Utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer - krav til dokumentasjon for trekk av kildeskatt med redusert sats

Fra og med 1. januar 2019 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

Reglene er tatt inn i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven §§ 5-10a (heretter: "skattebetalingsforskrift").

De nye reglene innebærer at det stilles krav til hvilken dokumentasjon som må foreligge for at det etter skatteavtale eller skatteloven § 2-38 kan trekkes en lavere sats enn 25 % for kildeskatt på utbytte på aksjer registrert i VPS:

 • Dersom aksjen er registrert på en NOM konto i VPS, må forvalteren ha mottatt den dokumentasjonen som beskrives i punkt 2, for at selskapet skal kunne trekke lavere kildeskattesats etter skatteavtale eller fritak for kildeskatt etter fritaksmetoden, jf. skattebetalingsforskrift § 5-10a-1 andre ledd. Det samme gjelder for VPS-konti som tilhører utenlandske utbyttemottakere som er direkteregistrert, jf. skattebetalingsforskrift § 5-10a-1 tredje ledd.

De nye dokumentasjonskravene vil også gjelde for utdelinger på aksjer som ikke er registrert i VPS, se punkt 3.

Gjeldende tillatelse gitt til utenlandske forvaltere om å ha VPS-konti (NOM-konto) med lavere kildeskatt enn 25 prosent, faller bort samtidig med ikrafttredelsen av de nye dokumentasjonskravene. En utenlandsk forvalter som fortsatt ønsker å ha slike konti i VPS, må søke om ny tillatelse, se punkt 4.

Ett av de nye dokumentasjonskravene er at aksjonærer (endelig utbyttemottaker) som ikke er fysiske personer, må vise at de har krav på lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent etter en skatteavtale eller etter fritaksmetoden, jf. skattebetalingsforskrift § 5-10a-1 andre ledd bokstav b). Det gjøres ved å fremlegge en godkjent refusjonssøknad eller godkjenning fra norske skattemyndigheter på at utbyttemottakeren har krav på lavere kildeskatt. Godkjenningsordningen er nærmere beskrevet i punkt 5.

Reglene ble varslet av Finansdepartementet i forbindelse med innføringen av den nye skatteforvaltningsloven. For en mer detaljert beskrivelse om bakgrunnen for regelendringene vises det til Prop. 38 L (2015 – 2016) punkt 15.2.7.

 1. Krav til dokumentasjon for VPS-registrerte aksjer

For aksjer som er registrert i VPS, vil hovedregelen være at dersom det utdelende selskapet ikke kjenner den endelige utbyttemottakerens identitet og skattemessige status, skal selskapet trekke 25 prosent kildeskatt i aksjeutbyttet.

Den endelige utbyttemottaker (den utenlandske aksjonæren) kan kvalifisere for lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent. Det er åpnet for at kontofører investor eller forvalter kan registrere aksjer på en konto i VPS som er registrert med en lavere kildeskattesats enn 25 prosent.

For aksjer som er registrert på en konto i utenlandsk forvalters navn (NOM eller med angivelse av utbyttemottakers navn) og aksjer registrert på en konto i den endelige utbyttemottakers navn (direkteregistrert), kan det bare trekkes lavere kildeskattsats enn 25 prosent etter skatteavtale eller skatteloven § 2-38 når følgende informasjon er lagt frem for henholdsvis forvalter (NOM-konti) eller kontofører investor (direkteregistrering):

 • for personlige utbyttemottakere som krever redusert sats etter skatteavtale:

  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i utbyttemottakerens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at utbyttemottakeren er bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for skattetrekket. Hvis utbytteutdelingen er på mindre enn 10 000 kroner kreves ikke bostedsbekreftelse. For selskaper som ordinært deler ut utbytte mer enn en gang i løpet av inntektsåret, skal beløpsgrensen på 10 000 kroner etter tredje punktum fordeles på antall ordinære utbytteutdelinger i inntektsåret. Ved ekstraordinære utbytteutdelinger gjelder en ny beløpsgrense på 10 000 kroner. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene. Vurderingen av om terskelen på 10 000 kr er overtrådt skal gjøres for hver enkelt utbytteutdeling og separat for hver enkelt investering (en eller flere aksjer) en utenlandsk aksjonær har i norske selskaper. Bostedsbekreftelsen kan benyttes som dokumentasjon i tre år. Bostedsbekreftelsen må fornyes dersom utbyttemottaker igjen overskrider beløpsgrensen på et senere tidspunkt. Hvis utbyttemottaker er aksjonær i et selskap som for eksempel deler ut to ordinære utbytter i løpet av et år, vil beløpsgrensen være 5 000 kr per utbytte. Hvis et av utbyttene da er på 5 000 kroner eller mer, må det innhentes eller foreligge bostedsbekreftelse. Siden vurderingen skal gjøres per utbytte, er det uten betydning om samlet utbytte det året er mindre 10 000 kroner.
 • for utbyttemottakere som er juridiske personer og andre enheter som krever redusert sats etter skatteavtale (aksjonærer som ikke er fysiske personer):

  • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på lavere skatt etter skatteavtale. Hvis de faktiske forholdene som ligger til grunn for tidligere mottatt refusjonsvedtak av kildeskatt eller godkjenningen fra norske skattemyndigheter endrer seg, må utbyttemottaker innhente ny dokumentasjon på at denne fremdeles kvalifiserer for redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt.
  • Bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i aksjonærens bostedsland, som uttrykkelig bekrefter at aksjonæren er hjemmehørende der etter skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for skattetrekket. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bostedsbekreftelse skaffes til veie på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene.

 • for utbyttemottakere som er selskapsaksjonærer (juridiske personer) hjemmehørende i EØS-området som krever fritak etter skatteloven § 2-38:

  • Dokumentasjon på tidligere mottatt refusjon av kildeskatt eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at aksjonæren har krav på fritak fra skatt etter skatteloven § 2-38. Hvis de faktiske forholdene som ligger til grunn for tidligere mottatt refusjonsvedtak av kildeskatt eler godkjenningen fra norske skattemyndigheter endrer seg, må utbyttemottaker innhente ny dokumentasjon på at denne fremdeles kvalifiserer for redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt.
  • Det må i tillegg foreligge bekreftelse på at utbyttemottakeren er hjemmehørende i et EØS-land, samt egenerklæring som bekrefter at grunnlaget for skattefritaket ikke har endret seg. Kravet om bekreftelse på at utbyttemottakeren er hjemmehørende i et EØS-land innebærer at det må fremlegges registreringsbevis utstedt av angjeldende stat. Bekreftelsen og egenerklæringen må ikke være eldre enn tre år på tidspunktet for skattetrekket. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at bekreftelsen og egenerklæringen skaffes til veie på forespørsel fra eller kontroll gjort av skattemyndighetene. Fornyelsen av bekreftelsen på bosted og egenerklæringen kan for praktiske formål gjøres i samme dokument, som må være avgitt og signert av utbyttemottaker.
 • I tillegg for alle utbyttemottakere: bekreftelse fra utbyttemottaker på at vedkommende er den endelige utbyttemottakeren.

For nærmere omtale av hva som menes med "godkjenning fra norske skattemyndigheter", se beskrivelsen i punkt 5 nedenfor.

 1. Aksjer utenfor VPS

For aksjer som ikke er registrert i VPS, vil hovedregelen være at dersom det norske utdelende selskapet ikke kjenner den endelige utbyttemottakerens identitet og skattemessige status, skal selskapet trekke 25 prosent kildeskatt i aksjeutbyttet. 

Det er ofte enklere for selskaper utenfor VPS å skaffe seg oversikt over aksjonærenes skattemessige status enn det er for VPS-registrerte selskaper. De spesifikke dokumentasjonskravene vil derfor ikke gjelde absolutt ved utdeling på aksjer som ikke er registrert i VPS, hvis utdelende selskap på annen måte kan bekrefte utbyttemottakers identitet og skattemessig status. Skattedirektoratet har uttalt seg nærmere om dette i følgende prinsipputtalelse.

Utdelende selskap kan likevel i alle tilfeller trekke lavere kildeskatt enn 25 prosent uten å bli stilt til ansvar for manglende trekk, dersom selskapet har mottatt  dokumentasjon på at det kan trekkes lavere kildeskattsats enn 25 prosent etter skatteavtale eller skatteloven § 2-38. Dokumentasjonskravene er tilsvarende de kravene som gjelder for aksjer registrert i VPS. Dokumentasjonskravene er gjengitt i pkt. 2. For nærmere omtale av hva som ligger i "godkjenning fra norske skattemyndigheter", se beskrivelse i punkt 5 nedenfor.

 1. Tillatelse til forvalter til å registrere aksjer på NOM-konti med redusert kildeskattesats

Det er gjennom gjeldende forvaltningspraksis åpnet for en ordning der utenlandske forvaltere gis tillatelse fra skatteetaten til å registrere aksjer på en VPS-konto (NOM-konto) med redusert kildeskattesats.

En tilsvarende ordning er forskriftsfestet i skattebetalingsforskrift § 5-10a-2. Alle tillatelser som er gitt til utenlandsk forvalter i medhold av gjeldende forvaltningspraksis, vil derfor falle bort fra 1. januar 2019.

Utenlandsk forvalter som ønsker å ha NOM-konti med lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent (inkludert nullsats) etter 1. januar 2019, må søke SFU om ny tillatelse etter de reglene som skattebetalingsforskrift § 5-10a-2.

Søknadens innhold

Søknad om tillatelse til å ha NOM-konto med redusert sats (inkludert nullsats) skal inneholde følgende:

 • En bekreftelse fra forvalter om at de vil legge frem opplysninger om hvem som er den endelige utbyttemottaker på forespørsel og innen den frist skattekontoret bestemmer. Opplysningene må være oppdatert per dato for vedtak om utbytteutdeling, og må inkludere utbyttemottakers navn, adresse, skattemessige bostedsland og skatteregisteringsnummer (fødselsnummer, organisasjonsnummer eller lignende) i bostedslandet, samt antall aksjer det er trukket lavere skatt for og med hvilken skattesatsjf. skattebetalingsforskrift § 5-10a-2.
 • Bekreftelse fra forvalter på at de vil fremlegge dokumentasjon om hver endelige utbyttemottaker, i tråd med de til enhver tid gjeldende dokumentasjonskrav, på forespørsel og innen den frist skattekontoret bestemmer jf. punkt 3.1.
 • Kopi av tillatelse etter lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 6-3, gitt av Finanstilsynet for å stå oppført som forvalter i VPS. (I de tilfeller det har skjedd endringer av betydning etter at tillatelsen ble gitt, må en ny tillatelse innhentes.)
 • VPS-kontonummer til NOM-konti som skal registreres med redusert sats, der dette foreligger.

Søknad med vedlegg skal sendes til:

The Norwegian Tax Administration
P.O. Box 9200 Grønland
0134 OSLO, Norway

 1. Søknad om godkjennelse som berettiget til redusert kildeskattesats eller fritak fra kildeskatt

De nye dokumentasjonskravene innebærer at aksjonærer (endelige utbyttemottakere) som ikke er fysiske personer, må vise at de har krav på lavere kildeskattetrekk enn 25 prosent etter en skatteavtale eller etter fritaksmetoden. Det gjøres ved å fremlegge enten en godkjent refusjonssøknad eller godkjenning fra norske skattemyndigheter om at utbyttemottakeren har krav på lavere kildeskatt. Når aksjene er registrert i VPS, skal dokumentasjonen fremlegges for enten forvalter (NOM-konti) eller kontofører investor (direkteregistrering), se beskrivelse i punkt 2. For aksjer utenfor VPS skal dokumentasjonen eventuelt fremlegges direkte overfor utdelende selskap, se beskrivelse i punkt 3.

Denne godkjenningsordningen åpner for at aksjonærer som ikke er fysiske personer slipper å gå veien om en refusjonssøknad for å kunne dokumentere sin rett på lavere kildeskatt enn 25 prosent.

Aksjonærer som ikke er fysiske personer og som ikke tidligere har mottatt refusjon av kildeskatt, kan søke om en slik godkjenning.

En godkjennelse vil gjelde så lenge de faktiske forhold som ligger til grunn for godkjenningen forblir uendret.

Søknadens innhold

I søknaden om godkjenning må det redegjøres for og dokumenteres at vilkårene for enten redusert kildeskatt etter en skatteavtale eller fritak for kildeskatt etter fritaksmetoden, er oppfylt. Kreves det redusert kildeskatt etter spesialbestemmelse i skatteavtale bør dette presiseres i søknaden.

Søknader om fritak for kildeskatt etter skatteloven § 2-38 bør inneholde en redegjørelse for den aktuelle utenlandske enhetens selskapsform og en vurdering av hvilken norsk selskapstype den utenlandske enheten tilsvarer. Søknaden bør også inneholde en begrunnelse for hvorfor kravet om å være "reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet" er oppfylt, jfr. skatteloven § 2-38 femte ledd.

Søknaden må også inneholde følgende informasjon og dokumentasjon:

 • Fullt navn og adresse til utbyttemottaker (og til fullmektig, hvis relevant).
 • Ved søknad etter en skatteavtale: Bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i det landet utbyttemottaker er hjemmehørende. Bostedsbekreftelsen må være utstedt av skattemyndighetene og vise til skatteavtalen med Norge. Bostedsbekreftelsen må ikke være eldre enn seks måneder.
 • Ved søknad etter fritaksmetoden: Bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land. Bekreftelsen må ikke være eldre enn seks måneder.
 • Fullmakt (dersom søknaden ikke er underskrevet av den endelige utbyttemottaker).

Det er ingen spesielle formkrav til en slik søknad. Skatteetaten vil vurdere å utarbeide et eget standardskjema for slike søknader.

Søknad med vedlegg skal sendes til:

The Norwegian Tax Administration
P.O. Box 9200 Grønland
0134 OSLO, Norway

Mer om kildeskatt på aksjer

footer/desktop/standard