Utleie av løsøre

Gjelder for deg som leier ut bilen eller andre gjenstander, for eksempel verktøy, tilhenger eller andre eiendeler.

Utleie av bil og andre gjenstander

Når du også bruker gjenstanden og/eller bilen din privat og brutto utleieinntekt er maksimalt 10 000 kroner i året, skal du ikke betale skatt av utleien. Hvis utleieinntektene overstiger 10 000 kroner, skal inntektene rapporteres i skattemeldingen. Det er det samme om utleien skjer privat eller gjennom en formidler (applikasjon eller nettjeneste som nabobil.no).

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse om skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass for ytterligere informasjon.

Fradrag

Kostnader du har i forbindelse med bilutleien er fradragsberettiget ved skattepliktig utleie.

Siden kostnader ved privat bruk av bilen ikke er fradragsberettiget, må det foretas en fordeling av kostnadene, slik at bare den del av kostnadene som knytter seg til utleien kommer til fradrag.

For å forenkle behandlingen er det i Forskrift om taksering av formues-, inntekts-, og fradragsposter mv (Takseringsreglene for 2021)  § 1-3-20 fastsatt fradragsregler for bruk av bil i yrket. Ifølge denne bestemmelsen gis det «fradrag for bruk i yrket med kr 3,50 per km (...) for bil som ikke skattlegges som yrkesbil.» Denne fradragssatsen er basert på at skattyter dekker alle kostnadene ved bilholdet, herunder drivstoff. Satsen passer ikke i tilfeller hvor leietakeren dekker kostnader til drivstoff i tillegg til leien.

Skattedirektoratet har kommet til at satsen kan brukes for inntektsåret 2021, men med reduksjon hvor leietakeren dekker drivstoff selv. I slike tilfeller må satsen reduseres til kr 2,80 per km. Tilsvarende prosentvise reduksjon (det vil si 20 %) av ordinær sats må også foretas ved utleie av andre fremkomstmidler der leietaker dekker drivstoff. Ordinære satser for øvrige fremkomstmidler fremgår av takseringsreglene § 1-3-20.

Hvordan føre dette i skattemeldingen

Du må oppgi leieinntektene i skattemeldingen som kapitalinntekt dersom brutto leieinntekter overstiger 10 000 kroner. 

  • Har du fått skattemelding i nytt format, må du legge inn inntektene under tema - Andre inntekter - Andre kapitalinntekter utenom lønnstakerforhold og næringsvirksomhet.
  • Har du fått skattemelding i gammelt format, legger du inn inntektene i post 3.1.12.

Fradrag som kan trekkes fra inntekten

Eksempelvis kan du få fradrag for det det koster å tilby (markedsføre) det du vil leie ut. Kostnadene for markedsføringen trekker du fra brutto leieinntekter. Det betyr at det er overskuddet ved utleien du fører opp som kapitalinntekt i skattemeldingen.

Dersom du leier ut bilen din så skal fradraget gjøres etter sats, med mindre bilen anses som yrkesbil. Hvis den du leier bilen til har dekket drivstoffet skal du benytte en sats på kr 2,80 per km som leietaker har kjørt bilen din.

Eksempel:

Dersom du leier ut bilen til kroner 15 000 og bilen er kjørt 1 000 km i løpet av uteleieforholdet, blir fradraget i leieinntektene kroner 2 800 (1000 km x kroner 2,80). Det betyr at du skal oppgi kroner 12 200 i leieinntekter.

Dokumentasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.