Lån i utlandet

Dersom du har lån i utlandet, kan du få fradrag for dette. Dette gjelder alle som har betalt gjeldsrenter til utenlandsk långiver.

Er du skattemessig bosatt i Norge har du krav på fradrag for gjeldsrenter. Fradrag for gjeldsrenter begrenses hvis:

  • du utøver/deltar i virksomhet i utlandet og inntekter av virksomheten er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale.
  • du har fast eiendom i utlandet og inntekter av eiendommen ikke er skattepliktig i Norge etter skatteavtale.

Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og skatteavtalen sier at inntekten ikke skal beskattes i Norge. Det samme gjelder når du er borger av et EØS-land og er bosatt i det landet etter skatteavtalen Norge har inngått med landet. Du må også ha hatt hele eller tilnærmet hele (minst 90%) av din samlede inntekt i Norge.  

Har du krevd fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, kan du ikke samtidig kreve fradrag for dette beløpet i Norge.

Er du ikke skattemessig bosatt i Norge, har du i utgangspunktet bare krav på fradrag for gjeldsrenter som er knyttet til fast eiendom i Norge eller næringsvirksomhet som er skattepliktig i Norge.

Er du bosatt i en EØS-stat, kan du likevel få fradrag for gjeldsrentene dersom hele eller tilnærmet (90 prosent) hele din samlede inntekt er skattepliktig i Norge.

Hvis du har inntekt av fast eiendom eller virksomhet i utlandet som er unntatt beskatning i Norge etter skatteavtale, begrenses imidlertid fradraget for gjeldsrenter.

Fradraget skal likevel ikke begrenses dersom du eier bolig eller fritidsbolig i en annen EØS-stat og skatteavtalen sier at inntekten ikke skal beskattes i Norge. Har du krevd fradrag for gjeldsrenter i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, kan du ikke trekke fra dette beløpet i Norge.

Krever du standardfradrag kan du ikke kreve fradrag for gjeldsrenter. Fra og med 01.01.2019 (skattemeldingen for 2019) er retten til standardfradrag begrenset til kun å gjelde utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere.

Dette legger du selv inn i skattemeldingen din. Ved omregning av gjeldsrenter brukes gjennomsnitt valutakurs fra Norges Bank, og ved omregning av gjelden brukes kjøpskurs fra Norges Bank 1.januar 2022 for inntektsåret 2021.

Hvis vi spør må du kunne dokumentere:

  • gjeld og gjeldsrenter med bekreftelse fra låneinstitusjonen
  • hvis du har bolig/fritidsbolig i annen EØS-stat, må du kunne dokumentere at du ikke har krevd fradrag for gjeldsrentene i det landet boligen ligger
  • hvis du ikke er skattemessig bosatt i Norge og krever fradrag for gjeldsrenter, må du kunne dokumentere at hele eller tilnærmet hele din inntekt er skattepliktig i Norge. Sammenligningsgrunnlaget er din totale inntekt før fradrag i de ulike land.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.