Se mine saksdokumenter (partsinnsyn)

Du har rett til å gjøre deg kjent med innholdet i saksdokumenter som er knyttet til dine egne saker, men du må som hovedregel aktivt be om innsyn i dokumentene.

Det kan for eksempel være en klagesak eller vedtak om tvangsmulkt som gjelder deg og som Skatteetaten behandler. Som hovedregel har du rett til å gjøre deg kjent med innholdet i saksdokumentene som har betydning for avgjørelser om deg selv. 

I noen tilfeller kan opplysninger som kan avsløre forretningshemmeligheter, dokumenter som er utarbeidet i saksforberedelsen og dokumenter som er egnet til å undergrave Skatteetatens kontrollvirksomhet, unntas fra innsyn i egne saksdokumenter (partsinnsynet).

Slik ber du om innsyn i egne saksdokumenter

Når vi gir innsyn i saksdokumenter (partsinnsyn), må vi være helt sikre på at vi gir opplysningene til rett person. Du må derfor enten:

  • logge deg inn og sende oss en forespørsel
  • om du har saksnummer er det til stor hjelp om du oppgir det

eller du kan:

  • sende brev til oss – Skatteetaten, Postboks 9200, Grønland. 0134 OSLO

Svar fra oss får du enten i din innboks i Altinn eller til din folkeregistrerte postadresse dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon.

Saksbehandlingstid

Skatteetaten er forpliktet til å behandle innsynskravet ditt "uten ugrunnet opphold". Dersom saksbehandlingen tar uforholdsmessig lang tid, sender vi deg en tilbakemelding der vi forklarer tidsbruken og når vi forventer å kunne gi deg endelig svar.

Taushetsplikt for opplysninger om andre

Innsyn i egne saksdokumenter (partsinnsyn) kan gi deg opplysninger om andre, dersom disse inngår i saksdokumenter som er knyttet til deg. Dersom du mottar taushetsbelagte opplysninger om andre, har du taushetsplikt om disse opplysningene og du kan ikke fritt bruke disse videre. Du kan likevel bruke opplysninger til det formålet de ble gitt til deg.