Kontorarbeid og regnskapsføring – tips og råd

Her får du tips og råd om hvordan du kan innrette kontorarbeid, regnskapsføring og administrasjon av virksomheten din. Du får også informasjon om hvilke oppgaver som vanligvis må gjøres.

Bokføring

Bokføring kan defineres som oppdatering av kontospesifikasjon (hovedbok) og av kunde- og eller leverandørspesifikasjoner (reskontro). Det betyr å sette alle økonomiske hendelser i en virksomhet i et system.

Dokumentasjon

Husk at alle inntekter og kostnader må kunne dokumenteres med bilag.

Med dokumentasjon forstås i bokføringsloven:

 • Dokumentasjon av bokførte opplysninger. Det kan dreie seg om bilag, fakturaer, pakksedler, avtaler eller elektroniske dokumenter.
 • Dokumentasjon av regnskapssystemet. Det skal foreligge oversikt av hvordan regnskapssystemet er bygd opp og fungerer.
 • Dokumentasjon av balansen. Det skal foreligge dokumentasjon per årsavslutning, som dokumenterer at balansepostene er korrekte.

Kontering av bilag

Avgjør hvilke kontokoder i regnskapet de enkelte kjøp og salg skal registreres med, og påfør dette på dokumentasjonen. Bruk norsk standard kontoplan.

Tidfesting (periodisering)

Bestemme hvilken periode kjøp og salg skal registreres på. En vare du selger og leverer før nyttår i år, men fakturerer etter nyttår, skal tas med i regnskapet for år. Det kan være andre regler for tidfesting av avgift enn for skatt og regnskap (spør din rådgiver).

Autorisert regnskapsfører

Regnskapsførere som påtar seg å føre regnskap for andre skal være autoriserte av Finanstilsynet.

Disse sidene tar sikte på å gi deg tips og råd om hvordan du kan innrette kontorarbeid, regnskapsføring og administrasjon av virksomheten din. Det er viktig at du har gode rutiner og bruker nødvendig tid på kontorarbeid. Hvis du har et ryddig kontorhold, kan du betjene dine kunder bedre og du vil sannsynligvis bruke mindre tid på kontorarbeid.

Du finner også en del tips og råd om hvilke oppgaver du vanligvis må gjøre. Du kan også be om råd fra autorisert regnskapsfører eller revisor. De vil kunne hjelpe deg med å skreddersy fornuftige løsninger for nettopp din virksomhet.

Dette er noen vanlige oppgaver i forbindelse med regnskapsføring. Kryss av for de oppgavene du med sikkerhet vet at du kan utføre selv.

Avklare hvilke konti bilagene skal føres på, og påføre kontokoder på bilagene.
Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift
Dersom du har ansatte, avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er opplysningspliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig
Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres (det vil si avskrives over flere år) eller kostnadsføres
Bokføre regnskapsopplysningene
Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom
Spesifisere kjøp/salg på motpart
Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter
Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørspesifikasjonen
Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til Skatteetaten og Brønnøysundregistrene

 

0–9 kryss:

Hvis du ikke allerede har en autorisert regnskapsfører, anbefaler vi deg å vurdere å anskaffe en til hele eller deler av regnskapsføringen.

10 kryss:

Du har antagelig forutsetninger for å føre regnskapet ditt selv. Har du tid?

Sørg for at du har en skriftlig avtale med regnskapsfører over arbeidsoppgaver som regnskapsfører skal gjøre, og oppgaver du skal gjøre selv. Snakk med regnskapsfører om dette.

Du kan også få informasjon ved å henvende deg til Regnskap Norge, Økonomiforbundet. Du vil også finne mye relevant informasjon i Brønnøysundregistrene og Lovdata.

Det kan både være kostbart og tidkrevende å rydde opp i en økonomi der virksomhetens økonomi og privatøkonomien er blandet sammen. Et systematisk skille er viktig i det daglige arbeidet.

Egen konto for virksomheten

Opprett egen bankkonto for næringsvirksomheten. Betal alle utgifter i næringen med midler fra næringsvirksomheten. Ikke bruk din private konto.

Privatuttak 1-2 ganger i måneden

Ta ut penger fra virksomheten til privat bruk i større beløp en til to ganger i måneden. Lag et skriftlig notat på hvordan dette skal gjøres. Er virksomheten organisert som aksjeselskap regnes (normalt) pengene du tar ut som lønn. Dette bør skje ut fra en skriftlig arbeidsavtale.

Lag bilag

Sørg for å lage bilag på egne uttak og innskudd i næringsvirksomheten. Slike interne bilag skal inneholde de samme minimumsopplysningene som annen dokumentasjon, for eksempel angivelse av partene, beløp, mengde og datoer.

I mange virksomheter skjer mesteparten av salget ved at kunden betaler kontant. Gode rutiner for behandling og dokumentasjon av kontanter er med på å sikre at penger ikke blir borte og at du på en tillitvekkende måte kan redegjøre for inntekten din til skattemyndighetene.

Kontantomsetning settes inn i banken

Kontanter du mottar settes inn i banken jevnlig, f.eks. daglig. Snakk med banken om nattsafeordninger eller lignende.

Registrer hvert salg i kassasystemet

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps) kalles dette kontantsalg. 

Driver du med kontantsalg, skal du benytte et kassasystem med produkterklæring for å registrere og dokumentere kontantsalget.

Dersom du ikke tar i bruk et produkterklært kassasystem, kan det ilegges overtredelsesgebyr.

Les mer om plikten til å benytte kassasystem, krav til kvittering, dagsoppgjør mv. (altinn.no)

Du må foreta dagsoppgjør (telle opp kassen)

Ved dagens slutt må du skrive ut eller lagre en sammenstilling av dagens registreringer i kassasystemet (Z-rapport). Du må daglig telle opp kontantene i kassaskuffen. Kontantbeholdningen og rapport fra hver enkelt betalingsterminal skal avstemmes mot opplysningene på Z-rapporten.

Eventuelle differanser må du forklare. Det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kontantbeholdningen og avstemt kontantsalget.

Alle kontante inn-/utbetalinger registreres daglig

Også andre kontante inn- og utbetalinger skal om mulig registreres daglig. Slike inn- og utbetalinger kan være lønn til ansatte, uttak til privat forbruk, betaling til en leverandør, tilbakebetaling av penger du har lånt til en ansatt osv.

Dokumenter kontante inn- og utbetalinger

Sørg for at du også har bilag på inn- og utbetalinger i tillegg til omsetningen. Hvis transaksjonen er slik at du ikke mottar bilag, skriv da et internbilag, forklar hva beløpet gjelder og notér ned opplysninger som er viktige for regnskapsføringen.

Bilagene er grunnlaget og dokumentasjonen for regnskapsføringen. Det er viktig at du oppbevarer alle bilag slik at alle transaksjoner blir bokført og dokumentert. Regnskapsfører oppdager ofte at bilag mangler, men ikke hvilke. Det kan være både tidkrevende og vanskelig for deg å skulle fremskaffe bilagene i ettertid. Dette kan gjøre at du risikerer å miste retten til fradrag i inntekten eller merverdiavgiften.

Sørg derfor å ha oversikt over alle bilagene dine:

 • Ha en mappe for bilag, og arkiver bilagene med en gang du mottar dem.
 • Avtal med regnskapsfører hvordan bilagene skal sorteres.

En vanlig måte å organisere bilag på er:

Bilagstype Sorteringsrekkefølge
Utgående fakturaer/inntektsdokumentasjon (salg) Numerisk
Inngående fakturaer (kjøp) Datoorden/alfabetisk
Kassebilag Datoorden
Bank Datoorden
Diversebilag Datoorden

 

Har du mange bankbilag bør du skille mellom inn- og utbetalinger. Dersom du benytter flere bankkonti i virksomheten, bør disse sorteres hver for seg.

Leverer du varer eller tjenester på kreditt, er det viktig å utarbeide faktura så raskt som mulig etter levering. Erfaring viser at dårlige rutiner rundt fakturering har ført til at enkelte glemmer å fakturere leveranser. I andre tilfeller har vi sett at fakturaene er mangelfullt utfylt slik at det gir skattemyndighetene grunnlag for å øke inntekten skjønnsmessig.

Skriv ut salgsdokument (faktura) så snart som mulig etter at varen/tjenesten er levert. Hovedregelen er at salgsdokument skal utstedes senest en måned etter levering. Det aller beste vil være at salgsdokumentet skrives ut samme dag som leveringen skjer.

Vi anbefaler bruk av elektronisk fakturaprogram som automatisk tildeler et fakturanummer som ikke kan overstyres. Salgsdokumentet skal inneholde følgende:

 • Dato for utstedelse
 • Angivelse av partene (selger og kjøper)
 • Ytelsens art og omfang
 • Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
 • Pris og betalingsforfall
 • Eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
 • Ditt organisasjonsnummer. Hvis du er registrert i merverdiavgiftsmantallet skal du påføre bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret.
 • Hvis det er nødvendig å korrigere et salgsdokument etter avsendelsen skal du utstede en kreditfaktura.
 • Feil utfylte salgsdokument oppbevares, men merkes makulert slik at nummerserien for salgsdokumentene er intakt og man ser hvilke salgsdokument som ikke skal regnskapsføres.

Salgsdokumentet skal minst inneholde kjøpers navn, adresse eller organisasjonsnummer, samt selgers navn og organisasjonsnummer. Ved kontantsalg fra detaljist trenger ikke selger å oppgi kjøper. Dette gjelder ikke når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet til videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse. Skjer betalingen kontant, på 40 000 kroner eller mer inkludert merverdiavgift, må også kjøperens navn oppgis.

Er selger registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal det stå MVA etter organisasjonsnummeret.

For at du skal kunne trekke fra kostnader samt fradrag fra inngående merverdiavgift, må du legge fram dokumentasjon på dette. Kjøpsdokumentasjonen er derfor et verdipapir.

En faktura på 12 500 kroner kan gi rett til fradrag på 2 500 kroner i merverdiavgift og minst 2 500 kroner i skatt. Til sammen vil denne fakturaen være verdt over 5 000 kroner og bør behandles deretter.

Fullstendige utgiftsbilag

Som kjøper har du krav på å få et korrekt utfylt utgiftsbilag. Denne dokumentasjonen er også selgers salgsdokumentasjon, og kjøpers navn må være med. Ved kontantkjøp fra detaljist er det ikke nødvendig at selger oppgir kjøper hvis kjøpesummen er lavere enn 1 000 kroner inkludert merverdiavgift, og varen eller tjenesten ikke er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse. Hvis kjøpers navn ikke er oppgitt på bilaget, må kjøperen påføre formålet for varen eller tjenesten, og dokumentasjonen skal dateres og signeres. Har en ansatt i virksomheten lagt ut for et kjøp, gjelder ikke beløpsgrensen på 1 000 kroner. I slike tilfeller må den ansatte dokumentere kjøpet og forklare formålet. Dokumentasjonen må dateres og signeres.

Det er ofte nødvendig og lovpålagt å ta i bruk forskjellige hjelpesystemer. Både for å kunne betjene kunder på en god måte, samt og ha et godt forhold til viktige samarbeidspartnere og det offentlige. Det vil for eksempel være skadelig for en leges næringsvirksomhet om han ikke klarer å holde orden på timeavtalene sine, eller om en håndverker ikke holder orden på sine oppdrag. Ved reklamasjon er det viktig å ha oversikt over hva som er avtalt og eksempelvis hvor mange timer man har brukt på en jobb.

Uttak og salg til eiere og deltakere

Bokføringsloven pålegger at uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet skal spesifiseres. Det samme gjelder salg til eiere og deltakere i foretak med færre enn 10 eiere eller deltakere. Uttak og kjøp skal spesifiseres pr. eier, deltaker eller på egen virksomhet i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning. Ved uttak skal det spesifiseres til virkelig verdi.

For dokumentasjon av salg gjelder de generelle reglene for salgsdokumentets innhold. Ved uttak skal disse reglene anvendes så langt de passer.

Dokumentasjon av tidsforbruk

Bokføringspliktige som utfører tjenester hvor prisen er basert på tidsforbruk, må dokumentere utførte timer for hver eier og ansatt. Du skal da spesifisere timene per dag fordelt på intern tid og på de enkelte kunder/oppdrag. Bestemmelsene gjelder også i tilfeller hvor det er avtalt fast pris, men ikke for eiere og ansatte som kun utfører interne administrative oppgaver. Dokumentasjonen skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt.

Dokumentasjon av lønn

Det skal utarbeides dokumentasjon av lønn for hver enkelt ansatt. For ansatte som helt eller delvis mottar timelønn, skal følgende opplysninger være dokumentert på den ansatte:

 • dato for utført arbeid
 • antall timer den aktuelle dato
 • sum timer for den aktuelle perioden

Denne dokumentasjonen skal oppbevares i Norge i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt

Timebestillinger

Bokføringspliktige som utfører tjenester etter timebestilling skal dokumentere timebestillinger med tidspunkt for utførelsen av tjenesten og kundens navn. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvilke timer som ikke er gjennomført. Dersom en avbestilt time erstattes av en ny bestilling, skal dette dokumenteres. Dokumentasjonen skal oppbevares i 5 år.

Avtaler

Avtale- og bestillingssystemer kan være nødvendig når du har enkeltleveranser. Både salg og vesentlige innkjøp bør registreres i et slikt system. Hvis du kjøper og selger dyre forbruksvarer, bør bestillinger og avtaler om leveranser registreres med en gang bestillingen skjer. Et slikt system kan inneholde:

 • Avtaledato
 • Hvem avtalepartene er
 • Hva som skal leveres (art og mengde)
 • Avtalt pris
 • Dato for levering
 • Referanse til dokumentasjon

Oppretter du skriftlige avtaler med kunder, kan disse lagres alfabetisk på kundens navn. Du har dermed et avtaleregister og trenger ikke å gjøre ytterligere registreringer.

Prosjektregnskap

Har du oppdrag i bygg- og anleggsbransjen der oppdragets verdi er over 300 000 kroner, skal du føre prosjektregnskap. Et prosjektregnskap er en oppstilling over inntekter og kostnader per oppdrag. Du kan få regnskapsfører til å sette opp dette. Regnskapsfører er imidlertid avhengig av at du gir en oversikt over hvilke prosjekter du arbeider med til en hver tid, og merker bilag med hvilke prosjekt de vedrører

Betaling av regninger

Systemer for betaling av regninger er viktig for å ha oversikt over hvilke regninger som til en hver tid skal betales.

Salg på kreditt

System for oppfølging av salg på kreditt er viktig for å sikre at du får inn de pengene du har krav på så raskt som mulig.

Lagersystem

Lagersystemer er nødvendige i produksjonsbedrifter der man bearbeider/foredler varer og for en del virksomheter som selger produkter som er pålagt særavgifter. Det er også nyttig for andre handelsbedrifter. Et lagersystem gir oversikt over hvor langt i produksjonsprosessen en vare har kommet, og kan gi følgende opplysninger:

 • Tilgang, avgang og beholdning av ferdige varer, eventuelt råvarer og varer under arbeid
 • Varens art
 • Kvantum (med tydelig angivelse av måleenhet)
 • Verdi for hver enkelt vare

Varelageret skal kunne spesifiseres på varegrupper. Varer som er fritatt for merverdiavgift skal kunne skilles ut og vises som egen gruppe. Ukurante varer skal vises som egen gruppe.

Varetellingslister

Varetellingslister skal utarbeides hvert år. Beholdningen av varer må telles opp og grupperes. Varetellingslisten skal inneholde følgende opplysninger:

 • Varens art
 • Kvantum (med tydelig angivelse av måleenhet)

I ettertid kan det ofte være vanskelig å huske hva som ble gjort eller avtalt. Du sparer deg for mye etterarbeid hvis du er àjour med regnskap og kontorarbeid. Videre stiller bokføringsloven konkrete krav til ajourhold.

 • Sørg for å sette av tid til daglig kontorarbeid. Det kan være hensiktsmessig å registrere avtaler og timeregistreringer fortløpende gjennom arbeidsdagen. Kontantomsetning skal registreres fortløpende.
 • Avtal med regnskapsfører hvor ofte regnskapene skal ajourføres og når bilag skal leveres. Regnskapet skal normalt ajourføres minst hver annen måned.

Nedenfor kan du krysse av for hvilke oppgaver og tips som er aktuelle for deg. Ta gjerne kontakt med regnskapsfører eller revisor for videre diskusjon rundt dine kontorrutiner.

Du kan også ta kontakt med Skatteetaten, Norges Autoriserte Regnskapsførere eller Økonomiforbundet.

Sett kryss utenfor de arbeidsoppgavene /
Tipsene du tror er aktuelle for deg oppgaven
Lovpålagt*  Når utføres
Opprett egen bankkonto for virksomheten   Ved oppstart
Legg alle bilag inn i en perm, sortert   Fortløpende
Overfør i større beløp fra virksomheten til deg privat   1-2 ganger i mnd
Betaling av regning   Ved forfall
Oppfølging av kunder som ikke har betalt   Etter forfallsdato
Produser faktura  X Daglig/ukentlig
Sørge for at utgiftsbilaget er fullstendig utfylt X Fortløpende
Lag bilag på egne uttak/innskudd i virksomheten X Fortløpende
Bruk kassasystemet til å registrere kontantomsetningen X Fortløpende
Tell opp kontanter i kassen(e) X Daglig
Avstem kontantbeholdningen mot omsetning ifølge kasseapparatet X Daglig
Registrer vareuttak og/eller omsetning til eiere/deltakere X Fortløpende
Registrer timebestillinger X Fortløpende
Registrer mottatte oppdrag   Fortløpende
Registrer timer ved utførelse av oppdrag X Fortløpende
Registrer avtaler og bestillinger   Fortløpende
Merk bilag med hvilket prosjekt de vedrører X Fortløpende
Tell varelager og utarbeid varetellingslister X Ved årsskiftet

 

* En del av lovkravene gjelder ikke alle virksomheter og i alle sammenhenger. Dette kan avklares med regnskapsfører/revisor eller Skatteetaten. Du kan også slå opp i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Alle som skal levere næringsspesifikasjon eller næringsoppgave etter skatteforvaltningsloven eller mva-melding etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven. En del virksomheter har i tillegg plikt til å utarbeide et årsregnskap basert på reglene i regnskapsloven. Dette gjelder blant annet:

 • Alle aksjeselskapene og allmennaksjeselskaper.
 • Ansvarlige selskap og kommandittselskaper. Med unntak av de som har mindre enn 6 millioner i salgsinntekt, og færre enn 5 ansatte. Et tilleggskrav er at antallet deltakere ikke overskrider 5.
 • Enkeltpersonforetak som samlet har eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller flere enn 20 ansatte.

Virksomheter som har plikt til å sette opp årsregnskap har også plikt til å ha revisor. Det er likevel gitt unntak for selskap og enkeltpersonforetak med driftsinntekt under fem millioner og færre enn fem deltakere. Endringer i ny Revisorlov gjeldende fra 2021, § 2-1 første ledd bokstav e:

Øvrige regnskapspliktige hvis driftsinntektene av den samlede virksomheten eller foretakets balansesum er lik eller over terskelverdiene fastsatt i medhold av aksjeloven § 7-6, eller gjennomsnittlig antall ansatte utgjør ti årsverk eller mer. Terskelverdiene skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår.

AS kan fravelge revisjon dersom driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner, balansen ikke overstiger 23 mill kroner og antall årsverk ikke overstiger 10.

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med ditt lokale skattekontor.

Regnskap Norge
Telefonnummer: +47 23 35 69 00

Økonomiforbundet
Telefonnummer: +47 62 53 65 10

Brønnøysund Registerne
Telefonnummer: +47 75 00 75 00

Lovdata