Boligsparing for ungdom (BSU)

Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og du kan trekke fra inntil 5 500 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Det er bare de som ikke eier bolig som kan få skattefradrag ved å spare til BSU.

Nytt i 2021

  • Fra 1. januar 2021 er det kun de som ikke eier bolig som får skattefradrag når de sparer i BSU
  • Fra 1. januar 2021 kan du også bruke sparepengene til påkostninger og vedlikehold

Hvem kan spare

Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefradrag. Det er ingen nedre aldersgrense for opprettelse av BSU- konto, men skattefradrag får du først når du har inntekt. Det frarådes at det åpnes en BSU-konto om du er under 17 år og ikke har skattbar arbeidsinntekt.

Sparekontrakten

BSU-konto kan kun opprettes én gang for hver person. Kontrakten inngår du med din bank eller annen spareinstitusjon. Du kan verken ha to BSU-konti eller opprette ny BSU-konto når en tidligere konto er gjort opp.

Du kan flytte BSU-kontoen fra en godkjent spareinstitusjon (for eksempel en bank) til en annen, dersom innskuddsbeløpet overføres direkte mellom spareinstitusjonene.

Årlig sparebeløp og hvor lenge du kan spare

Årlig sparebeløp kan ikke overstige 27 500 kroner. Samlet innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikke overstige 300 000 kroner. Hvis innbetaling overstiger beløpsgrensen, skal det overskytende beløp returneres til deg.

Renter av sparebeløpet kan ikke benyttes som en del av det årlige sparebeløpet. Rentene regnes heller ikke med ved beregning av maksimalt sparebeløp. Rentene kan ikke tas ut før sparebeløpet benyttes til bolig. Du kan imidlertid ta ut renter som påløper fra og med det inntektsår du fyller 34 år.

Fra 2021 gis det ikke fradrag når du per 31. desember i inntektsåret helt eller delvis eier primær- eller sekundærbolig. Dette gjelder både direkte og indirekte eie. Med indirekte eie menes for eksempel eie i aksjeleilighet eller borettslagsleilighet.

Så lenge kan du spare

Det er ikke noe krav om å spare hvert år. Det er heller ingen begrensning for antall spareår, men det er ikke mulig å fortsette sparingen fra og med det året du fyller 34 år.

Det kan ikke innbetales nye sparebeløp etter at du har begynt å bruke sparemidlene på BSU-kontoen, eller når kontrakten er brutt.

Fradrag for boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du har betalt inn sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med 20 prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. 

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den i skattemeldingen din. Dette forutsetter at du faktisk oppfyller vilkårene for BSU-fradrag.

Hvis fradraget ikke står i skattemeldingen og du faktisk har innbetalt sparebeløpet til en BSU-konto i løpet av året, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Slik vises BSU i skattemeldingen

Ved brudd på reglene for BSU-sparing, skal det i det inntektsåret reglene brytes, gis et tillegg i skatten som er like stort som det skattebeløpet det tidligere er gitt fradrag for. Hvis en del av sparemidlene er brukt slik vilkårene krever, skal det bare gis tillegg i skatt for den delen av midlene som ikke er brukt til anskaffelse av ny fast bolig. Ved deluttak til bolig, vurderes vilkårene ved første gangs uttak.

Sparepengene kan brukes til

  • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (for eksempel kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
  • Kjøpesum for nødvendig tomt til egen bolig
  • Betaling av renter og avdrag på lån på egen bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon.
  • Kostnader til oppussing og oppgradering av egen bolig (påkostning og vedlikehold).
  • Kostnader ved å utvide/bygge på egen bolig, herunder tilbygg og garasje tilknyttet boligen.

Sparepengene kan ikke brukes til

  • kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på, andre eiendommer enn din faste bolig
  • kjøp av fritidseiendom