Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Slik deler ektefeller inntekt fra felles virksomhet

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan dele inntekt fra felles virksomhet mellom seg.

I så fall må begge ektefellene m.m. ha arbeidet i virksomheten i inntektsåret. Eier begge ektefellene m.m. foretaket sammen, regnes det som felles virksomhet. En kan også regne foretak bare en av ektefellene m.m. eier som felles virksomhet i skattemessig sammenheng.

Slik deles inntekten

Ektefellene m.m. deler inntekten fra felles virksomhet etter arbeidsinnsatsen som hver av dem har lagt ned i virksomheten i inntektsåret. I totalvurderingen tar dere hensyn til både kvaliteten og omfanget av arbeidet. Har ektefellene m.m. lagt ned tilnærmet likeverdig innsats i virksomheten, kan det være aktuelt å dele inntekten likt. Har derimot den ene ektefellen m.m. bare utført uselvstendig eller underordnet arbeid, skal ikke han/hun føre en større del av inntekten enn det ville kostet virksomheten å tilsette en utenforstående til å gjøre arbeidet. Er ikke overskuddet større enn at det gir begge ektefellene m.m. mer enn et rimelig vederlag for arbeidsinnsatsen, kan ektefellene m.m. dele hele overskuddet etter arbeidsinnsatsen.

Hvem skal levere næringsoppgave?

Deler ektefellene m.m. inntekt fra felles virksomhet, trenger ikke begge levere næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen sin. Det holder at hovedutøveren leverer RF-1175 «Næringsoppgave 1» eller RF-1167 «Næringsoppgave 2», og RF-1224 «Personinntekt fra enkeltpersonforetak». Alternativt kan en levere Næringsrapport skatt der personinntektskjemaet er inkludert. I næringsoppgaven post 0402 spesifiserer dere delingen av overskuddet. Ektefellen m.m. som ikke leverer næringsoppgave og RF-1224 må selv føre tallene fra disse skjema i skattemeldingen sin. Delen av overskuddet fører ektefellen m.m. i skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 og/eller 2.7.6. Samme ektefelle m.m. fører positiv personinntekt fra RF-1224 post 1.33 i skattemeldingen post 1.6.1. Positivt tall i RF-1224 post 1.34 fører ektefellen m.m. i skattemeldingen post 1.6.2.

Rentekostnader og aksjeutbytte

Rentekostnader i felles virksomhet deler ektefellene m.m. etter samme fremgangsmåte som overskuddet i næringsoppgaven post 0402. En må eventuelt korrigere rentene som er forhåndsutfylt i skattemeldingen post 3.3.1. En gjør dette ved å føre skattyters del av rentekostnadene til hver enkelt långiver.

Tilsvarende skal ektefellene også dele renteinntekter, aksjeutbytte o.l. som er bokført i felles virksomhet etter samme fremgangsmåte som overskuddet i næringsoppgaven post 0402.

Det er ikke mulig å føre næringsinntekt i den elektroniske utgaven av «Skattemelding for lønnstakere og pensjonister». Se eventuelt rettledningen til post 2.7 om hvordan du bytter fra «skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister» til «skattemeldingen for næringsdrivende».

Under 50 000 i driftsinntekt

Dersom en personlig næringsdrivende har brutto driftsinntekt i året som ikke overstiger kr 50 000, og samtidig oppfyller de andre kravene, er vedkommende fritatt fra å levere næringsoppgave. Fritaket gjelder ikke for ektefeller m.m. som deler inntekt fra felles virksomhet mellom seg. Hovedutøveren må i så fall levere næringsoppgave og RF-1224 som vedlegg til skattemeldingen sin.

Dele underskudd

Ektefeller m.m. kan ikke dele underskudd fra felles virksomhet med mindre begge er ansvarlige. Den ansvarlige innehaveren av virksomheten fører hele underskuddet i post 3.2.19 i skattemeldingen sin. En ektefelle som ikke er ansvarlig innehaver, kan ikke få tilordnet andel av underskudd.