Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Utleie av løsøre

Gjelder for deg som leier ut bilen eller andre gjenstander, for eksempel verktøy, tilhenger eller andre eiendeler.

Utleie av bil og andre gjenstander

Når du også bruker gjenstanden og/eller bilen din privat og brutto utleieinntekt er maksimalt 10 000 kroner i året, skal du ikke betale skatt av utleien. Hvis utleieinntektene overstiger 10 000 kroner skal inntektene rapporteres i skattemeldingen. Det er det samme om utleien skjer privat eller gjennom en formidler (applikasjon eller nettjeneste som nabobil.no).

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse om skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass for ytterligere informasjon.

Fradrag

Kostnader du har i forbindelse med bilutleien er fradragsberettiget ved skattepliktig utleie.

Siden kostnader ved privat bruk av bilen ikke er fradragsberettiget, må det foretas en fordeling av kostnadene, slik at bare den del av kostnadene som knytter seg til utleien kommer til fradrag.

For å forenkle behandlingen er det i forskrift om taksering av formues-, inntekts-, og fradragsposter som må fastsettes ved skjønn til bruk ved fastsettingen for 2019 (takseringsregelen 2019) § 1-3-20 fastsatt fradragsregler for bruk av bil i yrket. I følge denne bestemmelsen gis det «fradrag for bruk i yrket med kr 3,50 per km (...) for bil som ikke skattlegges som yrkesbil.» Denne fradragssatsen er basert på at skattyter dekker alle kostnadene ved bilholdet, herunder drivstoff. Satsen passer ikke i tilfeller hvor leietakeren dekker kostnader til drivstoff i tillegg til leien.

Skattedirektoratet har kommet til at satsen kan brukes for inntektsåret 2019, men med reduksjon hvor leietakeren dekker drivstoff selv. I slike tilfeller må satsen reduseres til kr 2,80 per km. Tilsvarende prosentvise reduksjon (det vil si 20 %) av ordinær sats må også foretas ved utleie av andre fremkomstmidler der leietaker dekker drivstoff. Ordinære satser for øvrige fremkomstmidler fremgår av takseringsreglene § 1-2-6.

Hvordan føre dette i skattemeldingen

Du må oppgi leieinntektene i skattemeldingen dersom brutto leieinntekter overstiger 10 000 kroner. Brutto leieinntekter oppgir du i skattemeldingen din. 

Du kan også få noen fradrag som skal føres i skattemeldingen. Du kan f.eks. fradragsføre andelen til nettbasert markedsplass.

Når det gjelder fradrag for bilkostnader, så skjer fradragsføring etter sats med mindre bilen anses som yrkesbil. Hvis leietakerne dine har dekket drivstoff skal du benytte en sats på kr 2,80 per km som leietakerne har kjørt bilen din. Dersom bilen er kjørt for eksempel 1 000 km i løpet av uteleieforholdet blir følgelig fradraget ditt på kr 2 800 (1000 km x kr 2,80).

Skatt på 22 prosent (2019 og 2020) beregnes av din nettoinntekt, det vil si utleieinntekt fratrukket fradrag.