Bustadsparing for ungdom (BSU)

Bustadsparing for ungdom (BSU) er ei spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og du kan trekkje frå inntil 5 500 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Det er berre dei som ikkje eig bustad som kan spare BSU.

Nytt i 2021

 • Fra 1. januar 2021 er det kun de som ikke eier bolig som får skattefradrag når de sparer i BSU
 • Fra 1. juli 2021 kan du også bruke sparepengene til påkostninger og vedlikehold

Kven kan spare?

Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefrådrag. Det er inga nedre aldersgrense for å opprette BSU-konto, men skattefrådrag får du først når du har inntekt. Vi rår deg ikkje til å opne ein BSU-konto om du er under 17 år og ikkje har skattbar arbeidsinntekt.

Sparekontrakten

BSU-konto kan berre opprettast éin gong for kvar person. Kontrakten inngår du med banken din eller ein annan spareinstitusjon. Du kan verken ha to BSU-kontoar eller opprette ein ny BSU-konto når ein tidlegare konto er gjort opp. Du kan flytte BSU-kontoen frå ein godkjend spareinstitusjon (til dømes ein bank) til ein annan, dersom innskotsbeløpet blir overført direkte mellom spareinstitusjonane.

Årleg sparebeløp og kor lenge du kan spare

Det årlege sparebeløpet kan ikkje overstige kroner 25 000. Frå 2021 blir beløpet 27 500 kroner. Samla innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikkje overstige kroner 300 000. Dersom innbetalinga overstig beløpsgrensa, skal det overskytande beløpet returnerast til deg.

Renter av sparebeløpet kan ikkje nyttast som ein del av det årlege sparebeløpet. Ein reknar heller ikkje med rentene når ein bereknar maksimalt sparebeløp. Rentene kan ikkje takast ut før sparebeløpet blir nytta til bustad. Du kan likevel ta ut renter som kjem på frå og med det inntektsåret du fyller 34 år.

Det er ikkje noko krav om å spare kvart år. Det er heller ikkje avgrensa kor mange år ein kan spare, men det er ikkje mogeleg å halde fram med sparinga frå og med det året du fyller 34 år.

Det kan ikkje betalast inn nye sparebeløp etter at du har begynt å bruke sparemidla på BSU-kontoen, eller har brote kontrakten.

Nye reglar frå 2021

Frå 2021 blir det ikkje gitt frådrag når du per 31. desember i inntektsåret heilt eller delvis eig primær- eller sekundærbustad. Dette gjeld både direkte og indirekte eige.

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den i skattemeldingen din. Dette forutsetter at du faktisk oppfyller vilkårene for BSU-fradrag.

Hvis fradraget ikke står i skattemeldingen og du faktisk har innbetalt sparebeløpet til en BSU-konto i løpet av året, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Slik vises BSU i skattemeldingen

 • Kjøp av ny fast bustad til eige bruk (til dømes kjøp av sjølveigarbustad, parts-/aksje-/obligasjonsleilegheit). Det er ikkje noko krav om at ein skal nytte sparebeløpet til førstegongs bustadkjøp.
 • Kjøpesum for nødvendig tomt
 • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterande bustad, nødvendig aksje, part eller obligasjon. Føresetnaden er at ein kjøper bustaden o.a. etter at BSU-kontrakten er inngått.
 • Kjøp av garasje.
 • Påkostnad/vedlikehald av bustad.

 • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eigedomar enn den faste bustaden din. Du kan til dømes ikkje bruke BSU-innskotet til å kjøpe fritidseigedom utan at vilkåra for skattefrådrag blir brotne
 • Til dømes bryt du vilkåra for skattefrådrag om du bruker BSU-innskotet til å kjøpe ein fritidseigedom

Bryt ein reglane for BSU-sparing, skal det i det inntektsåret reglane blir brotne, givast eit tillegg i skatten som er like stort som det skattebeløpet det tidlegare er gitt frådrag for. Dersom ein del av sparemidla er brukte slik vilkåra krev, skal ein berre gi tillegg i skatt for den delen av midla som ikkje er brukte til innkjøp av ny fast bustad. Dersom ein tek ut delar av midla til bustad, blir vilkåra vurderte ved første gongs uttak.

Sparepengene kan brukes til

 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk (for eksempel kjøp av selveierbolig, andels-/aksje-/obligasjonsleilighet). Det er ikke noe krav om at sparebeløpet skal benyttes til førstegangs boliganskaffelse.
 • Kjøpesum for nødvendig tomt
 • Betaling av renter og avdrag på lån på eksisterende bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon.
 • Anskaffelse av garasje. Dette anses å være tilfellet hvis anskaffelsen av garasjen skjer innen fem år etter boligervervet. Garasjen må være tilknyttet boligen.
 • Påkostning og vedlikehold av egen bolig. Dette er nytt fra 1. juli 2021.

Sparepengene kan ikke brukes til

 • Kjøp av, eller nedbetaling av gjeld, på andre eiendommer enn din faste bolig.
 • Eksempelvis kan ikke BSU-innskuddet brukes til kjøp av fritidseiendom uten at vilkårene for skattefradrag brytes.