Slik oppgir du inntekt og formue i utlandet i skattemeldingen din

Du skal oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Det gjelder selv om du har betalt skatt i utlandet, eller om inntekten/formuen er skattefri i det aktuelle landet. 

Du kan unngå å betale dobbel skatt ved å kreve fradrag i eller nedsettelse av norsk skatt. 

Gjelder det meg?

Informasjonen gjelder deg som har hatt inntekt eller formue i utlandet og skal oppgi dette på årets skattemelding.

Dersom inntekten eller formuen er fra 2021, 2022 eller 2023, kan du selv endre skattemeldingene dine for disse årene

Dersom inntekten eller formuen er fra 2020 eller 2019, kan du be Skatteetaten om endring. Du kan søke frivillig retting - såkalt skatteamnesti 10 år tilbake i tid.

Slik fører du det i skattemeldingen

Du må oppgi inntekt og formue i utlandet siste inntektsår ved å endre skattemeldingen din.

Du kan oppgi beløp i norske kroner eller i utenlandsk valuta. 

Kreve kreditfradrag

I filmen viser vi deg hvordan du krever fradrag for betalt skatt på pensjon til utlandet. Fremgangsmåten kan også brukes ved annen inntektsskatt og formuesskatt.

I punktene nedenfor kan du se hva du må gjøre for ulike typer inntekt og formue i utlandet.

Hva har du i utlandet?

Før opp lønnen på skattemeldingen

Oppgi beløpet du har tjent på arbeid i utlandet i skattemeldingen din. Ikke alle skal betale trygdeavgit for lønn opptjent i utlandet.  Er du usikker, må du undersøke med NAV hva som gjelder for deg.

Det gjelder særskilte regler for grensegjengere og noen andre arbeidstakergrupper, for eksempel sjømenn, flyvende personell, sokkelarbeidere og offentlig ansatte.

Jeg har betalt skatt i utlandet og vil kreve fradrag i norsk skatt

Om du har krav på fradrag for skatt betalt i utlandet, er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Det finnes tre metoder for å unngå dobbeltbeskatning:

 1. Kreditmetoden går ut på at det gis fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt i utlandet. Fradraget er begrenset til den norske skatten på samme inntekt. 
 2. Alternativ fordeling (fordelingsmetoden med progresjonsforbehold ) går ut på at norsk skatt settes ned forholdsmessig. Skattenedsettelsen fører til at det ikke blir norsk skatt på den lønnsinntekt som beskattes i utlandet. Alternativ fordeling skal også benyttes når du krever å få satt ned skatten etter den såkalte ettårsregelen.
 3. Fordelingsmetoden (unntaksmetoden) går ut på at lønnsinntekt opptjent i utlandet, blir unntatt fra beskatning i Norge. Det er kun skatteavtalen med Malaysia som anvender denne metoden, og vi anbefaler å avklare trygdeavgiftssats på frivillig medlemskap direkte med NAV, dersom du vurderer å påberope deg unntak.

Dokumentasjonskrav

Du skal ikke legge dokumentasjonen ved skattemeldingen, men du må kunne gi oss den hvis vi ber deg om det.

Dersom du mener du har krav på fradrag i skatten i Norge må du kunne dokumentere betalt skatt i utlandet.

Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:

  • Hvilket inntektsår skatten gjelder
  • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
  • At skatten er betalt
  • Hvilken type skatt du har betalt (formue- eller inntektsskatt)

Krever du nedsettelse av inntektsskatt etter ettårsregelen? Du må kunne dokumentere at du har hatt et sammenhengende arbeidsopphold i utlandet på minst 12 måneder. Du kan heller ikke ha oppholdt deg i gjennomsnitt mer enn 6 dager i måneden i Norge i løpet av arbeidsoppholdet.

Dagene beregnes for ett og ett år. Det vil si at du en måned kan oppholde deg i Norge for eksempel 10 dager, men i løpet av et år kan du likevel ikke oppholde deg flere dager i Norge enn i gjennomsnitt 6 dager per måned. For utreise- og hjemreiseåret er det kun hele måneder du har arbeidet i utlandet som gir rett til 6 oppholdsdager i Norge.  

Til og med 2022 var regelen slik at man skulle se på hele arbeidsoppholdet, selv om det var over flere år, for å avgjøre om antall oppholdsdager i Norge var mer enn 6 dager per måned i gjennomsnitt. Hvis du allerede begynte på arbeidsoppholdet ditt i utlandet i 2022 eller tidligere, og har hatt flere oppholdsdager i Norge enn 6 dager i gjennomsnitt, skal man fremdeles se på hele arbeidsoppholdet.

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Før opp pensjonen eller uføreytelsen i skattemeldingen

Oppgi beløp, type pensjon og hvilket land den er utbetalt i skattemeldingen din. Ikke alle skal betale trygdeavgift for pensjon utbetalt i utland. Er du usikker, må du undersøke med NAV hva som gjelder for deg.

Jeg har betalt skatt i utlandet og vil kreve fradrag i norsk skatt

Om du har krav på fradrag for skatt betalt i utlandet, er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Det finnes to metoder for å unngå dobbeltbeskatning:

 1. Kreditmetoden går ut på at det gis fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt i utlandet. Fradraget er begrenset til den norske skatten på samme inntekt. Dersom du krever kreditfradrag, må du føre dette i skattemeldingen din. 
 2. I noen svært få tilfeller unngås dobbeltbeskatning av pensjon ved bruk av alternativ fordeling (fordelingsmetoden med progresjonsforbehold) som går ut på at norsk skatt settes ned forholdsmessig.  Du må da føre dette i skattemeldingen din. 

Dokumentasjonskrav

Dersom du mener du har krav på fradrag i skatten i Norge må du kunne dokumentere betalt skatt i utlandet.

Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:

 • Hvilket inntektsår skatten gjelder
 • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
 • At skatten er betalt
 • Hvilken type skatt du har betalt (formue- eller inntektsskatt)

Du skal ikke legge dokumentasjonen ved skattemeldingen, men du må kunne gi oss den hvis vi ber deg om det.

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Finn ut hva du skal gjøre med skatten og hva du eventuelt kan få fradrag for når du eier en eiendom i utlandet.

Har du solgt, arvet eller overtatt en eiendom i utlandet? 
Finn ut hva du skal gjøre med skatten og hva du eventuelt kan få fradrag for.

Leier du ut en eiendom i utlandet?
Finn ut hva du skal gjøre med skatten og hva du eventuelt kan få fradrag for.

Hvis du har en bankkonto i utlandet, skal du oppgi beløpet du har på kontoen 31.12 og eventuelle renteinntekter for hele året.

Om du har renteinntekter og om du må betale skatt av rentene, har krav på fradrag eller hvordan du unngår dobbelt skatt, finner du i skatteveiledningen for renteinntekter

Dette må du gjøre:

 1. Før opp formuesverdien av aksjer og verdipapirer i skattemeldingen
  Oppgi verdien per 31.12 i inntektsåret.

 2. Før opp utbytte på aksjer og verdipapirfond (aksjedel)
  Dersom du har mottatt utbytte på aksjer eller verdipapirfond, fører du samlet utbytte i skattemeldingen din. Hvis du krever skjermingsfradrag, må du også oppgi dette i skattemeldingen.
   
 3. Før opp gevinst eller tap ved salg av aksjer og andre verdipapirer
  Det er ikke vanlig at banker/forvaltere i utlandet lager oppstillinger over gevinster/tap ved salg av aksjer. Du må derfor beregne dette selv etter norske regler. Du kan kreve fradrag for skjerming i beregningen.

  Du beregner gevinst eller tap slik:

  Finn verdien til aksjen/verdipapiret på tidspunktet du kjøpte den (inngangsverdi). Hvis du har flere aksjer/verdipapirer av samme type, skal du bruke "først inn, først ut"-prinsippet. 

  Regn om inngangsverdien til norske kroner. Du skal bruke valutakursen på kjøpstidspunktet.

  Finn salgsverdien til aksjen/verdipapiret og regn den om til norske kroner. Du skal bruke valutakursen på salgstidspunktet.

  Regn om eventuelle omkostninger i utenlandsk valuta til norske kroner. Du skal bruke valutakursen på tidspunktet du betalte omkostningene.

  Gevinst eller tap = Salgsverdi i norske kroner – inngangsverdi i norske kroner – omkostninger i norske kroner – eventuell skjerming.

  Du fører gevinst eller tap på salget i skattemeldingen din. 

 4. Før opp renteinntekter fra fond, obligasjoner mv.

  Dersom du mottar renteutdeling fra verdipapirfond, obligasjoner eller andre rentebærende papirer, fører du dette i skattemeldingen din. 

Hvis du har betalt skatt i utlandet og vil kreve fradrag i norsk skatt

Om du har krav på fradrag for skatt betalt i utlandet, er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Dersom du krever kreditfradrag, fører du dette i skattemeldingen din. 

Dokumentasjonskrav

Du skal ikke legge dokumentasjonen ved skattemeldingen, men du må kunne gi oss den hvis vi ber deg om det.

Dersom du mener du har krav på fradrag i skatten i Norge, må du kunne dokumentere betalt skatt i utlandet.

Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:

 • Hvilket inntektsår skatten gjelder
 • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
 • At skatten er betalt
 • Hvilken type skatt du har betalt (formue- eller inntektsskatt)

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Dersom du eier, har solgt, minet eller kjøpt krypto, kan du få hjelp til å oppgi dette i skattemeldingen.

Har du næringsinntekt fra utlandet og har betalt skatt til utlandet kan du kreve kreditfradrag i skattemeldingen.
For å gjøre dette, legger du til «Grunnlag for kreditfradrag i næringsinntekt fra utlandet».

Her fyller du ut:

 • Hvilket land næringsinntekt kommer fra
 • Næringsinntekten fra det aktuelle landet
 • Kostnader ved å drive næringsinntekt i det aktuelle landet
 • Finansinntekter, finanskostnader, ekstraordinære inntekter og ekstraordinære kostnader

Du må også legge til «Kreditfradrag/betalt skatt til utlandet» i skattemeldingen.

Her fyller du ut:

 • I hvilket land inntektskatten er betalt
 • Inntektsskatten som er betalt i det aktuelle landet

Når du har fylt ut både «Grunnlag for kreditfradrag i næringsinntekt fra utlandet» og «Kreditfradrag/betalt skatt til utlandet», kan du se beregnet kreditfradrag under «Oppsummering og skatteberegning».

Skatteavtaler gjør at du unngår dobbel skatt

Norge har avtaler med flere land om hvordan man skal unngå dobbeltbeskatning. Hvilken av disse metodene som skal benyttes, kommer an på hva som står i skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.