Skatteregler - salg av fritidseiendom i Norge

Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri dersom vilkårene knyttet til bruks- og eiertid er oppfylt.

Det stilles i praksis strengere krav til sannsynliggjøring av fritidsbruk for eiendommer som ikke er typiske fritidseiendommer, for eksempel en byleilighet eller andre boligeiendommer i ordinære boligområder. Du må kunne sannsynliggjøre en bruk som er knyttet til vesentlig fritidspreget opphold og gjøremål, herunder kontakt og tilsyn med familie.

Bruks- og eiertid:

  • Du må ha brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid).
  • Eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt, og mer enn fem år etter at den ble tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført (eiertid).

Bare brukstiden i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig.

  • Midlertidig bruk til annet formål: Dersom eiendommen brukes til annet enn fritidsformål deler av året, er det avgjørende om eiendommen etter en helhetsvurdering fremstår som fritidseiendom. Leies for eksempel eiendommen ut som fast bolig en del av året, vil eiendommen lett miste preg av å være fritidseiendom for deg – da bruken som fast bolig normalt vil være mer intens enn din fritidsbruk. Salg av slik eiendom skal i slike tilfeller behandles etter reglene for salg av boligeiendom.

    Mer sporadisk utleie har ikke betydning så lenge eiendommen for øvrig brukes som fritidseiendom i normal utstrekning, og ikke har fått karakter av å være utleiehytte.
  • Samtidig bruk av en del av boligen som fast bolig og en del som fritidsbolig: Eiendom som er brukt som fritidseiendom av deg og samtidig brukt som fast bolig av en annen eier eller leieboer, vil boligbruken fort medføre at eiendommen mister preg av å være en fritidseiendom for deg. Dette innebærer at eiendommen behandles etter reglene for salg av boligeiendommer.

  • Ulik bruk av hele eiendommen av forskjellige eiere/rettighetshavere: Eies en eiendom av flere og noen bruker den som fast bolig mens andre bruker den som fritidsbolig, vil bruken som fast bolig lett føre til at eiendommen mister sin karakter av å være fritidsbolig, også for de sameierne som bruker den til fritidsformål.

Formuesbeskatning av bolig

Når en boligeiendom formuesbeskattes tas det utgangspunkt i hvordan boligen er registrert i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom). Det betyr at en eiendom som står registrert som helårsbolig, og som ikke er din primærbolig (den du bor i til daglig), normalt vil anses som en sekundærbolig ved beregning av formuesskatt. Dette selv om eiendommen rent faktisk brukes av deg i ferier og fritid som en fritidseiendom.

Skattereglene ved salg

Hva eiendommen står registrert som i matrikkelen, har derimot ingen betydning etter skattereglene ved salg av bolig-/fritidseiendom. Da er det den faktiske bruken som avgjør. Bruker du en eiendom (som formuesskattemessig anses som en sekundærbolig) i rimelig utstrekning til fritidsformål, er det reglene for salg av fritidseiendom som skal brukes.

Skattereglene ved salg av fritidseiendom er således aktuelt ved f.eks. salg av landsted, våningshus på et nedlagt gårdsbruk eller en leilighet i byen så lenge eiendommen brukes på en måte som er vanlig for fritidseiendommer.

Det stilles i praksis strengere krav til sannsynliggjøring av fritidsbruk for eiendommer som ikke fremstår som typiske fritidseiendommer.  Du må kunne sannsynliggjøre en bruk som er knyttet til vesentlig fritidspreget opphold og gjøremål, herunder kontakt og tilsyn med familie.

Ta kontakt med oss om noe er uklart.