Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Norges skattedirektør leder OECD-toppmøte om skatt, oppfordrer til felles løsninger i internasjonalt samarbeid

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektør Hans Christian Holte leder OECDs nettverk av skattedirektører. 26. – 28. mars 2019 møtes de ulike landene til toppmøte i Chile. Holte oppfordrer til internasjonalt samarbeid og felles løsninger.

- Mitt hovedbudskap i Chile er at vi må bevare troen på det internasjonale samarbeidet om felles regler og forståelse av disse. Vi må bruke kreftene i internasjonalt samarbeid på å skape et forutsigbart internasjonalt skattesystem for næringsliv og stater, ved å redusere og fjerne smutthull, uklarheter og risiko for dobbeltbeskatning, sier Hans Christian Holte, skattedirektør og leder for OECDs skatteforum, FTA.

Hva skal diskuteres i OECDs skattenettverk?

På møtet i Santiago, Chile, skal landene og skattedirektørene gjøre opp status på arbeidsprogrammer, diskutere utfordringer og nye felles tiltak. Viktige temaer på agendaen er internasjonal beskatning, digital økonomi, delingsøkonomi, deling og bruk av data og skattebistand.

- Vi må finne gode felles løsninger for skattelgging i forbindelse med digitaliseringen av økonomien, effektivisere utvekslingen av informasjon mellom skatteadministrasjoner, og bidra til åpenhet. Som skattedirektører skal vi ikke utvikle politikken, men finne de gode praktiske løsninger, sier Holte. Samtidig er jeg som skattedirektør i Norge opptatt av å peke på endringsbehov slik at faglige diskusjoner og politiske veivalg og beslutninger kan tas på et bredt og godt fundert grunnlag.

- Norge har kommet langt i å utvikle løsninger som sikrer god kvalitet på data, i forbindelse med informasjonsutveksling og deling av data. I Chile vil Norge dele både kunnskap, eksempler og erfaring med andre skatteadministrasjoner, sier Holte.

Det er det første toppmøtet i OECD-nettverket siden Norge overtok ledelsen i styret på forrige møte i Oslo, september 2017.

OECDs skattenettverk FTA

OECDs nettverk av skattedirektører kalles Forum on Tax Administration (FTA) og ble stiftet i 2002. FTA samler de øverste ledere fra skatteadministrasjoner i 53 land, inkludert alle OECD-land og alle G20-land. FTA skal identifisere, diskutere og påvirke relevante skattetrender og utvikle nye idéer som kan forsterke de ulike skatteadministrasjonene. Det er FTA-toppmøte hvert halvannet år. Les mer om FTA

Fakta og bakgrunnsinformasjon om tema som diskuteres på toppmøte i Chile:

Deling av informasjon

Skatteetaten samler inn og forvalter store mengder data om befolkningen. Det setter etaten i stand til å digitalisere og forbedre Skatteetatens tjenester. Informasjonen i Folkeregisteret, skattemeldingen, aksjonærregisteret og valutaregisteret som eksempler, er verdifull også i en større samfunnsmessig sammenheng.

For å realisere effekter også hos andre aktører, ønsker etaten å tilrettelegge for økt bruk og deling av informasjon på en sikker og god måte som ivaretar personvernhensyn. Ett eksempel er samtykkebasert lånesøknad, en løsning og et samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet, der Skatteetaten har gjort opplysninger om inntekt, formue og likningsdata tilgjengelig for overføring til bankenes system ved søknad om lån. Bankene får informasjon i sanntid og kun den informasjonen de trenger. Løsningen gir store gevinster for banknæringen og det er positivt for brukere som får raskere svar på lånesøknadene sine. Samtykkebasert lånesøknad vil bli presentert som eksempel i Chile.

Automatisk informasjonsutveksling (CRS/Land for landrapportering)

CRS (Common Reporting Standard) og Land-for-land rapportering er automatisk utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter. Informasjonsutvekslingen er tiltak for å forhindre uthuling av skattefundamentet og overskuddsflytting, og er en oppfylling av OECDs tiltaksliste BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

CRS
er en internasjonal standard fastsatt av OECD og definerer hvilke opplysninger avtalelandene skal utveksle med hverandre. Les pressemelding om siste CRS-utveksling.

Land-for-land rapportering

De største multinasjonale konsern må rapportere til skattemyndighetene i landet der hovedkontor er registrert med aggregerte nøkkeltall på omsetning, aktivitet og skatt for hvert land de opererer i. Rapporten deles så med skattemyndighetene i alle land der konsernet har virksomhet og som Norge har inngått utvekslingsavtale med.

Digitaliseringen av økonomien, regler om skattlegging

Etter gjeldende internasjonale skatteregler er fysisk tilstedeværelse sentralt for å kunne skattlegge utenlandske selskap som har aktivitet i flere land. Det betyr at hvis et utenlandsk selskap selger varer og tjenester til forbrukere i Norge, og det skjer uten at selskapet er fysisk til stede her, vil ikke Norge ha beskatningsrett til inntekten fra slikt salg. Digitaliseringen av økonomien innebærer at selskap i økende grad kan betjene et marked uten nevneverdig fysisk tilstedeværelse der. Dette setter press på de internasjonale reglene om hvilke land som skal kunne beskatte inntekten.

Skattebistand

Skattebistand handler om at Skatteetaten og Norge bistår utviklingsland i å mobilisere egne ressurser og utvikle egne skatteadministrasjoner.

OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og Norge har inngått en samarbeidsavtale for å hjelpe utviklingsland med sine skatteutfordringer. Avtalen innebærer økonomisk støtte tilsvarende 45 millioner norske kroner og vil gå over en fireårsperiode, med oppstart i 2019. Skatteetaten inngikk i 2018 en avtale med Norad om bistandsarbeid og skatt. Avtalen har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner.

De to avtalene understøtter FNs utviklingsmål om å fordoble den økonomiske støtten til utvikling av skatteforvaltning og utgjør i sum nesten100 millioner kroner til skatt for utvikling.

Forutsigbar beskatning og implementering av BEPS

Det er innført en rekke tiltak for å motvirke skatteflukt. Eksempler på tiltak er ytterligere begrensninger av rentefradrag, justering av hjemmehørendebegrepet, land-for-land-rapportering, mer robuste internprisingsregler og avgiftsplikt ved levering av elektroniske tjenester til norske forbrukere fra utenlandske næringsdrivende, såkalt VOES (VAT on electronic services). Videre jobbes det med kildeskatt på rente og royalty, lovfestet omgåelsesregel og fjerning av 350-kroners grensen for fritak mva. på varer fra utlandet til forbrukere i Norge.