Deling av bil og samkjøring

Du skal ikke betale skatt av utleie av bilen din hvis utleieinntekten er inntil 10 000 kroner i året. 

Utleie av bil

Når du også bruker bilen din privat og utleieinntekten er maksimalt 10 000 kroner i året, skal du ikke betale skatt av utleien. Det er det samme om utleien skjer privat eller gjennom en formidler (applikasjon eller nettjeneste som nabobil.no, gomore.com og liknende).

Hvis utleieinntekten er over 10 000 kroner skal den rapporteres i skattemeldingen som inntekt.

Du kan få fradrag for kostnadene ved utleien. Hvis utleier dekker alle kostnadene ved bilholdet, herunder drivstoff, er fradragssatsen kr 3,50 pr kilometer. Hvis leietaker dekker drivstoff selv, kan det brukes en sats på kr 2,80 per kilometer. Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse om skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass for ytterligere informasjon.

Persontransport

Du skal ikke betale skatt dersom du driver persontransport, og hensikten er kun å få dekket selvkost (utgifter til bensin o.l.). Slik kjøring vil i utgangspunktet ikke anses som virksomhet.

Du skal betale skatt dersom det ytes tips for kjøringen som i realiteten er en betaling for turen. Da vil det være skattepliktig inntekt. Dersom du driver persontransport må det vurderes om aktiviteten er skattepliktig virksomhet. Skattemessig er spørsmålet om kjøringen er skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby. 

For å fastslå hvorvidt det er snakk om hobby eller virksomhet må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt aktiviteten som utføres:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Få hjelp til å finne ut om du er næringsdrivende

I vår veiviser kan du svare på inntil fem spørsmål, og få et veiledende svar på om du er næringsdrivende eller ikke.

Hjelpen er beregnet på deg som selger varer, tjenester, blogger, driver med e-sport (gamer) eller driver med utleie i små skala.

Avskrivning og vedlikehold

I næring må bilen aktiveres og saldoavskrives (ikke direkte fradragsføring). Se satser for saldoavskrivning.

Vedlikehold kan fradragsføres, samt f.eks. drivstoff, olje og forsikringer. Verdiforringelse håndteres av reglene om saldoavskrivning. Dersom bilen også brukes privat skal det beregnes en fordel for privat bruk som reduserer fradraget ("tilbakeføring for privat bruk"). Fradrag er uansett bare aktuelt dersom inntekten er skattepliktig.

Deling av bil som hovedinntekt

Dersom du satser på å gjøre kjøring (for eksempel gjennom Uber eller lignende tjenester) til din hovedinntekt, må du forholde deg til de alminnelige skatte- og rapporteringsreglene som gjelder for næringsdrivende. Utgangspunktet er da at inntektene fra kjøringen er skattepliktige fra første krone, og kostnadene forbundet med kjøringen er fradragsberettiget. Du vil få fradrag for drivstoff, forsikring, mv. etter vanlige regler. Bruker du bilen også privat, vil fradraget reduseres.

Du må levere skattemelding for næringsdrivende. Du slipper å levere næringsoppgave i tillegg hvis omsetning er under 50 000 kroner. Sjekk hvilken type skattemelding for næringsdrivende som er aktuell for deg.