Pressemelding

Færre enn nokon gong seier at dei kjøper svart

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Aldri før har så få oppgjeve at dei kjøper tenester svart, viser ei spørjeundersøking. I år er talet berre seks prosent.  

Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten

På få år har aksepten for å kjøpe svart arbeid og tenester gått kraftig ned. I 2009 var det nær ein av fire (23 prosent) som sa at dei kjøpte tenester svart. I 2022 er talet nede på seks prosent.  

Opinion har på vegner av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) og Skatteetaten jamleg undersøkt bruken av svarte tenester i privatmarknaden. Undersøkinga vert gjort annakvart år og delen som seier dei kjøper svart er «signifikant lågare» enn ved tidlegare undersøkingar. I 2020 var det åtte prosent som sa dei kjøpte tenester svart. 

– Det er svært positivt at trenden held fram med å gå nedover. Vi veit at det er høg skattemoral i Noreg og at dei fleste ønskjer å bidra til finansieringa av velferdssamfunnet vårt, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten og leiar i SMSØ.  

Gjengedal presiserer at innsatsen mot svart arbeid likevel må halde fram. 

– Skatteetaten jobbar målretta saman med andre samarbeidspartnarar for at det skal vere enkelt å gjere rett, samstundes som vi skal gjere det vanskelegare å både kjøpe og tilby svarte tenester, seier ho. 

Du kan bli halden ansvarleg 

SMSØ har i tillegg til undersøkinga over, fått utført ei kvalitativ undersøking gjennom intervju av 20 personar som har kjøpt tenester svart. Sjølv om det berre er ein liten del av folket som seier at dei har kjøpt svart, meiner dette utvalet at «alle gjer det». 

Ein gjennomgåande haldning blant dei som kjøper svart er at dei meiner det ikkje er deira ansvar å sjekke om tenestene dei kjøper er innanfor regelverket. Gjengedal meiner mange ikkje er klar over risikoen dei tek når dei kjøper arbeid eller tenester svart.  

– Du kan bli medansvarleg for ubetalte skattar og avgifter dersom dei useriøse bedriftene du kjøper tenester av, ikkje betalar det dei skal. I verste fall risikerer du politimelding. I tillegg er du med på å drive konkurransevriding som går utover dei seriøse og lovlydige verksemdene, forklarer Gjengedal.   

Les også: Kundar straffa for kjøp av svarte tenester
https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/kunder-straffet-for-kjop-av-svarte-tjenester/ 

– Undersøk regelverket 

Det er barnepass/heimehjelp, reinhald, malar- og snikkartenester som toppar lista over kva som handlast svart. I tillegg meiner 10 prosent av respondentane at det er ganske eller svært sannsynleg at dei vil få tilbod om svart arbeid i løpet av det neste året.  

– Svart arbeid eksisterer fordi nokon vel å bruke det, men du som forbrukar kan sjølv ta grep for å unngå det ved å sjekke regelverket og sjekke om du handlar av ei seriøs bedrift. På handlehvitt.no kan du sette deg inn i korleis du skal gå fram for mellom anna å engasjere handverkarar, gjere innkjøp av tenester i heimen, kjøpe verkstadtenester og bilpleie, seier Gjengedal. 

Faktaboks Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)

  • SMSØ er ein allianse som jobbar saman og førebyggjande i kampen mot svart økonomi.  
  • Alliansen består av Skatteetaten, NHO, Byggenæringens landsforening, LO, Fellesforbundet, KS, YS, Unio og Virke, som alle er sentrale partar i arbeids- og næringslivet. 
  • Samarbeidspartnarane jobbar for å redusere svart økonomi, og gjennom dette bidreg dei til like konkurransevilkår, sikre gode arbeidsforhold og finansiering av velferdsstaten. 

Du kan også sjekke Tettpå-rettleiaren som skal hjelpe deg å velgje handverkarar til å byggje eller pusse opp trygt, seriøst og lønsamt. I rettleiaren finn du mellom anna tips, sjekkliste og fordelar med å velgje seriøs arbeidskraft og ta informerte val. Rettleiaren er tilgjengeleg på skatteetaten.no/tettpa/veileder     

Handlehvitt og Tettpå er blant tiltaka i Regjeringa si handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/test/id2928944/).