Skatteregler - salg av tomt

Gevinst ved salg eller annen realisasjon av tomt vil alltid være skattepliktig, og et eventuelt tap vil være fradragsberettiget.

Hva er en tomt?

 • Som tomt regnes alltid ubebygd grunnareal som er egnet som byggegrunn for bolig, fritidsbolig mv.

Som tomt regnes også helt eller delvis bebygd grunnareal hvis:

 • grunnarealet er egnet for bygging av bolig, fritidsbolig mv. og
 • vederlaget i vesentlig grad må antas å være påvirket av en slik utnyttelse av grunnarealet. Et eksempel på dette vil være der grunnarealets bebyggelse har liten verdi (typisk modent for rivning), slik at kjøpet i realiteten gjelder grunnarealet og ikke bebyggelsen.

Hva regnes som realisasjon?

En tomt anses realisert når eiendomsretten opphører eller overføres til en annen. Det gjelder ved for eksempel:

 • frivillig salg, også fradeling av tomter fra større grunnareal
 • tvunget salg, for eksempel ved ekspropriasjon, salg på tvangsauksjon
 • bortbytte av tomten, for eksempel ved makeskifte
 • salg til underpris hvor betalingen ikke er symbolsk, for eksempel i forbindelse med arveforskudd eller delvis gave
 • stiftelse av (stetse-) varige rettigheter (det vil si lengre enn 99 år) når stiftelsen av rettigheten gjøres opp mot engangsvederlag

Noen former for eiendomsoverdragelse regnes likevel ikke som realisasjon, for eksempel:

 • gaveoverføring eller arveforskudd
 • arveovergang ved dødsfall
 • skifte av dødsbo 
 • overføring mellom ektefeller, også ved oppløsning av felleseie ved separasjon eller skilsmisse
 • jordskifte etter lov om jordskifte av 21. desember 1979
 • stiftelse av tidsbegrensede rettigheter, herunder bortfeste, når festeavtalen gjelder for en varighet mindre enn 99 år.

Vær oppmerksom på at deler av vederlag for salg av bolig- eller fritidseiendom som er unntatt fra skatteplikt, likevel kan være skattepliktig etter reglene om skatteplikt ved salg av tomt. Det gjelder for eksempel salg av bebygget eiendom der tomten er større enn det som utgjør en naturlig arrondert tomt for boligen eller fritidseiendommen eller der boligbygningen på tomten har liten egenverdi.