Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fradrag for merverdiavgift

Du kan få fradrag for merverdiavgiften du har betalt. Dette gjelder kun for virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Retten til fradrag kan også gjelde når du selger varer og tjenester som er fritatt for beregning av merverdiavgift.

For at du skal ha rett til fradrag, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Varene og tjenestene skal brukes i virksomheten
  • Selgeren har beregnet merverdiavgift av varen eller tjenesten
  • Merverdiavgiften må stå på kvitteringen (eller annet salgsdokument)
  • Du må kunne vise frem salgsdokumentet ved kontroll
  • Virksomheten må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Fradragsretten gjelder ikke når

  • Du har kjøpt noe som er til privat bruk
  • Du har kjøpt noe som er til bruk i virksomhet med omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven

Merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper inn kalles inngående merverdiavgift.

Det finnes noen flere unntak fra retten til fradrag. Disse er definert i merverdiavgiftsloven § 8-3.

Delvis fradragsrett for merverdiavgift

Hvis du driver en bedrift med en virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven, og kjøper varer eller tjenester som skal brukes i begge deler av virksomheten, har du bare delvis fradragsrett for slike kjøp.

Du får da fradrag ut fra hvor mye varen eller tjenesten brukes i den avgiftspliktige delen av virksomheten.

Eksempel på delvis fradragsrett

Du driver med musikkundervisning og salg av musikkinstrumenter til elevene. Du kjøper inn en kopimaskin til bruk i virksomheten. Du kan bare føre fradrag for den delen av virksomheten som gjelder salg av musikkinstrumenter. Fradraget for merverdiavgift kan da fordeles ut fra hvor stor del salget av musikkinstrumenter utgjør av den samlede omsetningen i virksomheten.

Fradrag for merverdiavgift på kjøp før registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Virksomheter har rett til fradrag for merverdiavgift på mange varer og tjenester som er kjøpt inntil tre år før de registrerte seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kalles tilbakegående avgiftsoppgjør. Vi forutsetter at anskaffelsene er til bruk i virksomheten.

Bedrifter og organisasjoner kan føre fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester som ikke er solgt videre før registreringen.

Du krever tilbakegående avgiftsoppgjør ved å rapportere beløpet i mva-meldingen for terminen da virksomheten ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret.