OTP - Obligatorisk tjenestepensjon - for deg som er ansatt

OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) er en pensjonsordning som er betalt av din arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din plikter å spare et beløp tilsvarende minst to prosent av din lønn. De fleste arbeidsgivere må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. 

Du kan sjekke om du er med i pensjonsordningen hos Norsk Pensjon.

Du har rett til OTP når du:

  • har fylt 20 år
  • er medlem av folketrygden
  • har minst en 20 prosent stilling

Arbeidsgiveren din skal melde deg inn i pensjonsordningen fra første arbeidsdag, eller fra det tidspunktet du oppfyller kravene som er listet over. Din arbeidsgiver har plikt til å spare til pensjon fra du har tjent mer enn 1G (grunnbeløpet). 

Arbeidsgiveren din betaler et beløp som tilsvarer minimum to prosent av lønnen din til pensjonsordningen. Arbeidsgiver kan velge en høyere prosent, eller sats, innenfor rammene som står i pensjonslovene.

Pensjonsinnretningen beregner innskuddet ut ifra lønnen din arbeidsgiver har rapportert inn.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i pensjonsavtalen, kontakt din arbeidsgiver eller pensjonsinnretning som arbeidsgiver har avtale med.

Hvis du er under 20 år eller har en stilling på under 20 prosent, kan arbeidsgiveren din likevel velge å spare til pensjon for deg. Dette gjelder også sparing når inntekten er under 1G. 

Enkelte arbeidsgivere kan ha en pensjonsordning som er bedre enn minstekravene som er beskrevet over.

Krav til arbeidsgiver

Din arbeidsgiver har plikt til å spare til pensjon for deg når minst ett av disse vilkårene er oppfylt:

  • minst to personer i foretaket har arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling
  • minst én ansatt som ikke har eierinteresser i foretaket og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Hvis arbeidsgiveren ikke har opprettet pensjonsordning

Dersom du mener arbeidsgiveren din har en plikt til å opprette pensjonsordning og ikke har gjort det, kan du tipse Skatteetaten om dette. Du kan være anonym.

Skatteetaten kan:

  • Avgjøre om arbeidsgiveren din må ha en pensjonsordning.
  • Pålegge arbeidsgiveren din å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Pålegget gjelder imidlertid bare fremover i tid. Hvis arbeidsgiveren din ikke har spart pensjon for deg tilbake i tid, er dette et privatrettslig krav mellom deg og arbeidsgiveren din.

Arbeidsgiveren din kan velge å opprette en innskudds-, foretaks- eller en tjenestepensjonsordning.

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. Arbeidsgiver plikter å informere deg om hvilken pensjonsordning du er meldt inn i.

Kontakt din arbeidsgiver eller den pensjonsinnretning som arbeidsgiveren din har avtale med (kan være en bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond), om du ønsker mer informasjon. 

Hvis du jobber i en privat bedrift og har innskuddspensjon, har du en egen pensjonskonto. 

På pensjonskontoen din samles pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsforhold på én konto. Dette gir deg god oversikt over pensjonssparingen fra arbeidsgiverne dine. 

Pensjonskontoen din blir opprettet hos den leverandøren arbeidsgiveren din har valgt. Du kan selv velge å flytte pensjonskontoen til en annen leverandør.

Du må være definert som arbeidstaker for at du skal tas med i pensjonsordningen. Selvstendig næringsdrivende og frilansere er i utgangspunktet ikke definert som arbeidstakere.

Utenlandsk selskap eller NUF

Hvis arbeidsgiveren din er et utenlandsk selskap eller et NUF (norsk avdeling av utenlandsk selskap), kan det være at de har fått fritak fra å opprette pensjonsordning i Norge.

Dette gjelder hvis arbeidsgiveren din har en utenlandsk pensjonsordning som er like god eller bedre enn kravene for en norsk pensjonsordning. 

Sesongarbeider

Som sesongarbeider har du rett til medlemskap i pensjonsordningen hvis du for hvert av de tre siste årene, har arbeidet minst 20 prosent av fulltidsstilling hos arbeidsgiveren din.