Frivillig retting (skatteamnesti)

Har du inntekt og/eller formue i utlandet du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å benytte deg av frivillig retting (såkalt skatteamnesti). 

De siste årene har Skatteetaten hatt en betydelig økning i henvendelser om frivillig retting. Dette har ført til 1,5 milliarder kroner mer til den norske velferdsstaten, og den enkelte har fått ryddet opp i økonomiske forhold.

Hva må du gjøre?

Du må gi fullstendige opplysninger om formuen og/eller inntekten og hvor den kommer fra. Opplysningene sendes via opplysningsskjema for frivillig retting. Legg ved dokumentasjon (Se oversikt over dokumentasjonskrav i oversikten over forskjellige inntekts- og formuestyper.)

Skjemaet sendes via melding i Altinn.

Du har også mulighet for å ettersende denne dokumentasjonen. Du kan sende brev til nærmeste skattekontor eller melding til oss i Altinn, hvis du ikke benytter opplysningsskjemaet. Merk forsendelsen "Frivillig retting".

Frivillig retting, såkalt skatteamnesti, er når du retter eller utfyller opplysninger som ikke er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen er framkalt av et kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller hvis skattemyndighetene retter fastsettingen på bakgrunn av opplysninger som kom fra andre enn deg. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort. Det er et vilkår at du ved rettingen gir fullstendige og korrekte opplysninger. Du må også gi opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse.


Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil skattekontoret endre fastsettingen og sende ut nye skatteoppgjør. Det blir ikke ilagt tilleggsskatt, men det beregnes renter av den skatten som skulle ha vært betalt. Skatteetaten anmelder ikke forholdet til politiet.

Skattekontoret kan endre fastsettingene inntil 10 år tilbake i tid. Dette gjelder også som hovedregel når henvendelsen kommer fra skattepliktiges bo eller arvinger.

Har du flere spørsmål?

Her kan du snakke med veiledere som har særskilt kompetanse på frivillig retting.

Norge har undertegnet en rekke avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med andre land. Det er både avtaler om automatisk utveksling, individuelle skattesaker, merverdiavgift og land-for-land rapportering. Norge har inngått avtalene med flere land for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske skattepliktiges finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner, samt om utenlandsk inntekt den skattepliktige har fra utenlandske skattemyndigheter. Dette gir Skatteetaten også mulighet til å innhente blant annet opplysninger fra banker og finansinstitusjoner, samt hvem som står bak selskaper som er etablert der.

Se oversikten over landene Norge har inngått avtale med nederst på denne siden.