Barnepasser (dagmamma) som passer barn hjemme hos seg selv

Dersom du er barnepasser (dagmamma) og passer barna hjemme hos deg selv, er du selvstendig næringsdrivende.

Når barna du passer er under 12 år eller de er eldre og har særskilt behov for omsorg og pleie, for eksempel på grunn av et handikap, har du som dagmamma flere fordeler i forhold til andre selvstendig næringsdrivende.

Ikke regnskap

Du behøver ikke føre regnskap for barnepassvirksomheten. Du behøver heller ikke legge næringsoppgave eller eget oppgjørsskjema ved skattemeldingen.

Lavere trygdeavgift enn andre næringsdrivende

Du skal betale trygdeavgift etter samme sats som lønnstakere.

Skattemelding, fradrag for mat og slitasje og minstefradrag

Inntekten fra a-meldingen som er sendt inn av barnets foreldre vil fremkomme i skattemeldingen til barnepasser (dagmamma). Brutto vederlag fra foreldrene vil normalt være splittet i en del som er utgiftsgodtgjørelse, og en del som er skattepliktig arbeidsvederlag. Den delen av vederlaget som gjelder godtgjørelse for mat og slitasje (utgiftsgodtgjørelsen), skal ikke være tatt med ved beregning av inntekten. Pass derfor på at godtgjørelse for mat og slitasje er trukket fra.

Er utgiftsgodtgjørelsen ikke spesifisert i sammenstillingen over det som er innrapportert fra foreldrene, kan du beregne et fradrag for dine driftskostnader i skattemeldingen. Standardfradraget for kostnader ved barnepass i eget hjem skal utgjøre 50 prosent av det du får utbetalt, men maksimalt 1 248 kroner per måned for hvert barn (satsen for maksimalt standardfradrag for inntektsåret 2020). Velger du å benytte dette standardfradraget, er du bundet av valget i minst fem inntektsår dersom du driver barnepassvirksomheten din så lenge og forholdene ikke endrer seg vesentlig.

I den grad du ikke er bundet til å benytte dette standardfradraget, kan du i stedet kreve fradrag for dokumenterte faktiske kostnader. I så fall må alle utgiftene føres opp i eget vedlegg. Arbeidsvederlaget og eventuelt overskudd på utgiftsgodtgjørelse inngår i beregningsgrunnlaget for minstefradrag.

Personinntekt

Personinntekten er det netto arbeidsvederlaget som er ført opp på sammenstillingen over innrapporterte beløp, altså etter at kostnader til mat og slitasje i hjemmet er trukket fra. Personinntekt gir grunnlag blant annet for beregning av trygdeavgift og trinnskatt og opptjening av pensjonspoeng eller pensjonsbeholdning.

Rettigheter

Du har vanligvis rett til sykepenger når du blir syk.

Du har også opptjening av alderspensjon. Er du født i 1953 eller tidligere, har du pensjonsopptjening etter gamle regler basert på pensjonspoeng: Når personinntekten er høyere enn folketrygdens grunnbeløp, får du pensjonspoeng og et eget grunnlag for tilleggspensjon fra folketrygden. Ved beregning av pensjonspoeng brukes det gjennomsnittlige grunnbeløpet for året.

Er du født i 1954 eller senere får du opptjening av alderspensjon etter nye regler om opparbeidet pensjonsbeholdning: Årlig pensjonsopptjening utgjør 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt.

Sjekk med NAV om reglene for dette og hvilke andre rettigheter du har i trygdesystemet.

Forskuddsskatt

Den som utbetaler vederlag til næringsdrivende skal ikke trekke forskuddsskatt i vederlaget. Familien som er din oppdragsgiver har derfor ikke foretatt skattetrekk. Du må derfor betale forskuddsskatt. Det er skattekontoret som skriver ut forskuddsskatten. Dersom du ikke har fått skrevet ut forskuddsskatt, eller dersom du mener at forskuddsskatten er feil, kan du kreve endring av forskuddsskatten elektronisk.