Oppstartsperiode

Personer som vil starte opp ny virksomhet, oppfyller ikke alltid disse vilkårene det første eller de første årene etter oppstart. Det første året du blir behandlet som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten.

Vilkår

Visse vilkår må være oppfylt for at en økonomisk aktivitet skal anses som skattepliktig virksomhet og skattyteren skal få fradrag for sine reelle kostnader:

Virksomheten må:

  • drives for egen regning og risiko
  • ha et visst omfang
  • være egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Fra det første året din økonomiske aktivitet anses som skattepliktig virksomhet, vil alle dine inntekter fra virksomheten være skattepliktige og alle kostnader som har tilknytning til virksomheten vil være fradragsberettigete. Eventuelt underskudd i virksomheten vil komme til fradrag i annen skattepliktig inntekt.

Opptil fem års oppstartstid

Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du vil i så fall kunne få endret skattefastsettingen for disse årene, og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

Dokumentasjon på inntekter og utgifter

Det er viktig at du kan dokumentere alle utgifter og inntekter i oppstartsperioden, og tar vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er reelt knyttet til virksomheten fra og med det året du starter opp.

  • Hold oversikt over bilagene ved å fylle ut skjemaet Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt fortløpende hvert år, med alle kostnads- og inntektsbilag ordnet og nummerert. 
  • Når du mener at vilkårene for skattepliktig virksomhet er oppfylt, leverer du næringsspesifikasjon sammen med skattemeldingen, og legger ved utfylte eksemplarer av skjemaet Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt, ett skjema for hvert av de foregående årene.
  • For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må ha laget deg en oversikt som fylles ut for aktuelle år. Oversikten og dokumentasjon for oppstartskostdaner leverer du sammen med den første skattemeldingen etter oppstart av virksomheten.

Bokføringsplikt etter at du blir godkjent som næringsdrivende 

Etter at du er godkjent som næringsdrivende og har plikt til å levere næringsspesifikasjon/næringsoppgave, skal du føre regnskap i samsvar med reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Da kan det være lurt å ta kontakt med et regnskapskontor for å få hjelp med regnskapsføringen.