Oppstartsperiode og oppstartskostnader for nye næringsdrivende

Som ny næringsdrivende kan du få fradrag for alle kostnader du har hatt for å starte virksomheten.

Oppstartsperioden

Fra det første året du oppfyller vilkårene for å drive næringsvirksomhet, vil alle inntektene dine fra virksomheten være skattepliktige, og du kan få fradrag for alle kostnader knyttet til virksomheten.

Hvis virksomheten går med underskudd kan du få fradrag for dette i annen inntekt, for eksempel lønn eller pensjon.

Lengden på oppstartsperioden varierer

Noen bruker flere år på å etablere seg før de oppretter et foretak (for eksempel enkeltpersonforetak eller aksjeselskap) i Brønnøysundregistrene. Andre oppretter et foretak tidlig, men trenger litt tid før de oppfyller vilkårene for å drive næringsvirksomhet.

Fra det første året du regnes som næringsdrivende kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten.

Fradrag for oppstartskostnader

Hvis du driver næringsvirksomhet, får du fradrag for alle oppstartskostnader knyttet til virksomheten.

Oppstartskostnader som du har kjøpt inn for å kunne starte virksomheten, kan for eksempel være

  • varer
  • verktøy
  • utstyr
  • maskiner

Les her om hva du kan få fradrag for som næringsdrivende 

Mange av kostnadene kan du få fradrag for det året du gjorde anskaffelsen.

Kostnader til anskaffelse av varige driftsmidler på 15 000 kroner eller mer (30 000 kroner fra inntektsåret 2024) må imidlertid fordeles over flere år. Dette kalles å avskrive. Det betyr at du ikke får fradrag for hele kostnaden samme år som du handler, men gjør det i stedet over tid.

Denne beløpsgrensen gjelder per driftsmiddel. 

Viktig informasjon

Eksempel

Kostnader til kjøp av verktøy til 5 000 kroner:
Du får fradrag samme året som du kjøpte det.

Kostnader til kjøp av kamera på 35 000 kroner:
Kostnaden må avskrives over flere år. 

Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan du også få fradrag for den merverdiavgiften du har betalt, enten helt eller delvis. Les mer om hvordan du kan få fradrag for mva.

Slik fyller du ut skattemeldingen

Året etter at du har registrert virksomheten i Brønnøysundregisteret, vil du motta skattemelding for næringsdrivende. Enkeltpersonforetak kan velge å levere skattemeldingen på skatteetaten.no eller fra regnskapssystemet sitt. Selskap må levere fra system.

I skattemeldingen skal du i utgangspunktet fylle inn inntekter og utgifter du har hatt i forbindelse med virksomheten din.

Her må du imidlertid gjøre en vurdering av din situasjon. Velg det som gjelder deg:

Oppfyller du kriteriene for å drive næringsvirksomhet, skal både overskudd og underskudd fylles inn i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen.

Dette får du hjelp til når du åpner skattemeldingen din.

 

Selv om du ikke hadde næringsaktivitet i fjor, må du levere skattemelding med næringsspesifikasjon.

Når du åpner skattemeldingen din, vil du få spørsmål om du har hatt næringsaktivitet. Der svarer du nei, og vil få en skattemelding med null i næringsinntekt.

Hvis du driver aksjeselskap, må du uansett levere næringsspesifikasjon. Dette må du gjøre fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Har du opprettet et enkeltpersonforetak uten at du oppfyller kriteriene for å drive næringsvirksomhet, skal du fylle ut null i feltene for inntekter og kostnader i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen din.

Da vil du ikke få tilsendt næringsspesifikasjon neste år, men vanlig skattemelding for lønnstakere og pensjonister.

Inntekten du får som frilanser skal du oppgi som arbeidsinntekt i skattemeldingen. Kostnadene inngår i minstefradraget.

Les mer om forskjellen mellom frilanser og selvstendig næringsdrivende (Altinn)

Har du et enkeltpersonforetak som har vært inaktivt i flere år, men som nå har aktivitet igjen, må du selv legge til næringsspesifikasjonen når du leverer skattemeldingen.

Har du en hobby registrert i et enkeltpersonforetak som har begynt å gå med overskudd det siste året, og du tidligere ikke har levert næringsspesifikasjon, må du selv legge denne til i skattemeldingen.

For å få fradrag for eventuelle oppstartskostnader i tidligere år, må du sende inn endret skattemelding for de årene det gjelder.

Endre skattemeldinger tilbake i tid

Du kan selv endre skattemeldingen tre år tilbake i tid og for eksempel legge inn tidligere inntekter og kostnader i forbindelse med oppstart av virksomheten din. I tillegg kan du be Skatteetaten om endring ytterligere to år tilbake i tid.

Når du skal endre tilbake i tid må du legge til næringsspesifikasjon hvis du ikke har levert dette tidligere. Ønsker du å endre mer enn tre år tilbake i tid må du sende oss en klage for å melde feil i tidligere skatteoppgjør (skjema RF-1117).

 

Du må dokumentere inntekter og kostnader

Det er viktig at du kan dokumentere alle inntekter og kostnader du har hatt i oppstartsperioden.

Ta vare på alle bilagene som er knyttet til virksomheten fra det året du starter opp. Du må selv lage en oversikt over alle bilagene for hvert år.

Du trenger ikke å legge ved dokumentasjonen på inntekter og kostnader i skattemeldingen. Hvis Skatteetaten trenger flere opplysninger, tar vi kontakt med deg. 

Bilagene kan du oppbevare digitalt, for eksempel i regnskapsprogrammet eller i egne mapper i e-postprogram, eller fysisk i en perm som du merker med år. Det er lurt å ha en sikkerhetskopi av dokumentasjonen dersom du lagrer lokalt.

Du må føre regnskap

Når du er næringsdrivende skal du føre regnskap i samsvar med reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Bokføring betyr å føre opp opplysninger om økonomiske hendelser (transaksjoner) i regnskapet. Det kan for eksempel være lønnsutbetalinger, kjøp og salg. Det kan også være andre registreringer, som for eksempel avskrivninger.

Et regnskap er alle bokføringene som er gjort i en bestemt periode, for eksempel et kvartal eller et år. Små virksomheter kan føre regnskapet sitt for eksempel i et regneark, tekstbehandlingsprogram eller regnskapsprogram.

Hvis du ikke ønsker å føre regnskapet selv kan du bruke en regnskapsfører.

Få flere tips og råd om regnskapsføring

Er du usikker på om du regnes som næringsdrivende, kan du lese mer om vilkårene.