Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Inntektsfradrag ved investering i gründerbedrifter / oppstartsbedrifter - skatteinsentivordningen

Personlige skattebetalere kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kroner 500 000 årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap.

Tiltakspakke - utvider fradragsordningen

 • Beløpsgrensen heves til 1 mill. kroner per investor.
 • Grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 mill. kroner.
 • Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående

Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i. Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kroner 30 000 for å gi rett til fradrag.

Et selskap kan årlig motta maksimalt kroner 1,5 mill. i innskudd som gir rett til fradrag. Siden du som investerer kan få fradrag (fradraget er på 22 prosent av investeringen for 2019) i din alminnelige inntekt med inntil kroner 500 000 per år, vil den totale skattebelastningen for inntektsåret 2019 kunne reduseres med inntil kroner 110 000.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan enten investere direkte i oppstartselskap eller gjøre dette igjennom et aksjeselskap du eier helt eller delvis - ved å delta i stiftelse eller nyemisjon i oppstartselskapet. For at du skal få krav på inntektsfradraget må selskapet det investeres i (og ev. mellomliggende selskap) gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt fradragsberettigede aksjeinnskudd. Dette må opstartselskapet (og ev. mellomliggende selskap) innrapportere i Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086). Innrapporteres dette korrekt vil du få de fradragsberettigede innskuddene forhåndsutfylt i skattemeldingen din.

Fra investeringen skjer vil både selskapet og du i en treårs periode ha visse bindinger:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i treårs perioden.
 • Du eller nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i.
 • Du eller nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden.
 • Du må videre beholde aksjene i ervervsåret og de tre påfølgende år.
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke skal reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen.

Oversikt over krav som må oppfylles for å kunne benytte ordningen:

Krav til deg som investor:
 • direkte eller indirekte investering (hvis indirekte investering fra et aksjeselskap skal eierne ha forholdsmessig fordeling etter eierandelen i selskapet som foretar investeringen).
 • minstebeløp 30 000 kroner per selskap, maksimum 500 000 kroner per år
 • investoren eller dennes nærstående, må ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet det investeres i
 • kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet i løpet 3 års perioden
 • styremedlemmer regnes ikke som ansatt etter reglene i sktl. § 6-53 fjerde ledd
 • må eie aksjene i minst tre kalenderår etter utløpet av det kalenderåret da innskuddet/investeringen ble registrert i Foretaksregisteret
 • i løpet av 3 års perioden kan investoren ikke motta utdelinger i forbindelse med kapitalnedsettelse eller utbytte fra selskapet
Krav til selskapet:
 • 6 år eller yngre
 • færre enn 25 ansatte, beregnet etter årsverk - driftsinntekter maksimum 40 millioner kroner
 • balansesum maksimum 40 millioner kroner
 • årlig lønnsgrunnlag minimum 400 000 kroner
 • må hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvaltning
 • kan motta maksimum 1,5 millioner kroner under ordningen årlig
 • nytegning av aksjer enten ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
 • må være et norsk aksjeselskap, eller tilsvarende utenlandsk selskap hjemmehørende innenfor EØS og skattepliktig til Norge
 • kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen
 • må innrapportere mottatte beløp og investorer til Skatteetaten (RF-1086)

For ytterligere beskrivelse av ordningen lese i Skatte-ABC under temaet "Aksjer – aksjeinnskudd i oppstartsselskap" og skatteloven § 6-53.