Kontinuitet - salg av bolig eller annen eiendom som er arvet eller fått i gave

Giver kunne ikke ha solgt eiendommen skattefritt på dødsfalls-/gavetidspunktet.

Oppfylte ikke giver vilkårene for skattefritt salg av bolig – eller fritidseiendommen på dødsfalls-/gavetidspunktet, skal mottaker overta inngangsverdien til giver og givers øvrige skatteposisjoner. Dette kalles kontinuitetsprinsippet.

Det er givers historiske inngangsverdi som skal legges til grunn ved et senere gevinstoppgjør. Historisk inngangsverdi vil typisk være den pris som tidligere eier i sin tid betalte for eiendommen.

Kontinuitet innebærer videre at mottaker trer inn i givers skatteposisjoner, herunder eksempelvis givers eier- og botid.

Om du ikke allerede har opplysningene om givers historiske inngangsverdi, må du skaffe disse innen fristen for levering av skattemelding for det året du mottar eiendommen.

Inngangsverdien på eiendommen skal oppgis i forbindelse med registreringen av formuesverdien på eiendommen i skattemeldingen din det året du mottar eiendommen. Leverer du skattemeldingen på papir, må du opplyse om historisk inngangsverdi i et eget vedlegg til skattemeldingen. Fastsettelsen av historisk inngangsverdi må kunne dokumenteres ved forespørsel.

Dokumentasjon er for eksempel:

  • en historisk kjøpekontrakt
  • opplysninger fra grunnboken
  • prisvurdering fra takstmann/eiendomsmegler

Ved et senere salg av eiendommen, vil denne inngangsverdien være utgangspunktet for gevinstberegningen med mindre du selv oppfyller vilkårene for skattefritak som følge av egen eiertid og brukstid.

Eksempel:

Du har mottatt en hytte i gave fra dine foreldre. Foreldrene dine har eier- og brukstid på kun 3 år på overføringstidspunktet, og oppfyller dermed verken vilkåret om eiertid på 5 år eller vilkåret om brukstid på 5 av siste 8 år. Foreldrene dine kunne dermed ikke ha solgt hytta skattefritt på overføringstidspunktet. Du vil således overta dine foreldres historiske inngangsverdi på eiendommen, dvs. at inngangsverdien blir lik den prisen som foreldrene dine kjøpte eiendommen for.

Ved et senere salg av eiendommen, vil denne inngangsverdien bli lagt til grunn ved en evt. gevinstberegning. Du vil  også overta dine foreldres eier- og brukstid, slik at dersom du selv eier og bruker hytta i ytterligere 2 år etter overføringstidspunktet, så vil vilkåret om eiertid på 5 år og brukstid på 5 av siste 8 år være oppfylt, og du vil da kunne selge hytta uten at eventuell gevinst skattlegges. Selger du med tap, får du ikke fradrag for tapet.

Selger du hytta uten å eie og bruke den i minst 2 år etter overføringstidspunktet, oppfyller du ikke vilkårene til eier- og brukstid. En eventuell gevinst vil være skattepliktig og et eventuelt tap vil være fradragsberettiget. Ved beregning av gevinst/tap skal du ta utgangspunkt i salgssum redusert for inngangsverdien (kostprisen) til dine foreldre.