Inntekt og formue i utlandet

Du skal oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Det gjelder selv om du har betalt skatt i utlandet, eller om inntekten/formuen er skattefri i det aktuelle landet. 

Du kan unngå å betale dobbel skatt ved å kreve fradrag i eller nedsettelse av norsk skatt. 

Gjelder det meg?

Informasjonen i denne artikkelen gjelder deg som har hatt inntekt eller formue i utlandet siste inntektsår.

Dersom inntekten eller formuen er fra 2017, 2018 eller 2019, kan du endre skattemeldingen din for det året

Dersom inntekten eller formuen er fra 2016 eller tidligere år, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke frivillig retting (såkalt skatteamnesti).

Slik fører du det i skattemeldingen

Du må oppgi inntekt og formue i utlandet siste inntektsår ved å endre skattemeldingen din.

Du må oppgi alle beløp i norske kroner. Dersom du har fått beløpene oppgitt i utenlandsk valuta, må du regne dem om til norske kroner.

I punktene nedenfor kan du se hva du må gjøre for ulike typer inntekt og formue i utlandet.

Hva har du i utlandet?

Dersom du eier, har solgt, arvet, overtatt eller leid ut fritidsbolig i utlandet, vil vår veiviser for fritidsbolig i utlandet gi deg svar på hva du skal gjøre.

Hvis du har en bankkonto i utlandet, skal du oppgi beløpet du har på kontoen 31.12 og eventuelle renteinntekter for hele året.

Om du må betale skatt av rentene, har krav på fradrag eller hvordan du unngår dobbeltbeskatning, finner du ut ved å svare på noen spørsmål i skatteveileder for renteinntekter i utlandet. Du får også vite hvordan du fyller det ut i skattemeldingen din.

Før opp lønnen på skattemeldingen

Oppgi beløpet du har tjent på arbeid i utlandet i skattemeldingen din.

Det gjelder særskilte regler for grensegjengere og noen andre arbeidstakergrupper, for eksempel sjømenn, flyvende personell, sokkelarbeidere og offentlig ansatte.

Jeg har betalt skatt i utlandet og vil kreve fradrag i norsk skatt

Om du har krav på fradrag for skatt betalt i utlandet, er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Det finnes tre metoder for å unngå dobbeltbeskatning:

 1. Kreditmetoden går ut på at det gis fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt i utlandet. Fradraget er begrenset til den norske skatten på samme inntekt. 
 2. Alternativ fordeling (fordelingsmetoden med progresjonsforbehold ) går ut på at norsk skatt settes ned forholdsmessig. Skattenedsettelsen fører til at det ikke blir norsk skatt på den lønnsinntekt som beskattes i utlandet. Alternativ fordeling skal også benyttes når du krever å få satt ned skatten etter den såkalte ettårsregelen.
 3. Fordelingsmetoden (unntaksmetoden) går ut på at lønnsinntekt opptjent i utlandet, blir unntatt fra beskatning i Norge. Det er kun skatteavtalen med Malaysia som anvender denne metoden, og vi anbefaler å avklare trygdeavgiftssats på frivillig medlemskap direkte med NAV, dersom du vurderer å påberope deg unntak.

Dokumentasjonskrav

Du skal ikke legge dokumentasjonen ved skattemeldingen, men du må kunne gi oss den hvis vi ber deg om det.

Dersom du mener du har krav på fradrag i skatten i Norge må du kunne dokumentere betalt skatt i utlandet.

Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:

  • Hvilket inntektsår skatten gjelder
  • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
  • At skatten er betalt
  • Hvilken type skatt du har betalt (formue- eller inntektsskatt)

Krever du nedsettelse av inntektsskatt etter ettårsregelen? Du må kunne dokumentere at du har hatt et sammenhengende arbeidsopphold i utlandet på minst 12 måneder. Du kan heller ikke ha oppholdt deg i gjennomsnitt mer enn 6 dager i måneden i Norge i løpet av hele arbeidsoppholdet.

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Dette må du gjøre:

1. Før opp formuesverdien av aksjer og verdipapirer i skattemeldingen

Oppgi verdien per 31.12 i inntektsåret.

2. Før opp utbytte på aksjer og verdipapirfond (aksjedel)

Dersom du har mottatt utbytte på aksjer eller verdipapirfond fører du samlet utbytte i skattemeldingen din. Hvis du krever skjermingsfradrag må du også oppgi dette i skattemeldingen. 

3. Før opp gevinst eller tap ved salg av aksjer og andre verdipapirer

Det er ikke vanlig at banker/forvaltere i utlandet lager oppstillinger over gevinster/tap ved salg av aksjer. Du må derfor beregne dette selv etter norske regler. Du kan kreve fradrag for skjerming i beregningen.

Du beregner gevinst eller tap slik:

 1. Finn verdien til aksjen/verdipapiret på tidspunktet du kjøpte den (inngangsverdi). Hvis du har flere aksjer/verdipapirer av samme type, skal du bruke "først inn, først ut"-prinsippet. 
 2. Regn om inngangsverdien til norske kroner. Du skal bruke valutakursen på kjøpstidspunktet.
 3. Finn salgsverdien til aksjen/verdipapiret og regn den om til norske kroner. Du skal bruke valutakursen på salgstidspunktet.
 4. Regn om eventuelle omkostninger i utenlandsk valuta til norske kroner. Du skal bruke valutakursen på tidspunktet du betalte omkostningene.
 5. Gevinst eller tap = Salgsverdi i norske kroner – inngangsverdi i norske kroner – omkostninger i norske kroner – eventuell skjerming.

Du fører gevinst eller tap på salget i skattemeldingen din. 

4. Før opp renteinntekter fra fond, obligasjoner mv.

Dersom du mottar renteutdeling fra verdipapirfond, obligasjoner eller andre rentebærende papirer fører du dette i skattemeldingen din. 

Jeg har betalt skatt i utlandet og vil kreve fradrag i norsk skatt

Om du har krav på fradrag for skatt betalt i utlandet, er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Dersom du krever kreditfradrag, fører du dette i skattemeldingen din. 

Dokumentasjonskrav

Du skal ikke legge dokumentasjonen ved skattemeldingen, men du må kunne gi oss den hvis vi ber deg om det.

Dersom du mener du har krav på fradrag i skatten i Norge må du kunne dokumentere betalt skatt i utlandet.

Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:

 • Hvilket inntektsår skatten gjelder
 • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
 • At skatten er betalt
 • Hvilken type skatt du har betalt (formue- eller inntektsskatt)

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Før opp pensjonen eller uføreytelsen i skattemeldingen

Oppgi beløp, type pensjon og hvilket land den er utbetalt i skattemeldingen din.

Jeg har betalt skatt i utlandet og vil kreve fradrag i norsk skatt

Om du har krav på fradrag for skatt betalt i utlandet, er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Det finnes to metoder for å unngå dobbeltbeskatning:

 1. Kreditmetoden går ut på at det gis fradrag i norsk skatt for den skatten som er betalt i utlandet. Fradraget er begrenset til den norske skatten på samme inntekt. Dersom du krever kreditfradrag, må du føre dette i skattemeldingen din. 
 2. I noen svært få tilfeller unngås dobbeltbeskatning av pensjon ved bruk av alternativ fordeling (fordelingsmetoden med progresjonsforbehold) som går ut på at norsk skatt settes ned forholdsmessig.  Du må da føre dette i skattemeldingen din. 

Dokumentasjonskrav

Dersom du mener du har krav på fradrag i skatten i Norge må du kunne dokumentere betalt skatt i utlandet.

Dokumentasjonen må være fra skattemyndighetene i landet det gjelder, og vise:

 • Hvilket inntektsår skatten gjelder
 • At skatten er endelig fastsatt, ikke bare foreløpig beregnet
 • At skatten er betalt
 • Hvilken type skatt du har betalt (formue- eller inntektsskatt)

Du skal ikke legge dokumentasjonen ved skattemeldingen, men du må kunne gi oss den hvis vi ber deg om det.

Skatteetaten kan kreve at dokumentasjon på annet språk enn nordisk skal oversettes til norsk eller engelsk av offentlig godkjente translatører.

Skatteavtaler gjør at du unngår dobbel skatt

Du finner ut hvordan du skal gå frem for å unngå dobbel skatt ved å klikke på den aktuelle inntekts- eller formuestypen i punktene over. Norge har avtaler med flere land om hvordan man skal unngå dobbeltbeskatning. Hvilken av disse metodene som skal benyttes, kommer an på hva som står i skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.