Frivillig retting (skatteamnesti)

Har du inntekt og/eller formue i Norge og/eller utlandet du ikke har oppgitt til Skatteetaten tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å søke om frivillig retting (såkalt skatteamnesti). Dette forutsetter at du oppfyller vilkårene i bestemmelsen. 

De siste årene har Skatteetaten hatt en betydelig økning i henvendelser om frivillig retting. Dette har ført til 1,5 milliarder kroner mer til den norske velferdsstaten, og den enkelte har fått ryddet opp i økonomiske forhold.

Du kan lese mer om frivillig retting og vilkårene for dette i Skatteforvaltningshåndboken.

Økning av inntekt og/eller formue som gjelder de siste tre inntektsårene skal du ikke be om frivillig retting for. For disse tre årene skal du selv endre skattemeldingene dine.

Slik søker du om frivillig retting

Du må gi fullstendige opplysninger om formuen og/eller inntekten og hvor den kommer fra. Opplysningene sendes via opplysningsskjema for frivillig retting. Legg ved dokumentasjon (se oversikt over dokumentasjonskrav i oversikten over forskjellige inntekts- og formuestyper under.)

Skjemaet sendes via melding i Altinn når du er logget inn.

Du har også mulighet for å ettersende dokumentasjonen. Dokumentasjonen kan sendes til oss i Altinn eller per post:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Merk forsendelsen "Frivillig retting".

Frivillig retting, såkalt skatteamnesti, er når du frivillig retter eller utfyller opplysninger som ikke er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan fastsettes riktig skatt. For å kunne fastsette riktig skatt må du gi fullstendige og korrekte opplysninger. I tillegg må du også gi opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse. Dette gjelder ikke hvis rettingen er framkalt av et kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller hvis skattemyndighetene retter fastsettingen på bakgrunn av opplysninger som kom fra andre enn deg. Tidligere fastsatt tilleggsskatt faller ikke bort. Det er et vilkår at du ved rettingen gir fullstendige og korrekte opplysninger. Du må også gi opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse.


Dersom vilkårene for frivillig retting er oppfylt, vil skattekontoret endre fastsettingene og sende ut nye skatteoppgjør. Det blir ikke fastsatt tilleggsskatt, men det beregnes renter av den skatten som skulle ha vært betalt. Skatteetaten anmelder ikke forholdet til politiet.

De siste årene har Skatteetaten hatt en betydelig økning i henvendelser om frivillig retting. Dette har ført til økte inntekter til den norske velferdsstaten, og at den enkelte har fått ordnet opp i sine økonomiske forhold.

Skattekontoret kan endre fastsettingene inntil 10 år tilbake i tid

Norge har undertegnet en rekke avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med andre land. Det er både avtaler om automatisk utveksling, individuelle skattesaker, merverdiavgift og land-for-land rapportering. Norge har inngått avtalene for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Dette medfører at Skatteetaten mottar en rekke opplysninger om norske skattepliktiges finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner, samt om utenlandsk inntekt den skattepliktige har fra utenlandske skattemyndigheter. Dette gir Skatteetaten også mulighet til å innhente blant annet opplysninger fra banker og finansinstitusjoner, samt hvem som står bak selskaper som er etablert der.

Se oversikten over landene Norge har inngått avtale med nederst på denne siden.