Vilkår for å kunne bruke den forenklede ordningen

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal kunne bruke den forenklede ordningen.

Arbeid på eller i tilknytning til hjemmet eller hytta

Oppdraget må gjelde privat arbeid på eller i tilknytning til hjemmet eller fritidseiendommen din. Ordningen omfatter ikke arbeid på byggeplassen før innflytting, selv om bygget senere skal bli hjemmet ditt. Påkostning etter innflytting blir godkjent som arbeid i hjemmet. Det samme gjelder bygging av garasje.

Eksempel på hva slags arbeid ordningen omfatter:

  • Renhold
  • Hagestell
  • Snømåking
  • Arbeid på bygning, hage, kjøretøy og løsøre
  • Klippe husstandsmedlemmer
  • Lufte hunden

Arbeidet skal i utgangspunktet skje ved hjemmet. Når det er mest praktisk å utføre arbeidet hjemme hos den private arbeidstakeren, kan gjenstanden likevel tas med hjem dit.

Arbeidsgiver som privatperson

Den som engasjerer arbeidstaker, må gjøre dette som privatperson og ikke som næringsdrivende. Selv om du driver næring til daglig, kan du ta i bruk den forenklede ordningen når ansettelsen gjelder arbeid i hjemmet ditt. Det blir da regnet som et privat forhold uten tilknytning til næringsvirksomhet. Lønnsutgiftene gir ikke rett til inntektsfradrag i næringsvirksomhet. Dersom lønna gir fradragsrett for arbeidsgiver, er det utenfor ordningen.

Oppdragstaker kan ikke drive næring i samme bransje

Den du engasjerer må kunne ta oppdraget som arbeidstaker. Det vil si at vedkommende ikke kan drive næring innen det fagfeltet som oppdraget gjelder. Den forenklede ordningen gjelder heller ikke dersom du engasjerer et firma med flere arbeidere. Det er ditt ansvar å kontrollere om oppdragstakeren er et registrert firma eller selvstendig næringsdrivende. Vit hvem du handler med og unngå ubehagelige overraskelser. Ta bakgrunnssjekken, som du finner på handlehvitt.no

Avtalen må være inngått mellom private

Oppdraget må være avtalt mellom privatpersoner. Du kan ikke inngå en avtale via arbeidsgiveren til den som skal utføre arbeidet. Dersom et firma lager en ordning slik at de ansatte tar firmaet sine oppdrag som private oppdrag i hjemmet til oppdragsgiveren, blir dette sett på som en illojal omgåelse av skattereglene. Skattemyndighetene kan sette til side slike ordninger. For eksempel kan ikke et entreprenørfirma la sine ansatte ta en del av entreprisen privat for å spare arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.

Inntil 60 000 kroner i lønn og feriepenger

Lønnsutbetalingene må til sammen ikke overstige 60 000 kroner per år. Kontantlønn, feriepenger, sykepenger og verdien av eventuell fri kost og losji som arbeidstakeren har mottatt, skal regnes med.

Beløpsgrensen gjelder samlet for hele husstanden. Tallet på medlemmer i husstanden er ikke avgjørende. Bare én person i husstanden kan stå som arbeidsgiver for arbeid i hjemmet for ett og samme år. Du kan derfor ikke regne 60 000 kroner fra deg og i tillegg 60 000 kroner fra ektefellen eller samboeren din. I generasjonsboligen gjelder grensen for hver av husstandene dersom de har egne hushold.

Du kan lese mer om lønn for privat pass av barn under 12 år og pass av eldre barn som har særskilt behov for omsorg og pleie.

Ikke når det er gitt tilleggstjenester

Den forenklede ordningen kan brukes i tilfeller der arbeidstakeren får mat og husrom i forbindelse med gjennomføring av arbeidet. Da skal verdien av fri kost og losji legges til kontantlønnen.

Du kan ikke bruke den forenklede ordningen dersom du har dekket arbeidstakerens utgifter kontant utenom lønn, eksempel utbetalt bilgodtgjørelse, eller har gitt andre naturalytelser enn mat og husrom (kost og losji). Da må du følge oppgjørsordningen for vanlige arbeidsgivere. Fritak for arbeidsgiveravgift gjelder fremdeles dersom summen av lønn, utgiftsgodtgjørelse og naturalytelser ikke overstiger 60 000 kroner.