk skatt blir 45 000 kr

 

År 3

Periodene er til sammen 12 måneder, og fordeles mellom år 2 og år 3.

01.01. -31.03.:  30 000 kr x 3/12 år=    7 500 kr
01.04. - 31.12.: 60 000 kr x 9/12 år = 45 000 kr
Sum kreditfradrag år 3:                       52 500 kr

Kreditfradrag i norsk skatt blir 52 500 kr

 

År 4

Perioden er 3 måneder.
01.01. - 31.03.: 60 000 kr x 3/12 år = 15 000 kr

Kreditfradrag i norsk skatt blir 15 000 kr

Som hovedregel lønner det seg å kreve kreditfradrag.

Krav om kreditfradrag

Fradrag i norsk skatt kan tilsvare 100 prosent av skatt betalt i utlandet. 

I stedet for kreditfradrag kan du kreve fradrag for skatt betalt til utlandet i den norske inntekten. 

Krav om fradrag i inntekt

Fradrag i norsk inntekt kan tilsvare 22 prosent av skatt betalt i utlandet. 

Maksimalt fradrag tilsvarer skattesatsen for norske aksjeselskap.

Du kan ikke kreve både inntektsfradrag og kreditfradrag for samme utenlandske skatt.

Norge har skatteavtaler med mange land for å unngå dobbeltbeskatning.

 • Kreditmetoden
  Du kan kreve fradrag i norsk skatt for skatten som er fastsatt og betalt i utlandet. Fradraget er begrenset til norsk skatt på samme inntekt. Dette er den vanligste metoden.

 • Fordelingsmetoden (unntaksmetoden)
  I noen tilfeller skal ikke inntekt opptjent i utlandet beskattes i Norge. Skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet avgjør om fordelingsmetoden kan benyttes.

Metoden som anvendes i skatteavtalene: Skatte ABC U-6-10 Oversikt over metode for unngåelse av dobbeltbeskatning i skatteavtalene

Se landene Norge har skatteavtale med

Valutakurs

Valutakurser hos Norges Bank