Skatteregler - salg av bolig eller annen eiendom som er arvet eller fått i gave

Arveavgiften falt bort 1. januar 2014. Endringen har betydning for gaver som er gitt etter 31. desember 2013, og for arv hvor dødsfallet skjedde etter 31. desember 2013.

Bortfallet av arveavgift har betydning for skatteplikten for gevinst og fradragsretten for tap.

Vilkårene for skatteplikten er de samme før og etter 1. januar 2014;

Dersom vilkårene for skattefritt salg ikke er oppfylt, må det foretas en gevinst-/tapsberegning.

Reglene om kontinuitet og diskontinuitet kan imidlertid påvirke boligens inngangsverdi for deg som har fått boligen som gave eller arv, som igjen kan få betydning for beregningen av gevinst/tap ved et skattepliktig salg av eiendommen, i det gevinsten/tapet beregnes ut fra differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien.

Dersom du har arvet eller fått som gave en bolig etter 1. januar 2014, og du ikke selv oppfyller vilkårene for skattefritt salg gjennom egen bruks- og eiertid, vil skatteposisjon til arvelater/giver være avgjørende for gevinst-/tapsberegningen.

I det videre brukes "giver" som en fellesbetegnelse på arvelater eller gaveyter, og tilsvarende "mottaker" for arving, dødsbo og gavemottaker.

Salgsomkostninger

Salgsomkostninger ved et senere salg av boligeiendommen er fradragsberettiget dersom salget er skattepliktig. Fradraget gis ved at salgskostnadene reduserer boligeiendommens utgangsverdi.

Dersom salgssummen er lik boligeiendommens markedsverdi ved overtakelse, (ved diskontinuitet) eller salgssummen er lik den opprinnelige inngangsverdien (ved kontinuitet), vil mottakers salgsomkostninger utgjøre et fradragsberettiget tap.

Dødsbo

Prinsippene om kontinuitet og diskontinuitet gjelder tilsvarende ved fastsettelse av inngangsverdi for dødsbo. Et dødsbo kan ikke opptjene brukstid.