Kort om arbeid i hjemmet sett fra arbeidstakersiden

Her er en kort omtale om noen forhold som er viktige for den som skal utføre arbeidet eller oppdraget.

Ordnede forhold kan gi økt trygghet og økonomiske fordeler

For den som utfører lønnet arbeid i eller i tilknytning til arbeidsgiverens hjem, vil et ordnet og lovlig arbeidsforhold gi fordeler. For det første gir det større trygghet for arbeidstakeren ved at registrert inntekt kan gi økonomiske fordeler ved blant annet oppsigelse. Det kan også gi trygderettigheter som sykepenger og opptjening av pensjonspoeng. Det er ellers viktig at en er med og betaler den skatten en er pliktig til og dermed betaler sin del av fellesgodene i samfunnet.

Spesielt om utenlandske arbeidstakere/au pair

Du vil normalt være medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag. Sjekk med NAV om reglene for dette og hvilke andre rettigheter du har i trygdesystemet.

Første gang du skal bestille skattekort, må du møte på skattekontoret for å legitimere deg. Husk å bestille time på forhånd. Du må legge frem gyldig pass eller annet identitetsdokument som er godkjent som reisedokument innenfor EU. Nordiske statsborgere kan legge frem gyldig førerkort og en utskrift fra den enkelte stats folkeregister som ikke er eldre enn tre måneder. Har du ikke fødselsnummer/D-nummer fra før vil du få tildelt det. Nummeret står på skattekortet og brukes til å identifisere deg hos offentlige myndigheter.

For mer informasjon, se Informasjon til utenlandske arbeidstakere. NAV og Skatteetaten kan gi nærmere opplysninger.

Rettigheter i et tjenesteforhold

Merk at det går et viktig skille mellom enkeltstående oppdrag og arbeid som er utført i et tjenesteforhold. I det siste tilfellet kan du ha krav på feriepenger fra arbeidsgiveren og sykepenger om du blir syk. Arbeidstilsynet kan gi nærmere informasjon om reglene for ferie og feriepenger. NAV kan gi nærmere informasjon om reglene for sykepenger.

Mange 6 000-kroners oppdrag kan bli skattepliktig virksomhet

Vilkårene for at du kan ta imot lønn etter den forenklede ordningen for arbeid i hjemmet til arbeidsgiveren er omtalt her. Utbetalinger inntil 6 000 kroner totalt fra en arbeidsgiver samme inntektsår er ikke skattepliktig inntekt og skal ikke føres i skattemeldingen. Beløpsgrensen gjelder for husstanden fordi betalinger for private arbeidsoppdrag knyttet til hjem eller fritidsbolig anses normalt som utbetalt på vegne av husstandsfellesskapet. Mottar du 6 000 kroner fra flere personer i den samme husstanden, vil lønnen være skattepliktig.

Grensen på 6 000 kroner for skattefri lønn, gjelder ikke dersom du tar imot betalingen som ledd i næring. Utfører du mange håndverksoppdrag eller renholdsoppdrag osv. hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som næringsvirksomhet. Sjekk gjerne vår veiviser «Er jeg næringsdrivende?».  Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som næringsvirksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for næringsdriften. Kontakt oss dersom du er i tvil..

Ikke drive næring innen samme fagfelt

Merk at for at du skal kunne ta imot lønn etter forenklet ordning, kan du ikke være selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.

Videre kan du ikke ta på deg privat arbeid via avtaler som er inngått med den ordinære arbeidsgiveren din. Dersom firmaet du arbeider i lager et arrangement slik at de ansatte tar firmaets oppdrag som private oppdrag i hjemmet, vil dette bli sett på som en illojal omgåelse av skattereglene. For eksempel kan ikke et entreprenørfirma la sine ansatte ta en del av entreprisen privat for å spare arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Skattemyndighetene kan sette slike arrangementer til side.

Ta vare på meldingene om lønnet arbeid i hjemmet

I et ordinært arbeidsforhold vil du få lønnsslipp for hver lønning og en sammenstilling over det du har tjent i januar året etter inntektsåret. Etter den forenklede ordningen skal arbeidsgiveren gi deg et eksemplar av den forenklede meldingen hver gang du får utbetalt lønn. Du vil derimot ikke få en sammenstilling i januar året etter inntektsåret. Lønn som er innrapportert til skatteetaten på den forenklede meldingen blir tatt med i skattemeldingen din. Mangler beløpet i skattemeldingen eller det er feil, må du føre opp rett beløp. Derfor må du ta godt vare på ditt eksemplar av de forenklede meldingene slik at du vet hva du har fått utbetalt i løpet av året. Meldingene vil være ditt bevis på hvor mye forskuddstrekk som er foretatt i lønnen. Beløp som er trukket i skatt skal komme til fradrag i fastsatt skatt ved skatteavregningen.