Særfradrag for sykdomsutgifter

Har du store kostnader på grunn av sykdom eller svakhet, kan du ha rett på særfradrag. Sykdommen eller svakheten må på forespørsel kunne dokumenteres med legeattest.

NB: Bestemmelsen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012, men det er gitt overgangsregler som faser ut særfradraget og som vil gjelde inntil videre. 

Særfradraget fases ut

Stortinget har vedtatt en overgangsregel om å fase ut særfradraget for store sykdomskostnader som vil gjelde inntil  videre. Reglene om utfasing innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for etterfølgende inntektsår, under forutsetning av at vilkårene for særfradrag for det aktuelle inntektsåret er oppfylt.

Særfradrag for store sykdomskostnader gis med 67 prosent av de fradragsberettigede kostnadene. Denne reduksjonen foretas maskinelt gjennom systemet ved fastsettelsen. Det betyr at du skal føre opp 100 prosent av de fradragsberettigede kostnadene i skattemeldingen din. 

Hvem har krav på fradraget?

Følgende vilkår må være oppfylt:

 1. Det må dreie seg om sykdom/svakhet som har vart eller antas å vare i minst 2 år
 2. Sykdommen/svakheten må gjelde deg eller noen du forsørger
 3. Det må være en årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene du har hatt
 4. Kostnadene du har i forbindelse med sykdommen må utgjøre minst 9 180 kroner per år. (Du har likevel krav på særfradrag for ekstra tilsynskostnader som skyldes sykdom/svakhet hos barn du forsørger selv om kostnadene er under 9 180 kroner per år).
 5. Du må ha fått særfradrag for store sykdomskostnader både i inntektsåret 2010 og 2011 (Det er kun disse skattyterne som fortsatt kan kreve særfradrag for store sykdomskostnader pådratt fra og med 2012).

Trekk fra offentlig tilskudd

Hvis du har fått tilskudd fra det offentlige for å dekke merutgiftene du har på grunn av sykdommen, og tilskuddet er skattefritt (for eksempel grunnstønad eller hjelpestønad), må du trekke fra dette når du regner ut om kostnadene har vært store nok til at du kan kreve fradrag. Dette gjelder også hvis du har fått erstatning etter ulykke.

Hva kan du få fradrag for?

Du får ikke fradrag for kostnader som du ville ha hatt selv om du var frisk. Hvis sykdommen har ført til at kostnaden er blitt større enn den ellers ville ha vært, kan du likevel få fradrag for merkostnaden. Det tas dermed bare hensyn til merkostnaden som skyldes sykdommen mv. Skatteetaten krever imidlertid tilstrekkelig nærhet mellom sykdommen/svakheten og kostnaden.

Du kan blant annet få fradrag for

 • kostnader til lege (egenandeler i den offentlige helsetjenesten)
 • medisin
 • kostnader til egnede medisinske hjelpemidler
 • merkostnader ved fordyret kosthold
 • ekstra slitasje på klær og sengetøy
 • fysioterapi
 • forhøyet forsikringspremie
 • kostnader til tilsyn, pleie og nødvendig hjelp i hjemmet 

Utgifter til behandling utenfor offentlig norsk helsevesen

Når det gjelder fradragsretten for kostnader ved behandling, pleie eller opphold i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helsevesen, får du bare særfradrag for kostnadene dersom det offentlige helsevesenet ikke har et tilsvarende tilbud. I tillegg må behandlingen være vurdert som faglig forsvarlig.

Les mer om dette og annet i Skatte-ABC under emnet ”Særfradrag – sykdom eller svakhet”.

Slik fører du fradraget

 • Før særfradraget i skattemeldingen din.
 • Du skal føre opp 100 prosent av de fradragsberettigede kostnadene i skattemeldingen din.
 • Hvis vi ber om det, må du kunne dokumentere sykdommen eller svakheten ved å sende inn legeattest. 
 • Annen dokumentasjon, som for eksempel kvitteringer på legeutgifter, skal ikke sendes med skattemeldingen, men du må kunne vise dem frem eller på annen måte sannsynliggjøre utgiften dersom Skatteetaten ber om det.