Fradrag for merverdiavgift

Du kan få fradrag for merverdiavgiften du har betalt – enten helt eller delvis.

For at du skal ha rett til fradrag, må disse kriteriene være oppfylt:

 • Virksomheten må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • Varene og tjenestene skal brukes i virksomheten
 • Selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten
 • Merverdiavgiften må stå på kvitteringen (eller annet salgsdokument)

Du trenger ikke å legge fram dokumentasjon med mindre vi spør om det, men du må ha alle kvitteringer tilgjengelig.

Fradragsretten gjelder ikke når

 • Du har kjøpt noe som er til privat bruk
 • Du har kjøpt noe som kun skal brukes i en del av virksomheten som er unntatt avgiftsplikt
 • Du har kjøpt noe som aldri gir rett til fradrag – som for eksempel servering, representasjon og leie av selskapslokaler. Les mer om unntak for avgiftplikt

Hvis virksomheten din driver med flere ting, kan du ha delvis fradragsrett

Hvis virksomheten både driver med noe som er avgiftspliktig, for eksempel salg av instrumenter, og noe som ikke er avgiftspliktig, for eksempel undervisning, driver du delt virksomhet. Innkjøp som skal brukes både i den avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten, kalles fellesanskaffelser, og du kan kreve fradrag for deler av merverdiavgiften.

Det er alltid bruken, altså hvor stor del av varen eller tjenesten du tror skal brukes i den avgiftspliktige delen av virksomheten når kjøpet gjøres, som avgjør hvor mye fradrag du kan kreve.

Du har full fradragsrett for fellesanskaffelser hvis ikke-avgiftspliktig omsetning er ubetydelig

Hvis omsetningen i den delen av virksomheten som er unntatt merverdiavgift utgjør 5 prosent eller mindre, får du fradrag for all merverdiavgift på fellesanskaffelsene.

Du har ingen fradragsrett for fellesanskaffelser hvis avgiftspliktig omsetning er ubetydelig

Hvis omsetningen i den delen av virksomheten som er unntatt merverdiavgift utgjør 95 prosent eller mer, får du ikke fradrag for noe av merverdiavgiften.

Du må selv vurdere hva virksomheten kan kreve fradrag for

Du må selv regne ut hvor stor del av merverdiavgiften virksomheten kan kreve fradrag for. Hvis du har delt virksomhet gjør du dette ved hjelp av en fordelingsnøkkel. En fordelingsnøkkel er et forholdstall mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig bruk.

For å finne riktig fordelingsnøkkel til din delte virksomhet kan du vurdere hvordan bruken av fellesanskaffelsene er fordelt mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. Dette kan være for eksempel være omsetning, areal eller medgått tid. Du må velge det grunnlaget for beregning som i størst mulig grad gjenspeiler den antatte bruken av innkjøpet.

Du driver med musikkundervisning og salg av musikkinstrumenter til elevene, og har kjøpt inn en kopimaskin du skal bruke i firmaet ditt. Fordi musikkundervisning er unntatt merverdiavgift, kan du bare føre fradrag for merverdi på kostnader til den delen av virksomheten som gjelder salg av musikkinstrumenter. Du har gjort en vurdering og kommet frem til at en fordelingsnøkkel basert på omsetning best gjenspeiler bruken av kopimaskinen.  

 • 50 prosent av det virksomheten tjener kommer fra salg av instrumenter
 • 50 prosent av inntjeningen kommer fra musikkundervisning
 • Du får en faktura fra leverandøren av kopimaskinen på 125 000 kroner inkl. mva.

Totalsum på faktura inkl. mva:
125 000 kroner

Merverdiavgift på fakturaen:
25 000 kroner

Fradrag du kan kreve:
50 prosent av 25 000 kroner = 12 500 kroner

I dette eksempelet forutsetter vi at du er frivillig registrert for merverdiavgift ved utleie av bygg. 

Du eier et bygg med to etasjer, og du leier ut til en matbutikk og et tannlegekontor. Du må skifte taket, og kostnaden for dette arbeidet er en felleskostnad for de to lokalene. Tannlegekontoret ikke er avgiftspliktig. Du kan dermed bare kreve fradrag for merverdiavgift på kostnader for den delen som leies ut til matbutikken. Du har gjort en vurdering og kommet frem til at en fordelingsnøkkel basert på areal best gjenspeiler bruken av taket.

 • 50 prosent av bygget leies ut til en matbutikk.
 • 50 prosent av bygget leies ut til et tannlegekontor.
 • Du får en faktura fra taktekker på 250 000 kroner inkl. mva.

Slik regner du ut fradraget:

Totalsum på faktura inkl. mva:
250 000 kroner

Merverdiavgift på fakturaen:
50 000 kroner

Fradrag du kan kreve:
50 prosent av 50 000 kr = 25 000 kroner

Du jobber som selvstendig næringsdrivende, og leverer tjenester innenfor rådgivning og undervisning. Du kjøper inn kontormøbler. Undervisning er unntatt fra merverdiavgift, og du kan derfor bare kreve fradrag for den delen av kjøpet som er knyttet til rådgivning. Du har gjort en vurdering og kommet frem til at en fordelingsnøkkel basert på tid best gjenspeiler bruken av kontormøblene.

 • Du bruker 60 prosent av arbeidstiden din på rådgiving.
 • Du bruker 40 prosent av arbeidstiden din til undervisning.
 • Du får en faktura fra leverandøren av møblene på kr 50 000 kroner inkl. mva.

Slik regner du ut fradraget:

Totalsum på faktura inkl. mva:
50 000 kroner

Merverdiavgift på fakturaen:
10 000 kroner

Fradrag du kan kreve:
60 prosent av 10 000 kroner = 6 000 kroner

Når du kjøper noe som skal brukes både privat og i virksomheten

Kjøper du noe som skal brukes i virksomheten din, men som du også kommer til å bruke privat, kan du bare kreve fradrag for den delen som er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten din.

Du kan ikke kreve fradrag for det du kjøper som bare skal brukes privat.

Du er selvstendig næringsdrivende arkitekt og kjøper en ny printer. Printeren skal også brukes privat. Du har gjort en vurdering av hvordan du skal bruke printeren og har kommet frem til at en fordelingsnøkkel basert på antall ark best gjenspeiler bruken av printeren.

 • 60 prosent av ark er til bruk i virksomheten.
 • 40 prosent av ark er til bruk privat.
 • Du får en faktura fra leverandøren av printeren på kr 10 000 kroner inkl. mva.

Slik regner du ut fradraget:

Totalsummen på faktura inkl. mva
10 000 kroner

Merverdiavgift på fakturaen:
2 000 kroner

Du kan kreve fradrag for:
60 prosent av 2 000 kroner = 1 200 kroner

Fradrag for merverdiavgift på kjøp som er gjort før registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Du kan kreve fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som virksomheten har kjøpt inntil tre år før virksomheten ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

For at du skal kunne kreve fradrag må varene eller tjenestene

 • ikke være solgt videre før registrering
 • være til bruk i den avgiftspliktige virksomheten

Slik gjør du det:

 1. Før kostnaden inn i regnskapet
 2. Rapporter merverdiavgiften i den første mva-meldingen du sender inn etter registrering

Hvis kostnaden har vært ført i regnskapet tidligere uten fradrag for merverdiavgift, kan du tilbakeføre denne i inneværende periode, og føre den på nytt med fradrag for merverdiavgift.