Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der privatpersoner selger tjenester eller leier ut eiendeler direkte eller ved hjelp av formidlingsselskaper.

Forretningsmodellene i delingsøkonomien bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden. Hva det betyr for din skatt er avhengig av hvilken form for delingsøkonomi det gjelder:

Tjenester og gjenytelser

Noen delingsmodeller baserer seg på andre gjenytelser enn penger. Det vil si at det bare er tjenester involvert, og ikke penger. Et eksempel: jeg legger tak i ditt hus og du setter inn nye vinduer i mitt hus. Skattemessig er det uten betydning om fordelene fås i form av penger eller naturalinntekter. Dersom vilkårene ellers er oppfylt, er alle fordeler vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet skattepliktig inntekt.

Hvor går grensen mellom hobby og virksomhet?

Grensen mellom hobby og virksomhet er ikke klart definert.

For å fastslå om du driver næringsvirksomhet må man vurdere om din virksomhet:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende

I vår veiviser kan du svare på inntil fem spørsmål, og få et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke.

Hjelpen er beregnet på deg som selger varer, tjenester, blogger, driver med e-sport (gamer) eller driver med utleie i små skala.

Ulovlig inntekt

Også ulovlig inntekt er skattepliktig. Virksomheten beskattes når den enten er klart ulovlig eller den juridiske statusen uavklart. Ulovlig virksomhet på grunn av manglende tillatelse i et offentlig reguleringssystem er ingen skattefritaksgrunn.