Uttak av eiendeler eller tjenester

Skatteplikt kan oppstå for selskapet når en eiendel eller tjeneste tas ut til eget bruk, overføres som gave eller utdeles som utbytte.

Uttaksbeskatning kan være aktuelt i de tilfeller der selskapet anskaffer eiendeler som hovedsaklig benyttes privat av aksjonæren eller dennes nærstående, og det ikke ytes fullt vederlag.

Overføring av formuesgoder til/fra aksjeselskapet skal som hovedregel prises "til markedsverdi/omsetningsverdi".Markedsverdi eller omsetningsverdi er den prisen som en selger av kapitalgjenstander/formuesgoder kan forvente å få fra en uavhengig kjøper/selger.

Salg av formuesgoder til aksjeselskap til overpris eller kjøp til underpris er skattepliktig som uttak og skal legges til inntekten på skattemeldingen til aksjonær.

Inntekten/uttaksfordelen for aksjonæren fastsettes som hovedregel til differansen mellom betalt vederlag og markedsprisen.

I tilfeller hvor omsetningsverdien ikke gir dekning for selskapets omkostninger og en rimelig forrentning av den innskutte kapital, kan imidlertid uttaksfordelen på visse vilkår fastsettes ved skjønn.

Selskapet må føre uttaket i sin skattemelding og innrapportere utbytte på aksjonæren i aksjonærregisteroppgaven.

For mer informasjon kan du se Skatte-ABC, Uttak av fomuesobjekter og/eller tjenester.