Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skatteregler for betalt barnepass

For foreldre, praktikanter/au pair og dagmammaer gjelder det særskilte skatteregler for betalt barnepass.

Informasjonen vi her gir, gjelder ved barnepass i barnets hjem eller i barnepassers hjem. Med dagmamma mener vi en som driver privat barnepassvirksomhet i eget hjem, men ikke familiebarnehage. 

Barn under 12 år og eldre barn med særskilt behov for omsorg og pleie

Reglene gjelder ved betaling for pass og stell av barn som i inntektsåret er under 12 år, og likeledes ved pass av eldre barn som har særskilt behov for omsorg og pleie på grunn av handikap eller lignende. Kontakt oss dersom det er tvil om forholdet kommer inn under reglene for barn som er 12 år eller eldre som trenger omsorg og pleie.

For annet lønnsarbeid i hjemmet gjelder det andre regler. For mer informasjon, les om lønnsarbeid i hjemmet

For informasjon om au pair-arbeid, les om reglene for arbeidstakerog arbeidsgiver. 

Ingen arbeidsgiveravgift

Selv om foreldre er arbeidsgiver for person som passer barn i barnets hjem (praktikant, au pair, barnevakt o.l.), skal de ikke betale arbeidsgiveravgift. Foreldrene betaler heller ikke arbeidsgiveravgift for betaling til dagmamma som passer barn i sitt (barnepassers) eget hjem. 

Trygdeavgift og minstefradrag

Den som passer barn i barnets hjem er arbeidstaker og kan kreve minstefradrag i lønnsinntekten. Dagmammaer som passer barn hjemme hos seg selv, kan kreve minstefradrag i arbeidsvederlaget. Dagmammaer skal betale trygdeavgift etter samme sats som lønnstakere og ikke etter høy sats som gjelder for andre næringsdrivende.

Trygdeavgiftssatsen er nå 8,2 prosent. 

Plikt til å levere a-melding

Foreldre skal sende a-melding for praktikanter/au pair og andre som passer barn i barnets hjem. Les mer om dette under avsnittet "Når du er arbeidsgiver". Foreldrene skal også sende a-melding for betaling til dagmamma som passer barn i eget hjem. Les nærmere om dette i avsnittet "Når du ikke er arbeidsgiver". 

Fordeler ved ordnede forhold

Det gir større trygghet når arbeidsforholdet er registrert, og barnepasset skjer under ordnede forhold. Betalt barnepass kommer på denne måten på linje med annet lønnet arbeid. For dem som passer barna, er det ofte en fordel å ha egen registrert inntekt. Det kan få betydning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet sykepenger. De vil også kunne opparbeide pensjonspoeng eller pensjonsbeholdning. 

Flere opplysninger

NAV-kontoret og skattekontoret i kommunen din kan gi flere opplysninger.