Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.

Forretningsmodellene i delingsøkonomien bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden. Hva det betyr for din skatt er avhengig av hvilken form for delingsøkonomi det gjelder:

Tjenester og gjenytelser

Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger, for eksempel jeg legger tak i ditt hus og du setter inn nye vinduer i mitt hus. Skattemessig er det uten betydning om fordelene fås i form av penger eller naturalinntekter. Dersom vilkårene for øvrig er oppfylt, er alle fordeler vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet som skattepliktig inntekt.

Hvor går grensen mellom hobby og virksomhet?

Grensen mellom hobby og virksomhet er ikke klart definert. Se Skatte-ABC for ytterligere informasjon. Om du er usikker kan du kontakte oss. For å fastslå hvorvidt det er snakk om hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt aktiviteten som utføres:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Ulovlig inntekt

Også ulovlig inntekt er skattepliktig. Virksomheten beskattes når den enten er klart ulovlig eller den juridiske statusen uavklart. Ulovlig virksomhet på grunn av manglende tillatelse i et offentlig reguleringssystem er ingen skattefritaksgrunn, jf. Brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 8. september i Utv. 1999/200, hvor det også fremgår at «gitt at de alminnelige skattepliktsvilkår ellers er oppfylt, må en kunne stille opp en hovedregel om skatteplikt uansett en fordel større eller mindre sammenheng med ulovlige handlinger.»

footer/desktop/standard