Særfradrag for store sykdomsutgifter – diabetes

Har du diabetes og krever særfradrag for merutgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen, er kravene til dokumentasjon og sannsynliggjøring de samme som for andre skattytere som krever særfradrag for store sykdomsutgifter.

NB: Særfradraget for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. Som overgangsregel innvilges likevel fradrag for store sykdomsutgifter for personer som fikk fradrag for slike utgifter i inntektsårene 2010 og 2011 

Dette innebærer at merkostnader som lett lar seg dokumentere med kvittering, må kunne fremlegges på forespørsel fra skattekontoret. Eksempler på slike kostnader vil være kostnader til egenandeler, medisiner, hjelpemidler og utstyr o.l.

For tilbakevendende merkostnader ved sykdommen som vanskelig lar seg dokumentere, kan sannsynliggjøring av merkostnadene for en sammenhengende, representativ periode i løpet av inntektsåret (minst en måned) være tilstrekkelig sannsynliggjøring av sykdomsutgiften for hele inntektsåret.

Legeattest for kostutgifter

Krever du særfradrag for merutgifter til kost, må dette på forespørsel kunne dokumenteres med legeattest hvor det fremgår at sykdommen er kostholdsregulert. Ved fastsettelsen av merutgiften til kost, tas det utgangspunkt i SIFOs (Statens institutt for forbruksforskning) standardbudsjett for det aktuelle inntektsåret. Se Skatte-ABC under emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet” . Det er kun fradragsrett for nødvendige merutgifter til kost. I dette ligger at du ikke kan få fradrag for merutgifter til urimelig dyrt kosthold. Merutgifter til kost må i utgangspunktet sannsynliggjøres på vanlig måte. Det er tilstrekkelig at du kan legge frem kvitteringer over kostutgifter for en sammenhengende representativ periode på minst en måned.

Hvis du ikke kan sannsynliggjøre størrelsen på de faktiske merutgiftene til kost, kan merutgiftene sjablonmessig settes til kr 4 000 for hele inntektsåret. Beløpet omfatter også utgifter til følingsmat. Et vilkår for rett til særfradrag er at sykdomskostnadene i løpet av inntektsåret utgjør minst kr 9 180. Det er derfor viktig å understreke at du i tillegg må sannsynliggjøre merutgifter på minst kr 5 180 for at det skal kunne innrømmes særfradrag for store sykdomsutgifter.

Diabetesforbundets skjema

Skjemaet som er utarbeidet av Norges Diabetesforbund vil ikke uten videre anses som tilstrekkelig dokumentasjon/sannsynliggjøring av dine merkostnader ved sykdommen. Slikt skjema kan imidlertid gi en viss veiledning i forhold til dine kostnader som direkte eller indirekte kan knyttes til sykdommen.

Generell informasjon

I Skatte-ABC, under emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”, er det gitt mer utfyllende informasjon om særfradragsordningen. Det er bl.a. listet opp utgifter som det kan være aktuelt å kreve særfradrag for og hvilke krav som stilles til sannsynliggjøring eller dokumentasjon.