Informasjon for foreldre

Foreldre som betaler for barnepass har bestemte rettigheter og plikter med hensyn til skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Vi går gjennom de viktigste reglene her. Det er nok at en av foreldrene fyller ut de skjemaene som trengs.

Fradrag for barnepassutgifter (foreldrefradrag)

Du kan kreve fradrag i inntekten for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn du bor sammen med. I skattemeldingen din finner du mer om hvem som har rett til foreldrefradrag.

Du må betale for barnepass via bank for å ha fradragsrett ved utbetaling som samlet i løpet av året utgjør 10 000 kroner eller mer. Flere betalinger som gjelder samme avtale om barnepass anses som én betaling ved vurdering av beløpsgrensen, for eksempel ved betaling hver måned for fast barnepassordning.

Kontantstøtte

Du får foreldrefradrag selv om du får kontantstøtte fra NAV eller din kommune.

Ingen arbeidsgiveravgift

Foreldre skal ikke betale arbeidsgiveravgift for betaling for barnepass.

Når du er arbeidsgiver

Du må registrere arbeidsforholdet, velge oppgjørsmåte og trekke skatt

Du regnes som arbeidsgiver når du lønner en person for å passe barnet hjemme hos deg. Praktikant/au pair eller en annen som passer barn i barnets (ditt) hjem anses som arbeidstaker. Du må du registrere arbeidsforholdet hos skattemyndighetene og trekke skatt av lønnen. Du kan velge mellom to betalingsmåter for den skatten som du trekker av lønnen til praktikanten. Den oppgjørsmåten du velger, må du holde deg til gjennom hele året.

Er barnepasset utført i et tjenesteforhold, har arbeidstakeren krav på feriepenger. Lønn for enkeltstående barnepassoppdrag (typisk barnevakter) gir ikke grunnlag for feriepenger. Se kapittelet "Informasjon for praktikanter og dagmammaer som passer barn i barnets hjem".

Du har ikke meldeplikt til NAV Aa-register (et arbeidstaker-arbeidsgiver-register) om arbeidsforhold som gjelder privat pass av barn under 12 år. Det er fordi du ikke skal betale arbeidsgiveravgift for arbeidstakeren.

Kost og losji

Har den som passer barn i barnets hjem fri kost og losji, er dette en skattepliktig fordel for arbeidstakeren. Merk deg at verdien av fri kost og losji skal legges til lønnen ved skatteoppgjøret.

I desember kunngjøres satsene for verdien av fri kost og losji for det kommende året.

1. Den forenklede oppgjørsordningen

Reglene om forenklet oppgjørsordning er innført for å gjøre det enklere å engasjere privatpersoner til arbeid i hjemmet, herunder barnepass.

Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Hver gang du utbetaler lønn, skal "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04" fylles ut. Opplysningene blir sendt automatisk til Skatteetaten.

Du får automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk).

Merk deg at du ikke kan benytte oppgjørsordningen dersom du har gitt barnepasser kontante utgiftsgodtgjørelser utenom lønnen eller andre naturalytelser enn kost og losji. Da må du benytte ordinær a-melding.

Fødselsnummeret er «arbeidsgivernummer»

I den forenklede ordningen skal du bruke ditt eget fødselsnummer som arbeidsgivernummer. Fødselsnummeret skal brukes i kontakten med skattemyndighetene og NAV. Dersom du som næringsdrivende arbeidsgiver har fått tildelt et organisasjonsnummer, må du ikke bruke dette nummeret i den forenklede ordningen.

Forskuddstrekk (skattetrekk)

Som arbeidsgiver skal du beregne forskuddstrekk og gi oppgjør for dette til Skatteetaten.

Samtidig som du betaler ut lønnen, trekker du skatt og betaler inn beløpet til Skatteetaten. Hvor mye skatt du skal trekke følger av skattekortet til arbeidstakeren, som du henter elektronisk fra Skatteetaten via denne tjenesten. Fyller du ut meldingen elektronisk kan du hente skattekortet automatisk inn i meldingen.

Er du hovedarbeidsgiver er skattekortet et tabellkort eller et prosentkort. Tabelloversikt finner du her. For en biarbeidsgiver vil skattekortet være et prosentkort. Forskuddstrekket skal da regnes i prosent av lønnen.

Hvis den du betaler lønn til ikke har skattekort fra før, må du be ham eller henne bestille skattekort. Mangler du skattekortopplysninger, må du trekke skatt med 50 prosent.

Du skal ikke trekke skatt av feriepenger som du betaler ut året etter opptjeningsåret, dvs. i ferieåret, men "Melding om lønnet arbeid i hjemmet A04" må likevel leveres. Blir arbeidsforholdet avsluttet i opptjeningsåret, skal du betale ut feriepengene straks, og du må trekke skatt etter skattekortet.

Ved små lønnsutbetalinger skal du ikke trekke skatt

Du kan unnlate å trekke skatt dersom:

  • lønnen til en person ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av inntektsåret.
  • samlet forskuddstrekk i en kalendermåned ikke overstiger 100 kroner
  • lønnen til en person ikke overstiger 500 kroner i en kalendermåned

Melding om lønnsslipp

En utskrift av den elektroniske meldingen eller en kopi av meldingen på papir skal du gi til arbeidstakeren ved hver utbetaling. Meldingen gjelder som lønnslipp og kvittering på foretatt forskuddstrekk.

Etter den forenklede ordningen skal du ikke gi arbeidstakeren en sammenstilling i januar året etter inntektsåret slik andre arbeidsgivere må gjøre. Arbeidstakeren må derfor ta vare på meldingen(e) for kontroll av sin skattemelding.

Ta vare på din del

Ditt eksemplar av meldingen lagrer du/tar du vare på som dokumentasjon. Ved å fylle ut meldingen og ta vare på din del i tre år, oppfyller du myndighetenes krav til lønnsregnskap.

2. Ordinær a-melding

Kan du ikke benytte den forenklede oppgjørsordningen for utbetalinger du har gitt barnepasser, må du benytte ordinær a-melding. Du kan registrere den direkte i Altinn.

Opplysningene blir sendt automatisk til Skatteetaten.

Du får automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskuddstrekk).

Fødselsnummeret er «arbeidsgivernummer»

Som privat arbeidsgiver skal du bruke ditt eget fødselsnummer som arbeidsgivernummer. Fødselsnummeret skal brukes i kontakten med skattemyndighetene og NAV. Dersom du som næringsdrivende arbeidsgiver har fått tildelt et organisasjonsnummer, må du ikke bruke dette nummeret ved betaling for barnepass.

Forskuddstrekk (skattetrekk)

Som arbeidsgiver skal du beregne forskuddstrekk og gi oppgjør for dette til Skatteetaten.

Samtidig som du betaler ut lønnen, trekker du skatt og setter beløpet inn på en særskilt skattetrekkskonto. Hvor mye skatt du skal trekke følger av skattekortet til arbeidstakeren, som du henter elektronisk fra Skatteetaten via denne tjenesten.

Er du hovedarbeidsgiver er skattekortet et tabellkort eller et prosentkort.  Tabelloversikt finner du her. For en biarbeidsgiver vil skattekortet være et prosentkort. Forskuddstrekket skal da regnes i prosent av lønnen.

Hvis den du betaler lønn til ikke har skattekort fra før, må du be ham eller henne bestille skattekort. Mangler du skattekortopplysninger, må du trekke skatt med 50 prosent.

Du skal ikke trekke skatt av feriepenger som du betaler ut året etter opptjeningsåret, dvs. i ferieåret, men a-meldingen må likevel leveres. Blir arbeidsforholdet avsluttet i opptjeningsåret, skal du betale ut feriepengene straks, og du må trekke skatt etter skattekortet.

Etter utgangen av hver kalendermåned skal du sende inn a-melding hvor utbetalte ytelser og forskuddstrekk fremgår. Fristen for å sende inn a-melding er den 5. i måneden etter kalendermåneden opplysningene gjelder for. Forskuddstrekk skal betales i seks terminer. En termin består av de to foregående kalendermåneder slik at januar og februar er termin 1, mars og april er termin 2 osv. Fristen for å betale inn forskuddstrekk er 15 dager etter terminens slutt.

Ved små lønnsutbetalinger skal du ikke trekke skatt

Du kan unnlate å trekke skatt dersom:

  • lønnen til en person ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av inntektsåret.
  • samlet forskuddstrekk i en kalendermåned ikke overstiger 100 kroner
  • lønnen til en person ikke overstiger 500 kroner i en kalendermåned

Sammenstilling

Innen 1. februar skal du gi arbeidstakeren en oversikt over hva du har innrapportert på a-meldingen forrige år. Du bestemmer selv hvordan denne oversikten/sammenstillingen skal se ut, men sammenstillingen skal inneholde opplysninger om varigheten av ansettelsen, lønn, forskuddstrekk, feriepengegrunnlag og mye annet. Arbeidstakeren må ta vare på sammenstillingen for kontroll av skattemeldingen.

Når du ikke er arbeidsgiver

Dersom dagmammaen passer barnet ditt hjemme hos seg selv, er du ikke arbeidsgiver. Når du ikke er arbeidsgiver, trenger du ikke registrere arbeidsforholdet i NAV Aa-registeret eller trekke skatt av lønnen. Du vil likevel ha plikt til å levere a-melding for betaling til dagmammaen. Du kan registrere a-meldingen direkte i Altinn. Opplysningene blir sendt automatisk til Skatteetaten.

Sammenstilling

Innen 1. februar skal du gi arbeidstakeren en oversikt over hva du har innrapportert på a-meldingen forrige år. Du bestemmer selv hvordan denne oversikten/sammenstillingen skal se ut. Dagmammaen må ta vare på sammenstillingen for kontroll av skattemeldingen.