Gjeldsordning

Hvis du som privatperson har alvorlige gjeldsproblemer, kan en gjeldsordning gi deg mulighet til å få kontroll på økonomien din.

En gjeldsordning er en ordning mellom deg og dine kreditorer om hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din i en begrenset periode, mot å få slettet hele eller deler av restgjelden. Gjeldsordninger kan også omfatte gjeld til det offentlige.

Du kan kontakte NAV for økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

En gjeldsordning kan være en utenrettslig avtale eller en rettslig ordning (gjeldsordning etter gjeldsordningsloven). Som hovedregel kan du ikke søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven før du har forsøkt å komme til enighet om en utenrettslig avtale med kreditorene dine.

 

Utenrettslig gjeldsordning

Dersom du vil søke om en utenrettslig gjeldsordning, må du legge frem samme søknad til alle kreditorene dine.

Hvis Skatteetaten er en av kreditorene dine, vurderer vi søknaden etter de reglene som gir oss mulighet for å gi en betalingsavtale eller en hel eller delvis sletting (ettergivelse) av kravet. Det er ulike regler for dette avhengig av type krav, og det er ikke alle kravtyper vi kan ettergi.

 

Dersom du vil søke om utenrettslig gjeldsordning for skatte- og avgiftskrav, må du

  • vite hvem du skylder penger og hvor mye
  • ha oversikt over dine inntekter og utgifter
  • foreslå et stipulert budsjett for perioden som viser hvor mye du kan betale til kreditorene dine
  • foreslå hvor lenge gjeldsordningen skal vare
  • legge frem det samme forslaget til nedbetaling til Skatteetaten og andre kreditorer

Skatteetaten kan hjelpe deg dersom du trenger

For bidragskrav og andre krav fra Nav, Helfo og Garantikassen for fiskere kan Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav tilby en betalingsordning, men vi kan ikke slette (ettergi) hele eller deler av kravene.

Søknad om hel eller delvis sletting av bidragskrav eller andre krav fra NAV, Helfo og Garantikassen for fiskere, må du sende til de som har vedtatt kravet ditt, det vil si NAV, Helfo eller Garantikassen for fiskere.

Du kan kontakte Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav 

  • for informasjon om utenrettslig gjeldsordning
  • dersom du trenger oversikt over dine bidrags- og tilbakebetalingskrav

Rettslig gjeldsordning

Hvis du vil søke om en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, må du sende søknad om å åpne gjeldsforhandlinger til den alminnelige namsmannen.

Namsmannen hører under Politi- og lensmannsetaten og har myndighet til å kreve inn krav ved tvang. De er også ansvarlige for å bistå deg i forbindelse med rettslig gjeldsordning.

Du finner mer om rettslig gjeldsordning og hvordan du søker hos politiet.